Czy w Układzie Słonecznym pojawi się druga gwiazda?

Plan­eta X (lub Dziewiąta Plan­eta) — hipote­ty­czny świat mający krążyć po obrzeżach Układu Słonecznego — od lat stanowi przed­miot dyskusji wśród astronomów. Najnowsze bada­nia wskazują jed­nak, że kos­miczne sąsiedztwo Ziemi może naw­iedzić jeszcze jeden wielki niebieski gość.


Jak poin­for­mowali naukowcy z Europe­jskiej Agencji Kos­micznej, za ok. 1,3 mil­iona lat nasz sys­tem słoneczny stanie się najpraw­dopodob­niej tym­cza­sowym domem dla Gliese 710, gwiazdy ciągu głównego o masie równej 60 pro­cen­tom masy Słońca. Otrze się ona wów­czas o tzw. Obłok Oorta — zbiorowisko skał i pyłu zlokali­zowane w odległości setek tysięcy jed­nos­tek astro­nom­icznych od Błęk­it­nej Plan­ety. Choć to ogromny dys­tans, Gliese 710 będzie wów­czas doskonale widoczna z Ziemi jako punkt trzykrot­nie jaśniejszy od Marsa.

Odkrycie to było możliwe dzięki sondzie Gaia wys­trzelonej w 2013 r., której zadaniem jest prowadze­nie pomi­arów astrom­e­trycznych. Z danych zebranych przy jej pomocy wynika również, że w ciągu 5 mil­ionów lat aż 97 gwiazd zbliży się na dys­tans ponad 90 trylionów kilo­metrów od Słońca, z czego 16 zna­jdzie się w odległości, która poz­woli im na odd­zi­ały­wanie na Układ Słoneczny.

Astronomowie wyjaś­ni­ają, że wiąże się to z wieloma niebez­pieczeńst­wami. Wędru­jące gwiazdy to bowiem bardzo kłopotliwi goś­cie, a ich wpływy graw­ita­cyjne mogą wys­trzeli­wać komety w stronę planet wewnętrznych (do których zal­icza się Ziemia).

Ostat­nie prze­jś­cie gwiazdy przez Obłok Oorta miało miejsce ok. 70 tys. lat temu, kiedy tzw. gwiazda Scholza, będąca de facto ukła­dem dwóch ciał, przemknęła w sąsiedztwie Słońca, ale nie pow­iązała się z nim graw­ita­cyjnie. Zdaniem części naukow­ców podobne wydarzenia uak­ty­w­ni­a­jące komety, odpowiadają za notowane w his­torii naszego globu epi­zody masowego wymiera­nia, pod­czas których znikała duża część gatunków fauny i flory.

PC

Więcej

Sko­men­tuj na Grupie Czytel­ników (Facebook)

Pochodz­imy z innej galak­tyki — mówią astronomowie

W poszuki­wa­niu Matriksa

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.