Mózg kobiety bardziej aktywny?

W cza­sopiśmie naukowym Jour­nal of Alzheimer’s Dis­ease opub­likowano właśnie wyniki badań, które rzu­cają nowe światło na kwestię różnic pomiędzy mózgami kobiet i mężczyzn.


Uczeni z Amen Clin­ics (USA) w swoich doświad­czeni­ach wyko­rzys­tali tech­nikę obra­zowa­nia ludzkiego mózgu, nazy­waną tomo­grafią emisyjną poje­dynczego fotonu (SPECT). W ekspery­men­cie wzięło udział 119 osób zdrowych i ponad 26 tys. pac­jen­tów ze zdi­ag­no­zowanymi prob­le­mami neu­ro­log­icznymi oraz psy­chicznymi, takimi jak: urazy mózgu, zaburzenia nas­troju, choroba dwu­biegunowa, schizofre­nia czy zespół nad­pobudli­wości psy­cho­ru­chowej z defi­cytem uwagi (ADHD).

Ogółem mon­i­torowano przepływ krwi w 128 obszarach mózgu pod­czas czuwa­nia, a także w cza­sie wykony­wa­nia różnych testów poz­naw­czych. Rezul­taty tych doświad­czeń okazały się bardzo interesujące.

Jak ustalili badacze, mózgi kobiet są gen­er­al­nie bardziej akty­wne niż mózgi mężczyzn. Doty­czy to przede wszys­tkim kory przed­c­zołowej odpowiedzial­nej za uwagę i planowanie dzi­ałań oraz rozważanie ich kon­sek­wencji. Pon­adto struk­tura ta sprawuje nadzór nad ukła­dem lim­bicznym związanym z przetwarzaniem emocji. U mężczyzn więk­sza akty­wność wykazują obszary kon­trolu­jące przetwarzanie infor­ma­cji wzrokowych i koor­dy­nację ruchu.

Spostrzeże­nia te pozwalają lep­iej zrozu­mieć dlaczego niek­tóre zaburzenia, takie jak depresja, bezsen­ność czy niepraw­idłowości w odży­wia­niu, znacznie częś­ciej wys­tępują u płci pięknej. Jasne staje się również, czemu kobi­ety mają na ogół wyższy poziom empatii i samokon­troli, łatwiej pode­j­mują współpracę z innymi osobami i kierują się intuicją.

Nasza płeć może też mieć wpływ na to, czy bardziej zagraża nam np. choroba Alzheimera (kobi­ety) czy ADHD (mężczyźni). Jak pod­kreśla psy­chi­a­tra Daniel G. Amen, klin­i­cysta i badać układu ner­wowego, jeden z autorów artykułu w Jour­nal od Alzheimer’s Dis­ease: Wyko­rzys­tanie narzędzi do neu­roo­bra­zowa­nia, takich jak SPECT, daje olbrzymią szansę stworzenia w przyszłości pre­cyzyjnych metod leczenia wielu chorób.

Lekarze chcą to osiągnąć, obser­wu­jąc mózg.

WCh

Więcej

Sko­men­tuj na Grupie Czytel­ników (Facebook)

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.