Co się dzieje we wnętrzu Ziemi?

Dzięki satelitom Swarm (należą­cym do Europe­jskiej Agencji Kos­micznej), które mierzą zmi­any pola mag­ne­ty­cznego Ziemi, geolodzy dokon­ali niezwykle intere­su­jącego odkrycia, które być może rzuci nieco nowego światła na prob­lem prze­biegunowa­nia Ziemi.


Dwie około­biegunowe anom­alie mag­ne­ty­czne na Syberii i w północ­nej Kanadzie naprowadz­iły naukow­ców na trop żelaznego Golf­sztromu – stru­mienia roz­grzanego żelaza o tem­per­aturze wyższej od tem­per­atury powierzchni Słońca, który ma ok. 420 km sze­rokości i głęboko po ziemią toruje sobie drogę na zachód, porusza­jąc się z pręd­koś­cią 4045 km na rok. Jak się okazuje, rzeka płyn­nego met­alu z niez­nanych przy­czyn rozpędza się.

- Stru­mień żelaza zna­j­duje się na granicy jądra i płaszcza Ziemi – infor­muje geolog Phil Liv­er­more z Uni­w­er­sytetu Leeds.

Niestety nikt nie potrafi stwierdzić, jakie prawa rządzą tym zjawiskiem i czy w jakiś sposób wpływa ono na nasz glob. Nauka wie bowiem więcej o powierzchni Marsa niż o tym, co dzieje się we wnętrzu Ziemi.

Uczeni sądzą, że bada­nia nad żelaznym nurtem mogą pomóc ustalić, kiedy dojdzie do prze­biegunowa­nia – zjawiska, które wśród zwolen­ników teorii alter­naty­wnych wywołuje niesłab­nące emocje.

Prze­biegunowanie następuje mniej więcej co 250 tys. lat. Układ pola mag­ne­ty­cznego Ziemi zmienia się wów­czas z dwu­biegunowego (dipolowego) na bardziej skom­p­likowany. Wynika­jące stąd zagroże­nie wiąże się z osła­bi­e­niem płaszcza ochron­nego, jaki stanowi pole geo­mag­ne­ty­czne, co z kolei powoduje docieranie do powierzchni plan­ety szkodli­wych czyn­ników z Kosmosu.

Niek­tórzy uczeni, jak Billy M. McCor­mac i John E. Evans, uznają pon­adto, że w cza­sie prze­biegunowa­nia pole to znika zupełnie. W przeszłości zdarzenia takie odpowiadały najpraw­dopodob­niej za epi­zody masowego wymiera­nia gatunków.

Więcej

Sko­men­tuj na naszej grupie dyskusyjnej (Facebook)

Druga gwiazda w Układzie Słonecznym?

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.