Joga usprawnia mózg

Od wielu lat na Zachodzie odno­towuje się duże zain­tere­sowanie hatha-​jogą oraz medy­tacją. Bada się m.in. wpływ tych tech­nik na kon­cen­trację, kreaty­wność i radze­nie sobie z depresją.


Najnowsze testy pow­iązane z tym tem­atem przeprowad­zono w Kanadzie na Uni­w­er­syte­cie Water­loo w Ontario. Prof. Peter Hall oraz dr Kim­ber­ley Luu pod­dali doświad­czeniom 31 osób w wieku 28 lat, które prak­tykowały hatha-​jogę z wyko­rzys­taniem medy­tacji uważności. Stwierd­zono, że uczest­nicy badań ćwiczący jogę, w porów­na­niu z tymi, którzy tego nie czynili, znacznie popraw­ili swe funkcje wykon­aw­cze, czyli zdol­ność kierowa­nia włas­nymi myślami oraz zachowywa­nia się w sposób świadomy i celowy.

Okazuje się, że już 25-​minutowe ćwicze­nie pozwala uzyskać lep­sze funkcjonowanie umysłu, mózgu i całego orga­nizmu. Wspo­maga też zapamię­ty­wanie i szy­bkość myślenia.

Duże znacze­nie ma w tym przy­padku sys­tem­aty­czna prak­tyka, gdyż – jak wykazały bada­nia dr Sary Lazar z Mass­a­chu­setts Gen­eral Hos­pi­tal (USA) z 2005 r. – u osób medy­tu­ją­cych od kilku lat pojaw­iają się w mózgu zmi­any struk­tu­ralne pole­ga­jące na zwięk­sze­niu obję­tości sub­stancji szarej w obszarach odpowiada­ją­cych za emocje i empatię. Ta część ośrod­kowego układu ner­wowego jest także odpowiedzialna za planowanie, pisanie, czy­tanie oraz kreację. Jed­nocześnie wykryto zmniejsze­nie sub­stancji szarej w ciele migdałowatym, a więc części móz­gowia związanej z reakcją stresową.

Kanadyjska badaczka, Kim­ber­ley Luu pod­kreśla, że takie ćwiczenia, jak hatha-​joga, popraw­iają nasze funkcjonowanie i poziom energii w orga­nizmie, ponieważ przy­czy­ni­ają się do uwal­ni­a­nia endorfin (hor­monów szczęś­cia), zwięk­szają przepływ krwi do mózgu, jak też wygaszają negaty­wne myśli. Dzięki temu możemy dłużej zachować zdrowie, dzi­ałać sprawniej i cieszyć się lep­szym samopoczuciem.

Tech­niki te coraz bardziej doce­ni­ają nie tylko lekarze, ale też osoby zarządza­jące wielkimi kor­po­rac­jami. Jak się sza­cuje, w Stanach Zjed­noc­zonych jogę ćwiczy obec­nie 36,7 mln osób! Badacze pole­cają ją także jako skuteczny środek na kon­cen­trację, wskazu­jąc wyżs­zość jogi nad napo­jami pobudza­ją­cymi w rodzaju kawy.

Więcej

Sko­men­tuj na naszej grupie dyskusyjnej (Facebook)

Ciało i umysł cho­rują wspólnie

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.