Przystań Ocalenie: Niewidoma Lenka

Otacza­jący świat Lenka poz­naje sercem. Świet­nie odczy­tuje emocje, intencje ludzi czy innych stworzeń. Cho­ciaż ciekawa świata i dość towarzyska, tych, którym ufa, wybiera staran­nie. Kiedy zaś komuś zaw­ierzy, obdarza go najpiękniejszym psim uśmiechem oraz mer­daniem ogonka.


Jest piękną, mądrą i całkowicie niewidomą sunią. Cza­sem zdarzy jej się na coś wpaść, kogoś potrą­cić – swo­jego obec­nego domu nie zna jeszcze na tyle, by poruszać się po nim swo­bod­nie. Wiemy, że to kwes­tia czasu, bo już po kilku dni­ach ori­en­tuje się, gdzie stoi jej mis­eczka i gdzie może się położyć.

Lena to młodz­i­utki piesek o niez­nanej przeszłości. Najpraw­dopodob­niej urodz­iła się niewidoma. Trafiła do schro­niska, w którym prze­by­wało około 600 czworonogów. Tam (ze względu na niepełnosprawność) dla włas­nego bez­pieczeństwa musi­ała być przyp­inana, ponieważ wpadała na pobratym­ców, którzy reagowali agresją. Pracu­jące w azylu cud­owne dziew­czyny rozu­mi­ały, że nie jest to dla niej dobre miejsce, nie miały jed­nak możli­wości zor­ga­ni­zowa­nia odpowied­nich warunków. Szukały Lence domu, ale niepełnosprawność dyskwal­i­fikowała ją w oczach kole­jnych osób. Zostal­iśmy poproszeni o zabranie suni do nas. I jak odmówić w takiej sytuacji?

W Przys­tani Ocale­nie mieszka już kilka niewidomych zwierząt. Wiedzieliśmy, że będziemy potrafili zaopiekować się Leną, stworzyć jej odpowied­nie środowisko. Nie potrafil­iśmy odmówić schronienia tej cud­nej psinie. Mimo naszej trud­nej sytu­acji mate­ri­al­nej, zamieszkała więc u nas. Po zaled­wie kilku dni­ach wszyscy ją pokochali. Jest urocza, a jej radosny psi pyszczek rozświ­etla nawet najbardziej ponury dzień. Poz­naje nowy dom i tereny spac­erów, z każdym dniem coraz pewniej staw­ia­jąc kroki, uśmiecha­jąc się coraz piękniej.

Lena potrze­buje kilku rzeczy: włas­nego mat­er­a­cyka, kocyka, mokrej karmy. Bardzo lubi różnego rodzaju smakołyki, może też ucieszy się z czegoś mię­ci­utkiego, do czego mogłaby się przy­tulić. Na pewno przyda się również grosik na jej utrzymanie.

Nasz adres:

Przys­tań Ocale­nie, ul. Kom­bat­an­tów 134, 43229 Ćwiklice

* * * * * * *

Wspar­cie finan­sowe z dopiskiem „Dla Leny” prosimy kierować na konto:

91 1050 1399 1000 0022 0998 2426

Komitet Pomocy dla Zwierząt

ul. Bałuck­iego 7/​37, 43100 Tychy

tel. 501 241784, www​.przys​tanocale​nie​.pl

Orga­ni­za­cja Pożytku Pub­licznego KRS 0000015352

Dzięku­jemy za przekazanie 1% podatku.

* * * * * * *

Można także wesprzeć akcję sms-​em, wpisu­jąc w treści OCALE­NIE”:

numer 7248 to koszt sms-​a w cenie 2,46 PLN z VAT

numer 74567 to koszt sms-​a w cenie 4,92 PLN z VAT

numer 76567 to koszt sms-​a w cenie 7,38 PLN z VAT

numer 79996 to koszt sms-​a w cenie 11,07 PLN z VAT

Całym sercem dzięku­jemy za każdą pomoc.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.