Spotkanie z Joanną Pawłowicz

Joanna PawłowiczWarsza­wski Klub Przy­jaciół „Niez­nanego Świata” oraz Księ­gar­nia Gale­ria „Niez­nany Świat„

zapraszają na spotkanie poświę­cone z dzi­en­nikarką i pis­arką Joanną Pawłow­icz
połąc­zone z pro­mocją jej najnowszej książki Makro­bio­tyka w zgodzie z naturą, która ukazała się w cyklu Pasje życia. Weźmie w nim udział bohaterka tomu Jolanta Łępicka.

06 listopada 2014 r. o godz. 17
Warszawa, ul. Kredy­towa 2

Przy­pom­ni­jmy, że Joanna Pawłow­icz, która mieszka w Szczecinie, skąd przy­jedzie do nas wspól­nie ze współtwór­czynią Makro­bio­tyki… oprócz tego, że jest dzi­en­nikarką, pis­arką i wydawcą (kieruje ofi­cyną Freja), określa sama siebie mianem podróżniczki przez życie. O jej wspani­ałej książce Taniec z wia­trem z 2010 r., której Niez­nany Świat udzielił patronatu medi­al­nego, Marek Rymuszko napisał: To edy­cja pod każdym wzglę­dem unika­towa, którą – przy całej umowności tego określe­nia – można by nazwać wielowątkowym repor­tażem duchowym. Wcześniej Joanna Pawłow­icz wydała zbiór repor­taży Życie przez kalkę oraz powieść biograficzną Lena poświę­coną leg­en­darnej Hele­nie Urbańskiej, która tysią­com ludzi przy­wró­ciła włosy.

Nato­mi­ast w ostat­nich lat­ach autorka zainicjowała cykl książek Pasje życia, które są rodza­jem wywiadów rzek z osobami zaj­mu­ją­cymi się zgłębian­iem tajników astrologii, duchowości, nat­u­ral­nych metod leczenia oraz relak­sacji.
W serii tej ukazały się doty­chczas następu­jące pozy­cje: Astrolo­gia – dotknąć gwiazd (roz­mowa z Mał­gorzatą Wadżet Gar­dasiewicz), Ma-​uri – tam, gdzie otwiera się niebo (roz­mowa z Ryszar­dem Biskup­skim), Joga. Między ziemią a niebem (wywiad z Jurkiem Jaguckim), Psy­choter­apia – lekarstwo duszy (roz­mowa z Alicją Marią Jankowską) i właśnie Makro­bio­tyka w zgodzie z naturą (wywiad z Jolantą Łępicką). Wszys­tkie one są dostępne w Księgarni-​Galerii .

W spotka­ni­ach z Joanną Pawłow­icz w Szczecinie bierze od lat udział bezprece­den­sowa liczba czytel­ników. To, które odbędzie się w Warsza­wie, poprowadzi redak­tor naczelny Niez­nanego Świata, Marek Rymuszko.

Z okazji spotka­nia rabaty na wybrane książki i pro­dukty! Nie prze­gap­cie tej okazji.

Serdecznie zapraszamy!

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.