Ella Selena i Księgarnia Galeria NŚ zapraszają na spotkania z kartami

Indy­wid­u­alne spotka­nia (½h lub 1h)
ul. Kredy­towa 2, Warszawa
Dwa razy w miesiącu (środa) od godz. 10.30 do 18.00
Zapisy: (22) 827 93 49, 506 663 920

Ella Selena to wszech­stronna, wyk­sz­tał­cona i nowoczesna wróżka, autorka oraz wydawca. Wyrosła w świecie magii i wróżb. Stworzyła i wydała cztery niepow­tarzalne talie kart: Autorskie Karty Elli Seleny, Anioły Kwia­towe, Karty Aniel­skie i Horoskop Cel­ty­cki. Pracę z nimi opisała w swych książkach. Wszys­tkie cieszą się dużym zain­tere­sowaniem i dobrze służą nowemu pokole­niu wróżbitów.

Ella wys­tępuje w TV, a także radiu, gdzie prowadzi pro­gramy ezoteryczne. Za naszym pośred­nictwem zaprasza na autorskie spotka­nia i kursy ezoteryczne oraz warsz­taty, których celem jest poz­nanie siebie, oraz znalezie­nie drogi włas­nego szczęścia.

Prawie godzinny seans wróżebny składa się z następu­ją­cych etapów:

  • Anal­iza numero­log­iczna na pod­stawie daty urodzenia.
  • Osoba wróżąca zostaje poin­for­mowana o swoim położe­niu w cza­sie i przestrzeni, czyli na kole losu (na pod­stawie Cyklu Jow­isza, Elli Seleny).
  • Na pod­stawie Rozkładu Ogól­nego sporząd­zonego kar­tami klasy­cznymi (6x4) określa się prob­lem osoby, odczy­tuje blokady, które nie pozwalają na dal­szy rozwój oso­bisty lub finan­sowy, prog­nozuje się przyszłość, wyciąga wnioski.
  • Horoskop na dany rok, sporząd­zony tarotem i przy wyko­rzys­ta­niu 12 – domowego rozkładu astro­log­icznego poz­woli oso­bie wróżącej na zapoz­nanie się ze wszys­tkimi płaszczyz­nami swo­jego życia, dzięki czemu poprzez uzyskane wskazówki, będzie mogła planować swoją dal­szą lub najbliższą przyszłość.
  • Rozkłady na pyta­nia, pod­sta­wowy rozkład Piramidka, poz­wolą uzyskać odpowiedzi na dręczące pytania.
  • Rada Anioła z talii kart Anioły Elli Seleny, pod­sumuje wróżbę.
  • Pod­czas spotka­nia w zależności od kierunku roz­mowy są robione rozkłady part­ner­skie, biz­ne­sowe, uczu­ciowe lub na konkretne pyta­nia, zadane kartom.

Karty Elli Seleny odpowiadają na wszys­tkie Państwa pyta­nia, można poprosić tez o rozkłady na biznes, rozkłady part­ner­skie, kochanek – kochanka, part­ner – part­nerka, dziecko – rodz­ice, pra­cownik – szef, pra­co­dawca, jed­nym słowem można pytać o wszystko.

Najważniejsze, że karty zawsze mają odpowiedź, może to być wskazówka, może to być pod­powiedź, co w danym momen­cie wymaga naprawy, aby uru­chomić energie i zmienić swoje życie. Karty zawsze dają możli­wość ujrzenia światełka w tunelu.

Także na życze­nie Państwa możemy zapro­ponować pół­godzinne spotkanie z wróżką, gdzie prze­bieg wróżby będzie miał bardzo dynam­iczny charak­ter i karty skupią się przede wszys­tkim na konkret­nych pyta­ni­ach i odpowiedzi­ach.

Zapraszamy bardzo serdecznie, naprawdę warto!

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.