Czy Kosmos to hologram?

Kanadyjscy uczeni twierdzą, że wspo­ma­gane symu­lacją kom­put­erową bada­nia nad początkami Wszechświata wskazują, iż tuż po Wielkim Wybuchu miał on naturę holograficzną


Zdaniem kieru­jącego grupą naukow­ców prof. Niayesha Afshordiego. Kos­mos w swoich niemowlę­cych lat­ach był zupełnie płaski – dwuwymi­arowy. Potem musi­ało wydarzyć się coś, co spraw­iło, że stał się trójwymiarowy.

Anal­izu­jąc zjawisko promieniowa­nia relik­towego (zwanego przez fizyków echem Big Bangu), Afshordi i jego koledzy podtrzy­many staw­iany wcześniej wniosek, że prawa fizyki obow­iązu­jące w naszym Uni­w­er­sum nie wyma­gają wcale ist­nienia trzech wymi­arów, a Kos­mos mógł nar­o­dzić się z płask­iej struk­tury. W podobny sposób pow­stają znane nam z ban­knotów czy nalepek holo­gramy – zapisy fotograficzne dające wraże­nie obrazów przestrzennych.

Zobacz grud­niowe wydanie Niez­nanego Świata

Klucz do zrozu­mienia idei wszechświata-​hologramu tkwi w kon­cepcji hory­zontu kos­mo­log­icznego – hipote­ty­cznej płask­iej powierzchni, która otacza i ogranicza Kos­mos, gdzie zapisane są wszelkie rządzące nim zasady i prawa fizyki. Dla nas – mieszkańców wnętrza Uni­w­er­sum – jego postać jest jed­nak trójwymi­arowa. Dlaczego tak się dzieje? I gdzie leży owa skórka Kosmosu?

Tego nie wiadomo. Fizycy łamią sobie głowy nad tym zagad­nie­niem od dwóch dekad; dotąd opub­likowano na ten temat ok. 10 tys. opra­cowań naukowych. Przy czym tzw. zasada holo­graficzna nie oznacza byna­jm­niej, że Wszechświat to iluzja, symu­lacja lub – jak sugerują niek­tórzy badacze – wyświ­et­lany przez Stwórcę film. Warto też wspom­nieć, że zwolen­nicy teorii mówiącej, iż Kos­mos jest holo­gramem, zapew­ni­ają, że wszelkie wyt­wor­zone w nim infor­ma­cje nigdy nie giną i można je odczy­tać, jeśli tylko wie się, jak to zro­bić (łatwo odnaleźć tu analogię do ezoterycznego poję­cia Kro­niki Akaszy).

PC

Więcej

Sko­men­tuj na naszej grupie dyskusyjnej (Facebook)

W poszuki­wa­niu Matriksa

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.