Uwaga! Szczególna okazja, by zakupić Leksykon symboli Herdera!

Leksykon symboliZnów mamy dla Czytel­ników niepowszed­nią niespodziankę. Jest nią ściąg­nię­cie przez naszą księ­gar­nię i sprzedaż końcówki nakładu unika­towej książki. Chodzi o opra­cow­any przez niemieckie Wydawnictwo HERDERA (pol­ski edy­tor: tCHu) LEKSYKONU SYM­BOLI w tłu­macze­niu samego mis­trza Jerzego Prokopiuka. Ten niepraw­dopodob­nie płodny poz­naw­czo tom, który jest czytel­niczym rary­tasem i którego stara cena wynosiła 24,90, Księ­gar­nia ofer­uje za jedyne 14,90 (czyli taniej o 10 zł).

Leksykon HERDERA zaw­ier­a­jący — uwaga! — ponad 1200 haseł i ponad 500 ilus­tracji, jak rekomen­duje go wydawca (przy czym jest to, doda­jmy, rekomen­dacja mająca pełne pokrycie w rzeczy­wis­tości): prezen­tuje przegląd bogactwa ludzkiego myśle­nia sym­bol­icznego. Chcemy by ta niewielka książka, ofi­aru­jąca znaczny zasób infor­ma­cji o sym­bo­l­ach z różnych kręgów kul­tur­owych, pobudz­iła wyobraźnię, chęć naw­iąza­nia indy­wid­u­al­nej więzi z nimi — jako siecią węzłów rekon­stru­u­ją­cych świat, przy­czyniła się, byśmy nie tylko bardziej świadomie przyj­mowali stru­mień obrazów, płyną­cych ku nam, ale pod­jęli wysiłek odbu­dowy zanika­jącego w naszej kul­turze twór­czego myśle­nia obra­zowego. Leksykon zaw­iera wiele ory­gi­nal­nych opra­cowań, których nie zna­jdziecie Państwo w innych tego typu wydawnictwach — stara się być bowiem czymś więcej niż tylko zbiorem haseł z prob­lematyką sym­boli związanym, ale zachętą i pomocą. Poprzez okno sym­bolu możemy uzyskać dostęp do bardziej złożonej i pełniejszej rzeczy­wis­tości oraz szansę odpowiedzi na pytanie: Skąd przy­chodz­imy, kim jesteśmy, dokąd idziemy?

To zatem niepow­tarzalna okazja, by prak­ty­cznie za bez­cen nabyć wydawnictwo, jakie powinno znaleźć się w każdej domowej bib­liotece. Ponieważ ilość egzem­plarzy, jaką udało nam się pozyskać w ramach końcówki nakładu, jest ogranic­zona, jak zawsze będzie decy­dowało pier­wszeństwo zakupu oraz składanych zamówień na pośred­nictwem inter­netu, przy czym postanow­iliśmy, że ostat­nich dziesięć egzem­plarzy LEKSYKONU, jakie pozostanie, zatrzy­mamy w niez­nanoświa­towym archiwum.

Zapraszamy na zakupy!
Wydawnictwo „Niez­nany Świat„
Właś­ci­ciel sklepu inter­ne­towego
Księgarnia-​Galeria „Niez­nany Świat”

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.