Spotkanie z Aleksandrem Ożarowskim

Warsza­wski Klub Przy­jaciół „Niez­nanego Świata” zaprasza na spotkanie z docen­tem dr. habil­i­towanym Alek­san­drem Ożarowskim we wtorek, 1 grud­nia 2009 r., o godz. 18, w sali wid­owiskowej Muzeum Etno­graficznego przy ul. Kredy­towej 1 w Warsza­wie.

Alek­sander Ożarowski to wybitny pol­ski uczony, znawca fitoter­apii i dłu­go­letni badacz wpływu roślin leczniczych, w tym zwłaszcza ziół, na zdrowie człowieka. Spotkanie zostanie połąc­zone z wręcze­niem docen­towi Ożarowskiemu dyplomu Nagrody Hon­orowej „Niez­nanego Świata” za 2009 rok, jako że to właśnie on został jej laureatem.

94-​letni doc. dr hab. Alek­sander Ożarowski należy do najwybit­niejszych na świecie znaw­ców i Imagebadaczy leczniczego dzi­ała­nia roślin. Jest twórcą dziewię­ciu paten­tów oraz 21 doku­men­tacji tech­no­log­icznych do pro­dukcji nowych leków, a także autorem kilku­nastu książek poświę­conych leczniczym właś­ci­woś­ciom roślin, w tym kilka­krot­nie wydawanego i wznaw­ianego ZiołolecznictwaPorad­nika dla lekarzy. Dzi­ałal­ności tej nasz Lau­reat poświę­cił kilka­dziesiąt lat swo­jego pra­cowitego życia, a propagowanej przez niego niestrudze­nie fitoter­apii zawdz­ięczają powrót do zdrowia dziesiątki tysięcy ludzi. Efekty pracy naukowej i pop­u­laryza­torskiej na tym polu doc. dr. hab. Alek­san­dra Ożarowskiego okazują się wręcz niewyobrażalne i nie jest w stanie ich oddać żadna, nawet najbardziej prestiżowa nagroda.

Jed­nocześnie jest on człowiekiem szla­chet­nym i głęboko zaan­gażowanym w misję, która przy­padła mu w udziale. Właśnie dlat­ego cieszy się tak wielkim sza­cunkiem nie tylko w krę­gach medy­cyny aka­demick­iej i wśród far­ma­ceutów, lecz również w środowisku nat­u­ral­nych ter­apeutów, spośród których wielu w swo­jej pracy dla dobra chorych posługuje się jego wskazówkami i zalece­ni­ami.

Bardzo prosimy, by przed udaniem się na syg­nal­i­zowane spotkanie koniecznie zapoz­nać się z numerem grud­niowym (wszedł do sprzedaży 19 listopada), w którym oprócz ogłoszenia naszej decyzji o przyz­na­niu Nagrody Hon­orowej miesięcznika pub­liku­jemy obsz­erny wywiad z docen­tem Ożarowskim. Prag­niemy również poin­for­mować, że spec­jal­nie z tej okazji będziemy mieli przy­jem­ność zaofer­ować (a przy­na­jm­niej takie zapewnie­nie otrzy­mal­iśmy ze strony wydawcy, jakim jest krakowski UZDRAW­IACZ) najnowszą książkę Alek­san­dra Ożarowskiego Ner­wice i depresje, którą będzie on pod­pisy­wał po spotka­niu z czytel­nikami . Jeśli mają Państwo jakieś wcześniejsze książki autora, prosImy je również ze sobą zabrać, gdyż są one już prak­ty­cznie niedostępne w księ­gar­ni­ach i nadarza się niepow­tarzalna okazja zdoby­cia auto­grafu Autora.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

PS. Ze względu na szczególny charak­ter syg­nal­i­zowanej imprezy, w której wezmą udział zaproszeni z zewnątrz goś­cie oraz przed­staw­iciele mediów, prosimy tym razem o nieza­j­mowanie miejsc oznac­zonych jako Zarez­er­wowane! Ze względu na ogranic­zoną pojem­ność sali sugeru­jemy również wcześniejsze przy­by­cie na spotkanie, gdyż osoby, które dotrą na nie w ostat­niej chwili, muszą liczyć się z tym, że zabraknie dla nich miejsc siedzących.

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.