Nieznany Świat 12/2015 (300)

W NUMERZE:

 • Na tropach wta­jem­niczeń w najgłęb­szą wiedzę
  Nagroda Hon­orowa za 2015 r. dla Macieja Kuczyńskiego — podróżnika i orga­ni­za­tora wielu wypraw w odległe rejony świata, spele­ologa, alpin­isty, odkry­wcy, pis­arza, pub­l­i­cysty, autora ponad 30 książek, dłu­go­let­niego badacza sza­man­izmu, który sfor­mułował unika­tową hipotezę na temat źródeł zaawan­sowanej wiedzy dawnych cywiliza­cji doty­czącej bio­log­icznych pod­staw życia i tran­scen­dent­nych nośników infor­ma­cji. W niezwykle ciekawej roz­mowie z Leszkiem Matelą autor m.in. Dysku z Atlantydy oraz tomów Życie jest myślą. Życie spadło z nieba, a także wielu innych mówi o swoich sza­mańs­kich wędrówkach i drodze, która doprowadz­iła go do wniosku, że trans, zmieniony stan świado­mości może być źródłem niezwykle ważnych infor­ma­cji na temat otacza­jącego nas świata
 • Poroz­maw­iaj ze mną wresz­cie!
  Są ludzie, którzy potrafią naw­iązać rozumny kon­takt ze zwierzę­tami i porozu­miewać się z nimi telepaty­cznie. Należy do nich m.in. Anne Breyten­back ze Stanów Zjed­noc­zonych, o której osiąg­nię­ci­ach opowiada wspani­ały film doku­men­talny Anna i zwierzęta dostępny w internecie. Autorka pub­likacji w - w opar­ciu o bogatą lit­er­aturę na świecie — udziela konkret­nych wskazówek, jak komu­nikować się z braćmi mniejszymi w taki sposób, by przy­brało to postać dwus­tron­nego, w pełni świadomego dia­logu
Czy­taj więcej…

Nieznany Świat 11/2015 (299)

W NUMERZE:

 • Jesteśmy falą
  W trak­cie ponad 10-​letnich już kon­tak­tów tran­sko­mu­nika­cyjnych, tj. naw­iązanych za pomocą urządzeń tech­nicznych, przede wszys­tkim radia, przez członków rosyjskiego sto­warzyszenia RAIT udało się zare­je­strować wiele dialogów z bytami z innej frek­wencji ist­nienia. Rozmówcy ekspery­men­ta­torów przekazy­wali m.in. infor­ma­cje na temat pod­sta­wowych zagad­nień bytu, potwierdza­jąc nie tylko trwanie ludzkiego życia po śmierci fizy­cznego ciała, lecz także odnoszące się do funkcjonowa­nia innych cywiliza­cji. Na pytanie, jaką formę przy­bier­ają ludzie w ich wymi­arze, odpowiedź brzmi­ała: Jesteśmy podobni falom. Zdarzały się też ostrzeże­nia o charak­terze prekog­ni­cyjnym. Doty­czyło to np. przepowiedni katas­trofy w Fukushimie na kilka miesięcy wcześniej, nim do niej doszło, oraz kryzysu na Ukrainie, jaki wybuchł po upły­wie niespełna roku od tej wypowiedzi. Bardzo ciekawy wywiad Woj­ciecha Chudz­ińskiego z badaczem głosów z zaświatów, dr. Artem Michiejewem, który przyz­naje, że Atmos­fera religi­jnego i państ­wowego despo­tyzmu w Rosji nie sprzyja podob­nym poszukiwaniom
 • Rodz­ina na zawsze
  Kole­jny intere­su­jący wywiad doty­czący życia po życiu, jaki tym razem przeprowadził Piotr Cielebiaś z badaczem, współza­łoży­cielem amerykańskiej Fun­dacji Rodz­ina na Zawsze, Robertem Gins­bergiem. W skład jej rady naukowej wchodzą lekarze i uczeni reprezen­tu­jący różne dziedziny, m.in. neu­rochirurg dr Eben Alexan­der, autor książki Dowód oraz dr Erlen­dur Har­alds­son. Uważamy, że żyjemy po to, by odkry­wać „kon­tin­uum” życia oraz kanały, które łączą ter­aźniejs­zość z przeszłoś­cią i przyszłoś­cią – mówi Gins­berg, doda­jąc, iż Nie da się wyk­luczyć, że ci, którzy prze­nieśli się do świata duchów, przez cały czas próbują przekazać „coś” mieszkań­com naszego fizy­cznego wymi­aru. Kiedy jed­nak człowiek nie jest gotowy na tego rodzaju znaki, nie rozpozna ich
Czy­taj więcej…

