Czy na Ziemi istniała supercywilizacja?

Astronom Jason T. Wright z Penn­syl­va­nia State Uni­ver­sity (USA) twierdzi, że zami­ast szukać śladów Obcych w głębokim Kos­mosie, powin­niśmy baczniej przyjrzeć się Ziemi i sąsied­nim plan­e­tom. Wów­czas być może natrafimy na ślady tzw. dawnych rdzen­nych gatunków tech­nicznych. Pod nazwą tą Wright rozu­mie myślące istoty, które mogły żyć tu mil­iony, a nawet mil­iardy lat przed nami.


Jeśli w Układzie Słonecznym ist­ni­ały cywiliza­cje, które stworzyły własną tech­nikę, a nawet odby­wały loty w Kos­mos, powinny pozostawić po sobie arte­fakty i tzw. techno syg­natury, które przetr­wałyby do dziś – pisze Wright w artykule umieszc­zonym na por­talu arXiv​.org, będą­cym archi­wum naukowych preprintów. Wspom­ni­ane tech­nosyg­natury to ślady dzi­ałal­ności cywiliza­cji, które bylibyśmy w stanie rozpoz­nać pomimo upływu epok. O ile przed­mioty i budowle mogłyby ulec rozkład­owi i zniszcze­niu, nadal widoczne byłyby zapewne pozostałości wiel­kich pro­jek­tów geoinżynieryjnych czy górniczych.

⇒ Przeglą­daj nowy numer Niez­nanego Świata

Prob­lem jed­nak w tym, że jeśli taka hipote­ty­czna cywiliza­cja ist­ni­ała przed mil­iar­dem lat lub więcej (Ziemia liczy sobie ok. 4,5 mld lat), jest wielce praw­dopodobne, że nie pozostało po niej dosłownie nic. Bardzo stare izo­topy czy syg­natury chemiczne mogłyby zostać obec­nie uznaje za wyt­wory nat­u­ralne. Po tak długim cza­sie wszelkie ślady ist­nienia tech­niki zniknęłyby całkowicie – uważa Wright.

O ile na Ziemi do tej pory nie odnaleziono śladów zaawan­sowanej pra­cy­wiliza­cji, w przy­padku Wenus czy Marsa sprawa pozostaje otwarta – twierdzi astronom. Jeśli więc pewnego dnia astronauci natkną się na opuszc­zone podziemne bazy albo dry­fu­jące po kos­mosie starożytne satelity, nie powinni być tym fak­tem zdzi­wieni. Według Wrighta Ziemia jest bowiem tak starą plan­etą, że życie mogło pojaw­iać się na niej kilkakrotnie.

Innego zda­nia są geolodzy i biolodzy, którzy uznają jego hipotezę za ekspery­ment myślowy. Z drugiej strony, jak sugerują najnowsze odkrycia, życie na naszym glo­bie najpraw­dopodob­niej pojaw­iło się niedługo po jego ufor­mowa­niu. Nato­mi­ast znaleziska wskazują, że pier­wsze orga­nizmy wyszły na ląd dopiero 400 mil­ionów lat temu.

PC

Więcej

Sko­men­tuj na Grupie Czytel­ników (Facebook)

Obcy są na Ziemi od wieków — przyz­naje miliarder

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.