Polityka prywatności

Wydawnictwo „Niez­nany Świat” sp. j. szanuje prawo użytkown­ików do pry­wat­ności. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz sto­suje odpowied­nie rozwiąza­nia tech­no­log­iczne zapo­b­ie­ga­jące ingerencji w pry­wat­ność użytkown­ików osób trze­cich. Chcielibyśmy, by każdy użytkownik naszego ser­wisu czuł się w pełni bez­piecznie, dlat­ego też wprowadzil­iśmy sys­temy rejes­tracji i logowa­nia. Rejes­tracja nie jest obow­iązkowa do przeglą­da­nia zawartości ser­wisu. Jest jed­nak niezbędna aby być infor­mowanym o nowoś­ci­ach, wyraża­niu opinii o zamieszc­zonych artykułach, dostępu do treści zastrzeżonych.

1. Rejes­tracja a dane osobowe
W for­mu­la­rzu rejes­tra­cyjnym należy podać dane oso­biste, takie jak: imię i nazwisko, e-​mail, login oraz hasło. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymy­wanie infor­ma­cji o nowoś­ci­ach i wydarzeni­ach związanych z tem­atyką i zakre­sem prowad­zonego serwisu.

Należy pamię­tać, że założe­nie konta, a przez to wyraże­nie zgody przez użytkown­ika na przetwarzanie przez Wydawnictwo „Niez­nany Świat” sp. j. jego danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkown­ikowi przysługuje prawo do wglądu i popraw­ia­nia podanych przez siebie danych.

2. Komen­tarze artykułów
W przy­padku komen­tarzy artykułów wyma­gane jest podanie treści komen­tarza. Pozostałe pola nie są wyma­gane, ale dla użytkown­ików zare­je­strowanych i zal­o­gowanych są wypeł­ni­ane automaty­cznie. W szczegól­nych przy­pad­kach sys­tem może poprosić o podanie kodu alfanu­merycznego z obrazka zabez­piecza­jącego przed automaty­cznym spamowaniem listy komentarzy.

Komen­tarze przed opub­likowaniem mogą wyma­gać akcep­tacji redakcji ser­wisu. Redakcja zas­trzega sobie również prawo skra­ca­nia jak również usuwa­nia komen­tarzy bez poda­nia przyczyny.

Komen­tarze nie mogą zaw­ierać treści ogól­nie uznawanych za obraźliwe i nieety­czne oraz niez­godne z prawem.

3. Cook­ies
Wydawnictwo „Niez­nany Świat” sp. j. infor­muje, że pod­czas sesji (czyli od momentu wejś­cia na strony sklepu do momentu jego opuszczenia) na kom­put­erze Klienta stosowany jest mech­a­nizm „cook­ies”. Cook­ies to dane (małe pliki tek­stowe), które nasz ser­wer zapisuje na dysku Urządzenia Użytkown­ika, dzięki czemu mamy pewność, że nikt się nie pod­szywa pod Użytkown­ika ser­wisu.

Rodzaje wyko­rzysty­wanych Cookies:

  • Cook­ies sesyjne: są prze­chowywane na Urządze­niu Użytkown­ika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglą­darki. Zapisane infor­ma­cje są wów­czas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mech­a­nizm cook­ies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkol­wiek danych osobowych ani żad­nych infor­ma­cji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cook­ies trwałe: są prze­chowywane na Urządze­niu Użytkown­ika i pozostają tam do momentu ich ska­sowa­nia. Zakończe­nie sesji danej przeglą­darki lub wyłącze­nie Urządzenia nie powoduje ich usunię­cia z Urządzenia Użytkown­ika. Mech­a­nizm cook­ies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkol­wiek danych osobowych ani żad­nych infor­ma­cji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możli­wość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cook­ies do swo­jego Urządzenia. W przy­padku sko­rzys­ta­nia z tej opcji korzys­tanie z ser­wisu będzie możliwe, poza poza treś­ci­ami dostęp­nymi dla zal­o­gowanych użytkown­ików.

Wyko­rzysty­wanie plików cook­ies w ser­wisie: niez​nanyswiat​.pl
Nasza strona używa plików cook­ies (ciasteczka) tylko i wyłącznie do iden­ty­fikacji użytkown­ików naszego ser­wisu.
Wyłącze­nie obsługi cook­ies uniemożliwi zal­o­gowanie się w ser­wisie i w związku z tym nie będą dostępne treści dla zare­je­strowanych użytkown­ików.

