Taru of Wisdom: „Świadomość kluczem do doskonałości”

II edy­cja kon­fer­encji Taru of Wis­dom (Drzewo Mądrości) odbędzie się 21 kwiet­nia 2018 r. w Warsza­wie. Wśród prele­gen­tów m.in. Roman Nacht, Anna Choińska i Krzysztof Jack­owski. objął wydarze­nie patronatem medialnym.


Dla kogo?

Kon­fer­encja Taru of Wis­dom: „ŚWIADO­MOŚĆ KLUCZEM DO DOSKON­AŁOŚCI” jest skierowana do osób, które pragną odkryć swój potenc­jał i real­i­zować go zgod­nie ze swoim wyższym przeznaczeniem.

Dzięki wiedzy, którą poz­nasz na kon­fer­encji, zyskasz świado­mość wewnętrznych możli­wości, które od zawsze w Tobie były. Poz­nasz metody, pozwala­jące Ci spo­jrzeć na Twoje prob­lemy z nowej, głęb­szej per­spek­tywy. Jeżeli jesteś osobą, która czuje, że jest coś więcej niż otacza­jąca Cię rzeczywistość.

Jeżeli doświad­czyłeś w życiu rzeczy, których nie da się wytłu­maczyć z per­spek­tywy trady­cyjnych metod naukowych, nie prze­j­muj się. Nie jesteś sam! Ta kon­fer­encja być może pomoże Ci lep­iej zrozu­mieć siebie i Twoje życiowe doświad­czenia. Przyjdź i przekonaj się.

Opis szkole­nia

Każdy z nas prag­nie być szczęśliwy, jed­nak nie każdemu się to udaje.

Przy­czyną może być brak wiedzy, że może być inaczej. Otacza­jąca nas rzeczy­wis­tość jest tajem­nicą, która stop­niowo zostaje odkry­wana. Żyjemy w wielowymi­arowym świecie, w którym panują duchowe prawa — bez względu czy jesteśmy ich świadomi, czy nie. Jeżeli nauczymy się żyć zgod­nie z nimi, zaczniemy real­i­zować w pełni swój prawdziwy potenc­jał i będziemy mogli doświad­czyć trwałej wewnętrznej przemiany.

BILETY NA TARU OF WIS­DOM II: ŚWIADO­MOŚĆ KLUCZEM DO DOSKONAŁOŚCI

Agenda wydarzenia

9.00-9.30 Rejes­tracja gości

10.00-11.00 Anna Choińska — Czas na dorosłą Miłość

11.00-11.15 Przerwa

11.15-13.15 Roman Nacht — Jesteśmy wol­nymi kos­micznymi istotami

13.1513.35 Przerwa

13.35-15.35 Fun­dacja Nau­tilus — Prawdziwe Pol­skie Archi­wum X, czyli mate­riał zebrany przez 25 lat przez Fun­dację Nau­tilus — czas na wnioski o sen­sie życia, Bogu i ist­nie­niu duszy

15.35-16.35 Przerwa

16.35-17.35 Marzanna Radziszewska-​Konopka — Psychobiologia-​emocjonalne przy­czyny chorób

17.35-17.50 Przerwa

17.50-19.50 Krzysztof Jack­owski — Jas­nowidze­nie: Prawda czy fałsz?

19.50-20.00 Zakończenie

Odwiedź stronę organizatorów

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.