Spotkanie z Andrzejem Szmilichowskim

Warsza­wski Klub Przy­jaciół „Niez­nanego Świata” zaprasza na spotkanie z Andrze­jem Szmili­chowskim — mieszka­ją­cym od ponad 30 lat w Szwecji pol­skim pis­arzem, dzi­en­nikarzem, extrasensem, stałym współpra­cown­ikiem Niez­nanego Świata i kore­spon­den­tem naszego pisma w tym kraju, autorem kilku­nastu książek, z których więk­szość, podob­nie jak comiesięczny feli­eton Andrzeja Szmili­chowskiego w , odnosi się do prob­lemów ezoteryki i sze­roko pojętej duchowości. Spotkanie odbędzie się w środę, 5 marca 2008 r., w Muzeum Etno­graficznym w Warsza­wie przy ul Kredy­towej 1.
ImageSpotkanie z Czytel­nikami jed­nego z najpop­u­larniejszych i najbardziej cenionych autorów pisu­ją­cych w Niez­nanym Świecie orga­nizu­jemy w związku z niezwykłym wydarze­niem, jakim jest niedawne ukończe­nie przez Andrzeja Szmili­chowskiego 70 lat. Z tej okazji w kon­sulacie pol­skim w Sztokholmie 23 listopada odbył się uroczysty bene­fis z udzi­ałem wielu zapros­zonych gości, w którym uczest­niczyło również kierown­ictwo redakcji Niez­nanego Świata, a całej sprawie poświę­camy obsz­erną pub­likację w numerze mar­cowym (wejś­cie na rynek: 21 lutego), gdzie zamieś­cil­iśmy także pełen życio­rys naszego współpra­cown­ika wraz z tytułami wydanych przez niego książek. Czyn­imy stara­nia, by przy­na­jm­niej niek­tóre z nich można było nabyć w trak­cie spotka­nia w dn. 5 marca (po pro­mo­cyjnej cenie), co nie jest łatwe, gdyż edy­cje te były wydawane w niewiel­kich nakładach i przez różnych edy­torów w Polsce oraz Szwecji.

Nie musimy chyba dodawać, że Andrzej Szmili­chowski, który należy do grona naszych dłu­go­let­nich i wypróbowanych przy­jaciół, jest postacią w całym tego słowa znacze­niu zjawiskową, a jego nieusta­jący dia­log z Czytel­nikami, prowad­zony zarówno na łamach, jak i poza nimi (co miesiąc otrzy­muje kilka­dziesiąt maili oraz listów) stanowi swoisty fenomen. On sam nieustan­nie poszukuje odpowiedzi na najważniejsze z punktu widzenia ludzkiego życia pyta­nia. Opowiada­jąc w ory­gi­nalny i wcią­ga­jący sposób epi­zody z różnych płaszczyzn ist­nienia, prześwi­etla i uwal­nia nie­jako energię wyobraźni, zachę­ca­jąc do dzi­ała­nia: Możesz więcej, niż możesz!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.