Ciało i umysł chorują wspólnie

W mag­a­zynie Plos One opub­likowano wyniki badań, jakie przeprowadził zespół naukow­ców pod kierown­ictwem dr Mar­ion Tageth­off z Uni­w­er­sytetu w Bazylei we współpracy z prof. Gun­therem Meinlschmidtem z Ruhr-​Universität Bochum. W tes­tach wzięło udział 6500 młodych osób w wieku od 13 do 18 lat, a ich celem było odkrycie związków wys­tępu­ją­cych pomiędzy chorobami psy­chicznymi i fizycznymi…

Jak się dowiadu­jemy, dogłębna anal­iza wykazała, że np. zaburzenia afek­ty­wne, takie jak depresja, wys­tępują znacznie częś­ciej u pac­jen­tów, którzy w dziecińst­wie cier­pieli na zapale­nie stawów albo choroby układu pokar­mowego. W podobny sposób dało się połączyć zaburzenia lękowe ze schorzeni­ami skóry. Jak stwierdz­iła dr Tegethoff:

- Jako pier­wsi dowiedliśmy, że u osób z zaburzeni­ami żywienia w przyszłości może pojawić się np. padaczka. To ofer­uje zupełnie nowe możli­wości terapeutyczne.

Uzyskane wyniki w jasny sposób wskazują , że ter­apia chorób fizy­cznych i psy­chicznych powinna być od wczes­nych lat ściśle pow­iązana. To mocny argu­ment w toczącej się od dawna dyskusji, czy na ludzki orga­nizm należy patrzeć holisty­cznie, czy wystar­czy odrębne lecze­nie poszczegól­nych organów.

WCh

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.