Potwierdzono istnienie nieznanej dotąd „komnaty” w Wielkiej Piramidzie!

Naukowcy z Pro­jektu Scan­Pyra­mids, którego celem jest poszuki­wanie niez­nanych przestrzeni w pirami­dach egip­s­kich, poin­for­mowali o odkryciu wewnątrz Wielkiej Piramidy sekret­nego kory­tarza lub komory o dłu­gości ok. 30 metrów.


Tuż nad Wielką Galerią – kory­tarzem łączą­cym komorę królewską z komorą królowej, uczeni odkryli ok. 30-​metrową szczelinę. Nie wiadomo, czy jest to kory­tarz czy odd­zielna rozległa kom­nata, ponieważ nie ma tam dostępu. Trudno również określić, czy ist­nieje związek między nowood­krytą struk­turą, a Wielką Galerią, mierzącą prawie 50 m dłu­gości i 8 m wysokości.

Wiemy, że przestrzeń, na którą natrafil­iśmy ma zbliżone do niej wymi­ary – powiedział podekscy­towany Mehdi Tay­oubi z paryskiego Insty­tutu HIP, który współt­worzy pro­jekt Scan­Pyra­mids razem z Wydzi­ałem Inżynierii Uni­w­er­sytetu Kairskiego.

Niez­nana dotąd przestrzeń w Wielkiej Piramidzie została odkryta dzięki nowoczes­nej tech­nice pomi­arowej wyko­rzys­tu­jącej miony – cząstki nieustan­nie bom­bar­du­jące Ziemię, pow­sta­jące wskutek inter­akcji promieni kos­micznych i atomów w górnych par­ti­ach atmosfery.

Zobacz spis treści numeru 11/​2017

Tak jak promie­nie rentgenowskie przenikają nasze ciała, uwidocz­ni­a­jąc szkielet, tak owe cząstki o masie dwus­tukrot­nie więk­szej od masy elek­tronów mogą przeniknąć przez każdą struk­turę, nawet skały i góry – wyjaśnił Tay­oubi, doda­jąc, że naukowcy rozmieś­cili w kory­tarzach Wielkiej Piramidy spec­jalne płytki, dzięki którym badali ruch mionów i to, czy natrafi­ają one po drodze na jakieś puste przestrzenie.

Do tej pory wiadomo było o ist­nie­niu wewnątrz Wielkiej Piramidy (przyp­isy­wanej faraonowi Cheop­sowi) trzech kom­nat (króla, królowej i podziem­nej, leżącej u pod­stawy budowli) oraz sys­temu kory­tarzy. Ustal­e­nie, co zna­j­duje się w odkry­tej przestrzeni wymaga czasu. Tay­oubi wyjaś­nia, że należałoby przeprowadzić odwierty, ale tego Scan­Pyra­mids nie ma na razie w planach.

Prof. Peter Der Manuelian – egip­tolog i dyrek­tor Har­vard Semitic Museum uznał wspom­ni­ane odkrycie za jedno z najważniejszych w his­torii badań nad Wielką Piramidą.

Puste przestrze­nie mogą zna­j­dować się w różnych jej miejs­cach. W tym przy­padku mamy jed­nak do czynienia z czymś, co dorównuje rozmi­arami Wielkiej Galerii. Miony nie powiedzą nam jed­nak na ten temat nic więcej i jest za wcześnie, aby snuć jakiekol­wiek przy­puszczenia. Wiem, że wiele osób chci­ałoby dowiedzieć się czegoś o zagin­ionej mumii Cheopsa albo bogatych darach grobowych, ale na chwilę obecną nic więcej nie wiemy – powiedział.

W 2016 r. grupa Scan­Pyra­mids poin­for­mowała o odkryciu innej, mniejszej przestrzeni zna­j­du­jącej się niedaleko wejś­cia do Wielkiej Piramidy od strony północnej.

Więcej

Sko­men­tuj na Grupie Czytel­ników (Facebook)

Niez­nane kom­naty w Piramidzie Cheopsa

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.