Jubileuszowy XX Festiwal Wielu Kultur i Narodów "Z wiejskiego podwórza"

Od 24 do 26 lipca 2015, Czerem­cha (woj. pod­laskie) już po raz dwudzi­esty będzie przeży­wała najazd fanów folku z całej Europy. Przez kole­jne lata Fes­ti­wal „Z wiejskiego pod­wórza”, zdobył uznanie widzów i wykon­aw­ców. Jest jed­nym z najlep­szych imprez folkowych w Polsce, a jedynym tego typu na Pod­la­siu. Orga­ni­za­torem imprezy jest Sto­warzysze­nie Miłośników Kul­tury Ludowej i Gminny Ośrodek Kul­tury w Czeremsze.

Pod patronatem medi­al­nym miesięcznika „Niez­nany Świat”

Z wiejskiego pod­wórza”, to nie tylko kon­certy zespołów i pokazy sztuki ludowej, to także warsz­taty rękodziel­nicze ‚muzy­czne, taneczne, kuli­narne, wys­tawy, pokazy filmów. Po raz dziewiąty w his­torii „Z wiejskiego pod­wórza” odbędzie się konkurs na najs­maczniejszą potrawę regionalną.PRO­GRAM - XX Fes­ti­wal Wielu Kul­tur i Nar­o­dów „Z wiejskiego pod­wórza„
Czerem­cha (pod­laskie) ul. 1 Maja 77, Gminny Ośrodek Kul­tury

Piątek 24.07.2015

 • godz. 12.00
  Kon­fer­encja „Kul­tura — naród — etniczność na pograniczach Europy i świata”
 • godz. 18.30 otwar­cie wys­tawy – sala GOK
  „Bieżeństwo. Niezwykła his­to­ria zwykłych ludzi”
 • godz. 19.30 kon­certy plen­erowe:

  TODAR & WZ ORKIES­TRA (Białoruś)
  DAAB (Pol­ska)
  CZEREM­SZYNA (Pol­ska)
  Ethno party DJ WOJ (Polska)

 • kier­masz rękodzieła ludowego

Sob­ota 25.07.2015

 • godz. 11.00
  warsz­taty rękodziel­nicze: wypla­tanie ze słomy, gar­ncar­skie, fil­cow­a­nia , warsz­taty tańców bre­tońs­kich, warsz­taty lir­nicze, kier­masz rękodzieła ludowego
 • godz. 16.30
  pokaz filmu Jerzego Kaliny pt. „Siewca” sala wid­owiskowa GOK, po filmie spotkanie z reżyserem
 • godz. 18.00 kon­certy plen­erowe:
  YOK­SEL MOK­SEL (Francja)
  JORYJ KŁOC (Ukraina)
  BOBAN &MARKO MARKOVIĆ ORCHES­TRA (Ser­bia)
  ADDIC­TIVE TV (UK)
  ethno party — dj woj

Niedziela 26.07.2014

 • godz. 11.00
  warsz­taty rękodziel­nicze: wypla­tanie ze słomy, gar­ncar­skie, fil­cow­a­nia ‚warsz­taty tańców bre­tońs­kich warsz­taty lir­nicze, kier­masz rękodzieła ludowego
 • godz. 13.00
  konkurs: kuch­nia region­alna pod­laska — plener.
 • godz. 14.00
  spotkanie autorskie z Piotrem Nes­terow­iczem połąc­zone z pro­mocją książki „Cudna”- sala GOK
 • godz. 15.00
  pokaz filmu Jerzego Kaliny „Archi­mandryta” — sala GOK
 • godz. 16.00
  pokaz filmów etno­graficzno — doku­men­tal­nych Akademii Kolberga
 • godz. 17.00 PRZEGLĄD MUZYKU­JĄ­CYCH NA HAR­MONIJKACH UST­NYCH – plener
 • godz. 17.00 kon­certy plen­erowe:
  ZAWOŁANY SKŁAD WESELNY (Pol­ska)
  KRAKÓW STREET BAND (Polska)

Prowadze­nie fes­ti­walu i jego dobry duch : Staszek Jaskułka

Imprezy towarzyszące : 2731.07.2015 r.

 • wys­tawy,
 • sprzedaż rękodzieła ludowego,
 • kuch­nia słowacka, białoruska
 • warsz­taty ukraińskiego śpiewu „białego” 2729.07.2015 — wstęp płatny (noclegi, wyży­wie­nie we włas­nym zakresie)
 • warsz­taty rękodziel­nicze (bezpłatne)

WSTĘP NA KON­CERTY, FILMY, WARSZ­TATY, SPEK­TAKLE I INNE DZI­AŁA­NIA FES­TI­WALOWE BEZPŁATNY (z wyjątkiem warsz­tatów śpiewu „białego”).

Więcej infor­ma­cji na stronach www​.fes​ti​wal​cz​erem​cha​.pl

PRO­GRAM MOŻE JESZCZE ULEC DROB­NYM ZMIANOM

Poniżej wys­tęp Czerem­szyny pod­czas XVII Fes­ti­wal Wielu Kul­tur i Nar­o­dów Viseg­rad Wave in Czerem­cha w 2012 r.


W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.