Nieznany Świat 10/2012 (262)

W NUMERZE:

 • Sny: zwier­ci­adło duszy
  Bardzo ory­gi­nalna i intere­su­jąca pub­likacja. Jej autorka, dok­toran­tka na Uni­w­er­syte­cie Śląskim na pytanie: – Czym się zaj­mu­jesz? odpowiada: – Tłu­maczę sny. Doda­jmy, że Kinga Koś­ciak wyjaś­nia i inter­pre­tuje senne wizje nie tylko w pub­likac­jach, lecz także w drodze indy­wid­u­al­nych kon­sul­tacji, na czym wielu czytel­nikom szczegól­nie zależy, jako że w grę wchodzi tu unika­towa spec­jal­ność. Jak czy­tamy w artykule: Sen to opowieść o naszej duszy, o duszy świata (…). Gdy zasyp­i­amy, przenosimy się w strefę „po drugiej stronie zwier­ci­adła”, gdzie odna­j­du­jemy odbi­cie rzeczywistości w jej duchowym wymi­arze. (…) Bo wszys­tko ma pod­wójny wyraz. Fizy­czny i sym­bol­iczny. Ciekawe przykłady snów i doty­czące ich wnikliwe, często zaskaku­jące konkluzje
 • Niezwykłe właś­ci­wości zwykłej wody
  To zaiste zdu­miewa­jące, jak wiele zadzi­wia­ją­cych niespodzianek kryje w sobie najbardziej powszechna na świecie sub­stancja, bez której niemożliwe byłoby życie na Ziemi. Niek­tóre bada­nia wody – a są one prowad­zone w licznych ośrod­kach naukowych: od Stanów Zjed­noc­zonych poprzez Francję i Japonię aż po Rosję – okazują się wręcz sen­sacyjne, zwłaszcza z punktu widzenia trak­towa­nia H2O jako nośnika infor­ma­cji i pamięci. Wyniki wielu z nich wskazują, że w wodzie został zakodowany pro­gram roz­woju wszys­tkiego, co żyje. Raport
 • Wyspy, których nie było
  Pojaw­iały się i znikały; na mapach, ale także w rzeczy­wis­tości. Czy Fry­z­lan­dia ist­ni­ała naprawdę? Czy święty Bren­dan, który przed­sięwz­iął swoją słynną wyprawę i trafił na Wyspę Aniołów – fak­ty­cznie odkrył Kanary lub Maderę? Czy leg­en­darna Brazil była tylko mitem, czy czymś więcej? Od krainy bezgłowych ludzi poprzez Wyspę Dia­bel­skiej Ręki aż po Ziemię Połud­niową. Ekscy­tu­jąca i pobudza­jąca wyobraźnię wirtu­alna podróż z ziem­skim globusem w tle
 • Zapom­ni­ana tech­nika starożyt­ności
  Zagadka goni zagadkę. Czy kalif Omar w 642 roku aby na pewno wydał rozkaz zniszczenia wszys­t­kich wolu­minów zgro­mad­zonych w Bib­liotece Alek­sandryjskiej, czy była to tylko dymna zasłona, za którą kryje się późniejsza nieoczeki­wana eksplozja arab­skiej nauki? Skąd wzięły się wieczne lampy odna­jdy­wane w starożyt­nych grobow­cach i czy grecki filo­zof Jam­bli­chos, opisu­jący naukową wyprawę do podziemi w rejonie Gizy, której członkowie natknęli się na oświ­et­la­jące im drogę rury (jak wiele na to wskazuje, wypełnione rtę­cią) kon­fab­u­luje, czy przekazuje relację o rzeczy­wistych wydarzeni­ach? Także o słyn­nych lus­trach Archimedesa, które spraw­iły, że flota oble­ga­ją­cych Syrakuzy Rzymian została zdziesiątkowana oraz o pewnym telewiz­yjnym pro­gramie próbu­ją­cym rozbi­jać mity, a w rzeczy­wis­tości nag­i­na­ją­cym za wszelką cenę fakty do włas­nych wyobrażeń o nich i przyję­tych z góry tez
 • W kręgu energii mega­l­itów
  Niezrów­nany Leszek Matela wprowadza tym razem Czytel­ników w tajniki promieniowań mega­l­itów, men­hirów, dol­menów i krom­lechów. Od kami­en­nych kręgów w Odrach i Węsio­rach po roz­mowę z kamieni­ami w Grzyb­nicy aż po sza­mańskie podróże w Borkowie. Przy okazji autor poczyt­nych książek udziela wskazówek, jak samodziel­nie zbu­dować kami­enny krąg we włas­nym ogrodzie oraz jak medy­tować i odbyć w tego rodzaju szczegól­nych miejs­cach ćwiczenia ener­getyzu­jące. Liczne zdję­cia i wiele prak­ty­cznych rad
 • Cud czy Bliskie Spotkanie?
  Kon­tynu­acja wątków porus­zonych w naszej czer­w­cowej pub­likacji Wszys­tkie światła na Fatimę. Por­tu­gal­ski his­to­ryk Joaquim Fer­nan­des, który od ponad ćwierć wieku bada wydarzenia związane z objaw­ieni­ami w Cova da Iria, w roz­mowie z Piotrem Cielebi­asiem ujaw­nia kole­jne zaskaku­jące fakty, jakie zostały odkryte w trak­cie anal­izy ory­gi­nal­nych doku­men­tów zgro­mad­zonych w archi­wum fatim­skiego sank­tu­ar­ium. Niek­tóre z nich przez długi czas nie były udostęp­ni­ane his­to­rykom. Z opisu zdarzeń sprzed blisko stu lat wynika, że w trak­cie objaw­ień wielu świad­ków słyszało brzęcze­nie przy­pom­i­na­jące odgłos wydawany przez rój pszczół, a w pobliżu obser­wowano dzi­waczne „chmury” i niewielkie obiekty, które unosiły się nad ziemię i odd­zi­ały­wały na otocze­nie. Także o mało znanej relacji pewnego por­tu­gal­skiego prawnika z man­i­fes­tacji cudu słońca, do jakiego doszło 13 października 1917 r.

PON­ADTO:

 • W Dotknię­ciu Niez­nanego m.in. dwie relacje osób, które przeżyły śmierć klin­iczną
 • Dysk z Fajs­tos jest polem świado­mości – twierdzi autor cyk­licznej pub­likacji poświę­conej tajnikom misty­cznego krążka z Krety
 • O kole­jnych, szoku­ją­cych niekiedy zagad­kach Sre­brnego Globu w Okruchach Wszechświata, a w Pocz­cie heal­erów pol­s­kich znana gdańska bioen­er­goter­apeutka i ezoteryczka Ewa Leilana Bogdan
 • Przechytrzyć Naturę? – dokończe­nie pub­likacji o maszynie niemożli­wej
 • Horoskop na październik.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.