Diagnoza i terapia doktora Nocunia

Spis treści

Mał­gorzata Gnot

dr Tomasz NocuńSłoń waży sześć ton, nosorożec trzy i pół, żyrafa prawie pół­torej tony. Na diecie wegańskiej mają się wybornie. Podob­nie jak ważący około dziewięćdziesię­ciu kilo­gramów Tomasz Nocuń, lekarz sto­su­jący ter­apię głodówkami i dietą roślinną, który na własne życze­nie został wege­tar­i­a­n­inem w pięt­nastym roku życia. Odży­wia­jąc się w ten sposób, osiągnął wzrost 189 cen­tymetrów i dys­ponuje niespoży­tym arse­nałem sił wital­nych, które bardzo mu się przy­dają. Bo całe życie podąża pod prąd.

Przed wielu laty ten – wów­czas świeżo upiec­zony – absol­went medy­cyny pojawił się w jed­nej z lubel­s­kich redakcji razem z hisz­pańskim kolegą, by zapro­ponować mieszkań­com przyłącze­nie się do między­nar­o­dowej akcji protes­ta­cyjnej prze­ci­wko cor­ridzie. Zapowiedział, że po dyplomie wybiera się do Stanów Zjed­noc­zonych, co – jak zapew­niał – nie przeszkodzi mu w wydawa­niu w Polsce włas­nego cza­sopisma Wege­tar­i­anin.
Kiedy pier­wszy raz pokony­wał ocean, był rok 1994. Jed­nocześnie z nieoce­nioną pomocą swo­jej mamy i kilku współpra­cown­ików, redagował zaocznie abso­lut­nie pio­nier­ski peri­odyk. W sumie na przestrzeni lat 19932003 ukazało się 15 numerów Wege­tar­i­an­ina.

Ich zawartość okazała się rewolucyjna. To nie było nieśmi­ałe pismo hob­bysty­czne dla jedzą­cych inaczej. Niosło ważkie, naukowe treści oparte na rzetel­nych bada­ni­ach. Na przykład wydrukowało artykuł sławnego dr. Deana Ornisha, który jako pier­wszy wyleczył za pomocą diety wege­tari­ańskiej, połąc­zonej z medy­tacją i jogą, chorobę wień­cową serca. Pol­skiemu czytel­nikowi udostęp­niono również tek­sty Juliet Gel­lat­ley, założy­cielki orga­ni­za­cji VIVA. Gross artykułów Nocuń otrzymy­wał od autorów za darmo. I całe szczęś­cie, bo wydawanie nis­zowego tytułu to przed­sięwz­ię­cie kosz­towne.
Nic dzi­wnego, że dr Tomasz Nocuń wszys­tkie oszczęd­ności zain­west­ował w swoim wydawnictwie VEGAN, w którym obok gazety rychło zaczął też wydawać własne książki. Pier­wsza: Lep­sze zdrowie dla każdej kobi­ety ujrzała światło dzi­enne w 1998 roku. Sześć lat później wydał tomy Dieta wege­tari­ańska prosta i zdrowa. Prak­ty­czny porad­nik zdrowego żywienia oraz Kuch­nię wege­tari­ańską prostą i zdrową.

Ameryka otworzyła Nocu­niowi gigan­ty­czna per­spek­tywę w dziedzinie, która w naszym kraju była wielką białą plamą. Poz­nał oso­biś­cie czołowych teo­re­tyków i badaczy wege­tar­i­an­izmu w USA. Lekarze: Joel Fur­man, Stan­ley S. Bass, Frank Sabatino, Ralph C. Cinque, Ronald G. Crid­land to postaci, które cieszyły się tam zasłużoną sławą. Także Alec Bur­ton i Nejla Bur­ton z Aus­tralii, Philip Mar­tin z Kanady, czy pochodzący z Indii Keki R. Sid­hwa chęt­nie dzielili się z młodym kolegą z Pol­ski doświad­czeni­ami leczenia dietą roślinną i głodówkami.
Jed­nak, gdy Tomasz Nocuń wró­cił w 2001 roku do Pol­ski i postanowił leczyć pac­jen­tów tymi meto­dami, przekonał się, jak trudne czeka go zadanie. Mimo bowiem wkroczenia w nowy wiek, nawyki w wielu domach w sprawach doty­czą­cych kuchni zostały uksz­tał­towane za pomocą wzor­ców domin­u­ją­cych w epoce Sasów i Lucynę Ćwier­ci­akiewic­zową.

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.