Nieznany Świat 2/1991 (4)

W NUMERZE:

 • Wszyscy się zmieni­amy
  Redak­tor naczelny wyjaś­nia jak rozu­mie lojalne i poważne trak­towanie czytelnika.
 • Pola życia
  Czyli o bada­ni­ach radziec­kich uczonych, które jed­noz­nacznie wykazują fizy­czny i bio­log­iczny charak­ter takich fenomenów jak bioen­er­goter­apia, der­moop­tyka oraz innych. Tekst trudny, ale bardzo interesujący.
 • Trzy­nastego o trzy­nastej trzy­naś­cie
  Czym są przesądy w życiu człowieka, skąd się biorą i co z nich wynika? Inau­gu­racja nowego ciekawego cyklu pub­l­i­cysty­cznego, gdzie szczegól­nie wiele do powiedzenia powinni mieć czytelnicy.
 • Jak po sznurku
  Tego jeszcze nie było. Czy Kalisz jest „pęp­kiem” świata? Co oznaczają wykreślone na mapie i bieg­nące przez to miasto i inne europe­jskie metropolie linie proste? Sen­sacyjna hipoteza, którą przy­taczamy w ślad za The World Atlas of Mysteries.
Czy­taj więcej…

Nieznany Świat 1/1991 (3)

W NUMERZE:

 • Początek drogi
  Czyli o tym jak czytel­nicy pomogli już i mogą pomóc w przyszłości Niez­nanemu Światu.
 • Wojsko i radi­estezja
  O wojskowych ekspery­men­tach z radi­este­tami. Co z nich wynikło i kto się nie na żarty przes­traszył ich rezultatów.
 • Zagadka Wielkiej Piramidy
  Druga część arcy­ciekawej pub­likacji Arnolda Mostow­icza. Czy w starożyt­nej budowli, fas­cynu­jącej ludzi od stuleci, zakodowana jest wiedza o wielkim katakliźmie.
 • Telekineza w sądzie
  Odcinek trzeci i ostatni, a w nim o tym jak Nina Kułag­ina wygrała pro­ces z organem pra­sowym radzieck­iego Min­is­terstwa Spraw­iedli­wości. Sąd uznał zjawisko psy­chokinezy za autentyczne.
Czy­taj więcej…

Nieznany Świat 2/1990 (2)

Nieznany Świat 2/1990W NUMERZE:

 • Każdy ma swoją ścieżkę
  Czyli o dal­ton­istach, którzy nie powinni upierać się, że kolory nie istnieją.
 • Wewnętrzny ogień
  Frag­ment najnowszej książki amerykańskiego antropologa Car­losa Cas­tanedy, którego indi­ański sza­man wprowadza w kole­jne stop­nie wtajemniczenia.
 • Samoistne spale­nia
  Zapis wstrząsają­cych przy­pad­ków, kiedy ludzie wskutek „samoza­płonu” w ich orga­nizmie, spłonęli jak pochod­nie. Co mogło być tego przy­czyną? Naukowcy próbują wyjaśnić szoku­jące zjawisko.
 • Zagadka Wielkiej Piramidy
  Znany i pop­u­larny autor, Arnold Mostow­icz przy­bliża pol­skiemu czytel­nikowi książkę fran­cuskiego badacza, który twierdzi (i udowad­nia to), że w Wielkiej Piramidzie zakodowany został niezwykły przekaz wiedzy matem­aty­cznej, geograficznej i astronomicznej.
Czy­taj więcej…

Nieznany Świat 1/1990 (1)

Nieznany Świat 1/1990W NUMERZE:

 • Telekineza w sądzie
  Pier­wsza część sen­sacyjnej relacji z pro­cesu przed moskiewskim sądem, który toczył się z powództwa znanej psy­chokine­ty­czki Niny Kułaginy prze­ci­wko cza­sopismu „Czełowiek i Zakon”…
 • Jak w Polsce rozpęd­zono bioter­apeutów
  Po niesławnych decyz­jach resortu zdrowia z 1985 roku czołowych pol­s­kich heal­erów częś­ciej można spotkać obec­nie za granicą, gdzie są bardzo cenieni, niż w kraju. Czy tak musi być nadal?…
 • Poczet heal­erów pol­s­kich
  Nasz stały pub­l­i­cysty­czny cykl prezen­tu­jący najgłośniejszych pol­s­kich bioen­er­goter­apeutów oraz inne osoby znane ze swoich osiąg­nięć w dziedzinie medy­cyny nat­u­ral­nej. Zaczy­namy od Stanisława Nardel­lego, na którego fenomen warto dziś spo­jrzeć bardziej wnikli­wie, niż przed laty, gdy towarzyszyły mu wielkie zbiorowe emocje…
 • Spotkanie z ćmą
  Frag­ment rewela­cyjnej, najw­cześniejszej książki Car­losa Cas­te­nady „Nauki Don Juana”, w której autor opowiada o spotka­ni­ach z Indi­a­n­inem z plemienia Yaqui, przekazu­ją­cym mu tajemną wiedzę. Co zobaczył amerykański antropolog, pokonu­jący przy pomocy czarown­ika pier­wsze stop­nie wtajemniczenia.…
Czy­taj więcej…

Nieznany Świat - numer próbny 1983

W NUMERZE:

 • Nadsub­telne nie znaczy nienor­malne
  Czyli o swoistym rene­san­sie zain­tere­sowań zjawiskami zwanymi psy­chotron­icznymi, radion­icznymi, para­psy­chicznymi, para­nor­mal­nymi, psy­chomo­to­rycznymi, bio­mo­to­rycznymi itp. I jego korzeni­ach historycznych
 • Ten, który prze­tarł drogę
  Syl­wetka nieżyjącego już pro­fe­sora Ste­fana Manczarskiego współza­łoży­ciela Pol­skiego Towarzystwa Cyber­ne­ty­cznego oraz inic­ja­tora pow­sta­nia Pol­skiego Towarzystwa Biocenotycznego.
 • Radi­estezja i architek­tura
  Od niepamięt­nych cza­sów obser­wowano, że w niek­tórych domach — niekiedy sto­ją­cych obok siebie w jed­nej linii — ludzie znacznie częś­ciej cho­rują, zwłaszcza na choroby nowot­worowe. Z kolei w niek­tórych budynkach inwen­tars­kich krowy traciły mleko, kury przestawały się nieść, a u prosi­aków obser­wowano par­aliż krę­gosłupa. Fakty te kojar­zono z płyną­cymi pod zabu­dowa­ni­ami wodami wgłębnymi.
 • Szóstym zmysłem w czwarty wymiar
  Intu­icja jako szósty zmysł ludzki jest na obec­nym etapie roz­woju człowieka zmysłem bardzo słabo rozwinię­tym. Nie jest to bowiem zmysł uży­wany powszech­nie w codzi­en­nym życiu. Wielu ludzi go jed­nak posi­ada i potrafi wyko­rzys­tać w określonej sytuacji.
Czy­taj więcej…

W sprzedaży



Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.