Oczyma medium. Skazani na śmierć

SKAZANI NA ŚMIERĆ. Inkaski ślad niedz­ick­iej leg­endy. Oczyma medium
Grze­gorz Szy­mański, Tamara Jermakowa-​Szymańska

Niezwykłe dzieje Inków Polsce związanych z Zamkiem w Niedz­icy znanym z fas­cynu­ją­cych książek znakomitego reportera Alek­san­dra Row­ińskiego: Pod klątwą kapłanów, Przek­lęte łzy Słońca i Dreszc­zowce zamku Duna­jec, w których autor udowad­nia, że leg­enda o pol­skim szlach­cicu Sebas­tianie Berzewiczym, jego córce – inkask­iej księżniczce – Uminie i małym Anto­nio była prawdą!

TYLKO u nas! Pod patronatem medi­al­nym miesięcznika „Niez­nany Świat”.

Książka SKAZANI NA ŚMIERĆ. Inkaski ślad niedz­ick­iej leg­endy. Oczyma medium autorstwa Grze­gorza Szy­mańskiego i Tamary Jermakowej-​Szymańskiej (której „Niez­nany Świat” udzielił patronatu) prowadzi nas dalej po zaka­markach dziejów odkry­wa­jąc kole­jne zasłony w cza­sie i przestrzeni. Odt­warzamy fakty, jak­byśmy dys­ponowali wehikułem czasu. To niemal his­to­ryczny krymi­nał, w którym naszym prze­wod­nikiem jest para­nor­malny detek­tyw – medium Tamara Jer­makowa. W trak­cie wycz­er­pu­ją­cych sean­sów medi­al­nych otrzy­muje ona przekazy od dawno zmarłych bohaterów dra­maty­cznej his­torii. Poz­naje ich codzi­enne życie, oso­biste perypetie, tar­ga­jące nimi emocje i uczu­cia. Odby­wamy niesamow­itą podróż w odległą przeszłość, gdy żyli, kochali, umier­ali. Sta­jemy się świad­kami wstrząsają­cych zbrodni.

Dziś duchy pragną, by prawda wyszła na jaw, a one mogły zaz­nać spokoju, „wszys­tko trafiło na swoje miejsce” (co to znaczy pewnie dowiemy się z kole­jnych tomów).

Oboje autorzy znakomi­cie się uzu­peł­ni­ają. Ona – jas­nowidz, psy­chome­tra i medium – funkcjonu­jąc na pograniczu dwóch wymi­arów („światów”) ściąga z Kro­niki Akashy ten dra­maty­czny zapis przeszłości, a cza­sem płynie on do niej wprost od duchów, doma­ga­ją­cych się rejes­tracji tego słowem czy obrazem. Notuje więc pospiesznie pis­mem automaty­cznym. Uczy się też rysować w transie.

On – dzi­en­nikarz – stara się nadążyć za medium, na gorąco tłu­maczy przekazy z rosyjskiego na pol­ski (bo Tamara odbiera je w swoim ojczystym języku). Z reporter­ską dokład­noś­cią rejestruje i porząd­kuje i to niesamowite, para­nor­malne śledztwo. Potem razem szper­ają w archi­wach, w których o dziwo odna­j­dują doku­menty potwierdza­jące infor­ma­cje uzyskane przez Tamarę z innego wymi­aru. W efek­cie sojuszu medium oraz reportera uzysku­jemy chrono­log­iczną rekon­strukcję aut­en­ty­cznych wydarzeń, dlaczego punk­tem wyjś­cia stała się niedz­icka legenda.

W sto­sunku do dociekań A. Roweck­iego mamy dwa istotne, szoku­jące zwroty akcji. Przed nami unika­towa, emocjonu­jąca i wcią­ga­jąca lek­tura, jakiej jeszcze nie było. To książka dla wszys­t­kich, którzy lubią zagadki przeszłości i sen­sacyjne wątki, a zarazem docieka­ją­cych, jak wielka jest siła naszego umysłu oraz na ile – dzięki mocy ducha – możemy przekraczać granice czasoprzestrzeni.

Z niecier­pli­woś­cią czekam już na kole­jne tomy tej pary autorów, w których ujawnią pozostałe ustal­e­nia medium, a także pójdą daje śla­dem lisa, czyli zorro po hisz­pańs­kich archi­wach doty­czą­cych Indii Wschod­nich, a zgod­nie z wolą Tupaka Amaru II i za jego prze­wod­nictwem rozpoz­nają peruwiański trop zaczy­na­jący się w Niedzicy.

Anna Ostrzy­cka

Książka dostępna tylko w naszej księgarni.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.