Spotkanie z Piotrem Piotrowskim

Warsza­wski Klub Przy­jaciół „Niez­nanego Świata” zaprasza na spotkanie z Piotrem Piotrowskim, które odbędzie się w środę, 9 kwiet­nia 2008 r. o godz. 17.30 w Muzeum Etno­graficznym w Warsza­wie, ul. Kredy­towa 1.

PIOTR PIOTROWSKI jest jed­nym z naj­ciekawszych pol­s­kich astrologów, autorem zdu­miewa­jąco trafnej prog­nozy roz­woju sytu­acji społeczno-​politycznej w Polsce, sfor­mułowanej w początkach 2007 r., a wydrukowanej w jubileuszowym 200 numerze Niez­nanego Świata z sierp­nia 2007 r.
Impreza zostanie połąc­zona z pro­mocja dwóch książek Pio­tra Piotrowskiego: Lilith — czarny księżyc oraz Przesłanie Chi­rona.

Przesłanie Chi­rona po raz pier­wszy ukazało się w Stu­dio Astropsy­chologii w 1997 r., a poprzedni nakład został całkowicie wycz­er­pany. Drugie wydanie powinno trafić na rynek pod koniec marca br.

ImagePiotr Piotrowski – z wyk­sz­tałce­nia filo­zof – ma tytuł dok­tora nauk human­isty­cznych (tem­atem jego pracy dok­torskiej był Jung, Eli­ade i sym­bol­izm kos­miczny – idea jed­ności świata w kon­tekś­cie rozważań nad sacrum i nieświado­moś­cią). Oprócz dwóch edy­cji, które będą prezen­towane na spotka­niu z Czytel­nikami , napisał również następu­jące książki: Od Lep­pera do Dala­jlamy (2000 r.), Jung i astrolo­gia (2002 r.) oraz Małe plan­ety w astrologii. Zasłynął z prog­nozy astro­log­icznej, w której w początkach 2007 r. pre­cyzyjnie przewidział m.in. upadek jesienią rządu Jarosława Kaczyńskiego, całkow­ity zwrot sytu­acji na pol­skiej sce­nie poli­ty­cznej, jeśli chodzi o pozy­cję Plat­formy Oby­wa­tel­skiej i gwał­towne zała­manie kari­ery Andrzeja Lep­pera oraz Samoo­brony. Wszys­tkie te prog­nozy, sfor­mułowane w opar­ciu o kanony wiedzy astro­log­icznej, zma­te­ri­al­i­zowały się już po kilku miesią­cach, a niek­tóre inne mają charak­ter roz­wo­jowy (na ten temat zob. pub­likacje: Pol­ska w obję­ci­ach Bliźniąt w nr. 8/​2007 oraz Ezoteryka i poli­tyka w nr. 2/​2008 ).

O sprawach tych – w kon­tekś­cie przyszłości Pol­ski i świata – będzie mowa również na spotka­niu z Czytel­nikami miesięcznika.

Serdecznie zapraszamy
PS Więcej pub­likacji goś­cia kwiet­niowego spotka­nia KPNŚ zna­jdą Państwo na stronie inter­ne­towej: www​.piotr​pi​otrowski​.com, tel. kon­tak­towy 0661 232597.

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.