Możli­wość określe­nia warunków prze­chowywa­nia lub uzyska­nia dostępu przez cook­ies.
Po opuszcze­niu stron ser­wisu (zakończe­niu sesji) przeglą­darka powinna usunąć „cookie” z kom­put­era. Cook­ies w żaden sposób nie niszczą sys­temu w kom­put­erze ani nie wpły­wają na jego sposób dzi­ała­nia. Każda przeglą­darka posi­ada opcję wyłączenia tego mech­a­nizmu. Nasz ser­wis umożli­wia korzys­ta­nia ze strony inter­ne­towej bez wyko­rzysty­wa­nia mech­a­nizmu cook­ies, ale może to spowodować utrud­nienia w użytkowa­niu ser­wisu.

Użytkownik ma możli­wość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cook­ies do swo­jego Urządzenia. W przy­padku sko­rzys­ta­nia z tej opcji korzys­tanie z ser­wisu będzie możliwe, poza treś­ci­ami dostęp­nymi dla zal­o­gowanych użytkown­ików.

Uży­wanie ciasteczek w naszym ser­wisie możesz ustawić (w wyświ­et­lanym oknie infor­ma­cyjnym — u góry strony) lub w ustaw­ieni­ach swo­jej przeglą­darki. Szczegóły zna­jdziesz w pomocy tech­nicznej każdej przeglądarki.

4. JavaScript
Wydawnictwo „Niez­nany Świat” sp. j. infor­muje, że wyko­rzysty­wane w wit­rynie skrypty JavaScript nie służą do zbiera­nia statystyk dla pod­miotów trze­cich (i tym samym nie naruszają w żaden sposób pry­wat­ności użytkown­ika), a jedynie mają na celu zwięk­sze­nie atrak­cyjności i funkcjon­al­ności wit­ryny. Jed­nocześnie zas­trzega się, iż użytkown­icy korzys­ta­jący z przeglą­darek nie posi­ada­ją­cych obsługi JavaScript bądź mają­cych tę obsługę wyłąc­zoną, nie będą mogli korzys­tać z pełnej funkcjon­al­ności witryny.

5. Niepożą­dane treści
Na stronach naszego ser­wisu nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem pol­skim i między­nar­o­dowym, nawołu­jące do nien­aw­iści rasowej, wyz­nan­iowej czy etnicznej. Nie zna­jdziesz tu także pornografii, treści nagan­nych moral­nie i uważanych powszech­nie za nieetyczne.

6. Poczta
Wydawnictwo „Niez­nany Świat” sp. j. przy zakłada­niu przez użytkown­ika konta daje użytkown­ikowi możli­wość otrzymy­wa­nia poczty elek­tron­icznej infor­mu­jącej go o nowoś­ci­ach ser­wisu i wydarzeni­ach związanych z tem­atyką ser­wisu. Użytkown­icy nie posi­ada­jący konta w ser­wisie, również mogą zapisać się do listy wysyłkowej. (Użytkown­icy, którzy założyli konta przed 21 listopada 2006 r. domyśl­nie zostali zapisani na listę wysyłkową). Każdy, czy to zare­je­strowany użytkownik, czy też tylko zapisany na listę wysyłkową, może w dowol­nym momen­cie wyp­isać się z listy wypeł­ni­a­jąc odpowiedni for­mu­larz dostępny na głównej stronie serwisu.

7. UWAGI
Pamię­taj o tym, że:

  • gdy korzys­tasz z jed­nego kom­put­era wspól­nie z innymi użytkown­ikami, to po zakończe­niu korzys­ta­nia z naszego ser­wisu wyloguj się, czyli „wyjdź” ze swoich ustaw­ień, aby nikt nie mógł ich podejrzeć;
  • dane podane przez Ciebie przy rejes­tracji znasz tylko Ty i Wydawnictwo „Niez­nany Świat” sp. j. Z naszej strony gwaran­tu­jemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostęp­ni­a­niu ich osobom trzecim;
  • wiele osób korzys­ta­ją­cych z sieci będzie chci­ało wyciągnąć od Ciebie infor­ma­cje na Twój temat i użyć ich prze­ci­wko Tobie lub innym osobom. Mogą to czynić z chęci zysku lub po prostu w ich mnie­ma­niu dobrej zabawy, toteż zachowaj ostrożność.

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.