Spotkanie z Marianną Bartke (VIDEO)

Czy znasz swoje przeko­na­nia?
Mar­i­anna Bartke uzdrowicielka, cer­ty­fikowana instruk­torka Theta Heal­ing®
(26.04.2017, Warszawa, KGNŚ)

Nasza podświado­mość jest jak twardy dysk w kom­put­erze, na którym zapisują się zasady dzi­ała­nia życiowych pro­gramów, czyli przekonań. Pro­gramis­tami są tu m.in. rodz­ice, dzi­ad­kowie, nauczy­ciele… Przy­chodz­imy na świat z zasobami głębok­iej, wewnętrznej wiedzy. Jed­nak ogromne znacze­nie mają infor­ma­cje przekazane przez matkę w okre­sie ciąży, negaty­wne wzorce zakodowane w cza­sie porodu, następ­nie w trak­cie doras­ta­nia i edukacji, a także dziedz­ic­zone po przod­kach w polu wiedzy wokół łańcucha DNA oraz negaty­wizmy his­to­ryczne pochodzące od świado­mości grupowej. Nie musimy im jed­nak ulegać.

Wejś­cie w stan Theta, przy zachowa­niu świado­mości, otwiera wrota do nieświadomego umysłu oraz pozwala ziden­ty­fikować ogranicza­jące nas, negaty­wne wzorce i przeko­na­nia. Daje możli­wość ich zami­any na praw­idłowe, korzystne. Przepro­gra­mu­jmy siebie tak, aby wejść na opty­malną dla nas ścieżkę życiową!

Przy­pom­ni­jmy, że Mar­i­anna Bartke jest instruk­torką stwor­zonej przez Viannę Stibal metody Theta Heal­ing® i prowadzi, cieszące się wielkim zain­tere­sowaniem, kursy: Theta Heal­ing® stop­nia Pod­sta­wowego, Zaawan­sowanego, Szczęśli­wych Związków, Man­i­fes­tacji Obfi­tości oraz Życie jest Grą, DNA3, Sie­dem Planów Egzys­tencji, Anatomii Intu­icyjnej czy Dzieci Tęczy.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotkania.

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.