Nieznany Świat 10/2015 (298)

W NUMERZE

 • Po co komu „Niez­nany Świat”?
  W tak szczegól­nym numerze związanym z 25-​leciem pisma nie mogło zabraknąć akcen­tów jubileuszowych, choć postanow­iliśmy dozować je nieprze­sad­nie, by nie przytłoczyły wyda­nia, jakie trzy­mają Państwo w ręku. Jed­nym z takich akcen­tów jest sonda na temat naszego miesięcznika, w której na jego temat wypowiadają się współpra­cown­icy i dłu­go­letni Czytel­nicy tytułu od najs­tarszych wiekiem (94 letni arcy­biskup Bolesław Pylak) po ponad trzykrot­nie młod­szego Pio­tra Cielebi­a­sia (lat 29). M.in. odpowiada­jąc na pytanie, czym jest dla niego Niez­nany Świat, znany reżyser teatralny Andrzej M. Mar­czewski mówi: Wol­noś­cią służącą roz­wo­jowi Duszy i Trój­jed­nią Sensu, Myśli i Prawdy, a Danuta Kuczyńska z Warszawy pisze, iż dziękuje za to, że twórcy cza­sopisma szanują czytel­nika i jego prag­nie­nie bycia sobą – coraz lep­szym, dojrzal­szym człowiekiem. Do wspom­ni­anych wątków naw­iązuje również, zaskaku­jący nawet dla nas, artykuł Krystyny Kruczyńskiej Trze­cie oko kota Schrödingera o prekog­ni­cyjnych treś­ci­ach, syg­nal­izu­ją­cych – zdaniem autorki – nieustan­nie swoją obec­ność na łamach miesięcznika
 • Swe­den­borg niez­nany
  Gdy pas­tor Arvid Fer­e­lius zapy­tał leżącego na łożu śmierci jed­nego z najwięk­szych w his­torii świata wiz­jon­erów, czy wszys­tko, co pisał o swoich podróżach w zaświaty i na inne plan­ety, rzeczy­wiś­cie miało miejsce, padła odpowiedź: Kiedy prze­jdziecie do wieczności, sami się przekonacie. Będziemy wtedy mieli dużo do omówienia. Piotr Cielebiaś przy­pom­ina syl­wetkę i dzi­ałal­ność słyn­nego Buddy Północy, ujaw­ni­a­jąc sporo nowych, niez­nanych fak­tów z jego życia. Okazuje się, że biografia leg­en­darnego mistyka i naukowca nadal skrywa wątki, o jakich rzadko się mówi
Czy­taj więcej…

Nieznany Świat 9/2015 (297)

W NUMERZE:

 • Super­or­ga­nizmy: kos­miczny kod?
  Współczesne metropolie coraz bardziej przy­pom­i­nają wyk­sz­tał­cone drogą ewolucji samoistne byty, w których ludzie pełnią rolę tkanki, a zamieszku­jące wielkie miasta zbiorowości upod­ab­ni­ają się do owadów społecznych. Jak przy tymtwierdzi dwóch naukow­ców z Uni­w­er­sytetu Har­varda, którzy anal­izują zachowanie galak­tyk na przestrzeni mil­ionów lat, pro­cesy zachodzące we Wszechświecie i obser­wowane w trak­cie roz­woju potężnych ludz­kich skupisk wykazują takie same praw­idłowości, zna­j­du­jąc swoje odzwier­ciedle­nie w tych samych matem­aty­cznych wzo­rach (!). Bardzo ciekawe ustal­e­nia i ory­gi­nalne wnioski
 • Niepraw­dopodobne spotkanie, które było fak­tem
  To nie jest tabloid­owy hum­bug. Z odta­jnionych doku­men­tów FBI doty­czą­cych okresu II wojny świa­towej jed­noz­nacznie wynika, że w okre­sie niemieck­iej inwazji na Pol­skę doszło do super­ta­jnego spotka­nia Hitlera i Stalina we Lwowie. Przed przy­jaz­dem tajem­niczego pociągu z Moskwy w październiku 1939 r. opróżniono całą tamte­jszą stację z ludzi oraz innych składów. Czego doty­czyła odnaleziona kore­spon­dencja między sowieckim gen­er­alis­simusem a ambasadorem Niemiec w ZSRR, hra­bią Friedrichem Wernerem von der Schu­len­burgiem i kto kogo ograł w dyplo­maty­cznym pok­erze, w którym stawką był m.in. los naszego kraju? Mało znane, sen­sacyjne informacje!
Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.