Levandowski tworzy komputerową religię

Anthony Levandowski — inżynier i były pra­cownik Google’a, spec­jal­ista w dziedzinie samo­jezd­nych aut, założył w 2015 r. orga­ni­za­cję Way of the Future (Droga Przyszłości), która do niedawna nie stanow­iła przed­miotu niczy­jego zain­tere­sowa­nia. Wiadomo było tyle, że ma ona charak­ter wyz­nan­iowy, a Levandowski jest jej przewodniczącym.


Z racji niespełnienia wymogów for­mal­nych wobec władz stanu Kali­for­nia, gdzie pod­miot ten został zare­je­strowany, w sieci pojaw­iły się bardziej szczegółowe infor­ma­cje na ten temat, które wywołały konsternację.

Otóż ze statutu Way of the Future wynika, że jej głównym celem jest… rozwi­janie i pro­mowanie pro­jektu Bóstwa opartego o sztuczną inteligencję. Innymi słowy Levandowski ma zamiar stworzyć kom­put­erowego Boga, a przez anal­izę roz­woju jego kultu przy­czynić się do postępu nauki i — jak pod­kreśla — ulep­szenia ludzkości.

Czy naprawdę dożyliśmy cza­sów, w których ludzie zaczną czcić bogów z kom­put­era? — pytali inter­nauci poruszeni pomysłem wiz­jon­era z Doliny Krze­mowej. Reli­gioz­nawcy odpowiedzieli, że dla osób uza­leżnionych od gier lub por­tali społecznoś­ciowych kom­puter już stał się czymś więcej niż pudłem z układami scalonymi. Pon­adto — jak zauważył his­to­ryk Juval Noah Har­rari — skoro wraz z roz­wo­jem rol­nictwa pow­stali bogowie urodzaju, a wiele zawodów miało swoje bóstwa opiekuńcze albo świętych-​patronów, możliwe, że w przyszłości sacrum zawita też do świata wirtualnego.

Podob­nego zda­nia jest słynny pis­arz Dan Brown, autor Kodu Leonarda da Vinci, który uważa, że rozwój tech­nologii przyszłości zmieni nasze poj­mowanie religii. W październiku tego roku na Tar­gach Książki we Frank­fur­cie powiedział on, że już wkrótce zaczniemy odkry­wać nowe duchowe doz­na­nia poprzez połącze­nie naszych umysłów, do czego dojdzie za sprawą techniki.

Więcej

Sko­men­tuj na Grupie Czytel­ników (Facebook)

Siedlisko świado­mości

Nieśmiertel­ność w 2045

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.