Walne Zebranie Stowarzyszenia Krajowy Klub Reportażu

Na Wal­nym Zebra­niu ogólnopol­skiej orga­ni­za­cji repor­tażys­tów — Sto­warzyszenia Kra­jowy Klub Repor­tażu, które odbyło się w Warsza­wie 9 grud­nia 2016 r., zostały wybrane jego władze na następną, 5-​letnią kadencję. Sto­warzysze­niem, podob­nie jak w min­ionych 26 lat­ach, pok­ieruje redak­tor naczelny „Niez­nanego Świata”, Marek Rymuszko, któremu funkcję tę po raz kole­jny powier­zono jednogłośnie.

W sprzedaży





Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.