Warsztaty Podróży Niefizycznych wg metody B. Moena

Patronat Niez­nany Świat
Data i miejsce: 26 maja 2018, Cen­trum Szkoleniowo-​Konferencyjne , Łódź, ul. Rogowska 26

Zapisy: do 25 kwiet­nia 2018 r.
tel. 61 66 90 580 (w godz. 1216)
www​.after​life​.hemi​-sync​.com​.pl
e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

5 dni ekscy­tu­ją­cych doświad­czeń pokazuje, że ścieżka roz­woju nie musi być pas­mem mozol­nych ćwiczeń. Zdoby­wasz umiejęt­ności, które od razu weryfikujesz

To metoda szy­bka, prosta, skuteczna, stwor­zona przez kogoś podob­nego do więk­szości z nas, kto nie przyp­isuje sobie nadzwycza­jnych darów psy­chicznych. Bruce Moen sam nauczył się robić pewne szczególne rzeczy i udowod­nił, iż każdy może osiągnąć takie efekty. Dzięki warsz­tatom nauczysz się tego i unikniesz błędów. Podróż do Rzeczy­wis­tości Niefizy­cznych może odby­wać każdy.

Dla Czytel­ników „Niez­nanego Świata” 150 zł rabatu!
Kod raba­towy: PNNS518

Pro­gram zajęć obe­j­muje kurs:

  • Badanie Życia po Życiu (I. stopień)
  • Eksplo­racje part­ner­skie (II. stopień).

Nauczysz się m.in. jak:

  • badać życie po życiu i inne niefizy­czne rzeczywistości
  • stwierdzić, czy doświad­czenia te są prawdziwe
  • być świadomym przewodnictwa
  • radzić sobie z tożsamoś­cią i wątpliwościami
  • kon­tak­tować się ze zmarłymi.

Dowiesz się:

  • czym jest odzyskiwanie
  • dlaczego niek­tórzy zmarli potrze­bują naszej pomocy i jak to robić,
  • a także: jak ważna jest w rozsz­erza­niu świado­mości Czysta Bezwarunk­owa Miłość.

Dzięki uzyskanej wiedzy będziesz mógł później samodziel­nie kon­tyn­uować swoje bada­nia. Szkole­nie to rozwija niefizy­czne zmysły, a w rezulta­cie uruchamia nowe możli­wości, które wyko­rzys­tasz w codzi­en­nym życiu.

Warsz­taty prowadzą Cer­ty­fikowani Tren­erzy Podróży Niefizy­cznych wg Bruce»a Moena: Paweł i Grażyna Byczuk.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji video ze spotka­nia z Brucem Moenem, które miało miejsce w naszej fir­mowej księ­garni w maju 2015 roku.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.