Welska droga do zdrowia

Pod patronatem Niez­nanego Świata

Spokój nie oznacza bier­ności, wycis­zony umysł pozwala pode­j­mować inteligentne decyzje i dzi­ałać we właś­ci­wym cza­sie — takie motto usiłuje nam przekazać Andrzej Daniluk — właś­ci­ciel Hotelu WELSKIEGO.

Niby wszyscy wiemy, że pro­fi­lak­tyka lep­sza i tańsza jest w ostate­cznym rozra­chunku — od leczenia rozwiniętego stanu chorobowego. A jeśli już zanied­bal­iśmy to i choroba się rozwinęła, należy zacząć ter­apię możli­wie wcześnie i prowadzić ją kon­sek­went­nie. Więk­szym sojusznikiem naszego zdrowia okazuje się przy tym medy­cyna nat­u­ralna — choć niekiedy dzi­ała wol­niej, w odróżnie­niu od leczenia far­mako­log­icznego, obar­c­zonego licznymi dzi­ała­ni­ami ubocznymi.

Oczy­wiś­cie, chcąc dokonać rema­nentu w swoim orga­nizmie, najlepiej zaczy­nać dzi­ała­nia profilaktyczno-​lecznicze, w takich warunk­ach, gdy możemy się na tym skupić. Dobrym rozwiązaniem są spec­jal­isty­czne tur­nusy w cichym miejscu, sprzy­ja­ją­cym kli­ma­cie, miłej atmos­ferze pod opieka per­son­elu medy­cznego z zapewnioną właś­ciwą dietą. Dlat­ego przed rok­iem naw­iąza­l­iśmy współpracę z Hotelem WEL­SKIM w Ciborzu koło Lidzbarka Wel­skiego, gdzie Zespół Pro­fi­lak­tyki Zdrowia troskli­wie czuwa nad każdym goś­ciem, a także z Pałacem Sapetów w Tucznie. Odwiedzil­iśmy oba obiekty oce­ni­a­jąc ich propozy­cje bardzo pozy­ty­wnie, czemu wyraz dawal­iśmy na łamach „”, za każdym razem dzi­wiąc się, że spotkaliśmy tam nadal niewielu naszych Czytelników.

Niezrażony tym Wel­ski Zespół Pro­fi­lak­tyki Zdrowia wciąż rozwija i doskon­ali swoją ofertę. Uważamy, że warto tu przy­jechać po zdrowie, po doświad­cze­nie prawdzi­wego siebie, po nowe przy­jaźnie. Aby doświad­czyć troski, miłości i spokoju, nabrać dys­tansu do codzi­en­nych spraw.

Pobyty ZDROWOTNE oferują:

 • DIAG­NOS­TYKĘ
 • DOBÓR DIETY
 • OCZYSZCZANIE ORGA­NIZMU
 • ODCHUDZANIE z dietą dr. EWY DĄBROWSKIEJ
 • oraz liczne ZABIEGI.

Znana Państwu Ewa Wol­ska — cud­owny, ciepły człowiek — dwukrot­nie (1926. 07 oraz 1623.08 br.) poprowadzi tydzień z BIOEN­ER­GOTER­APIĄ. To regen­er­acja, har­mo­nia i relaks. Pomocą służy też ekstrasens i bioen­er­goter­apeuta Tadeusz Pawłowski, człowiek o wyjątkowych, para­nor­mal­nych doświadczeniach.

Bar­bara Matczak i Flo­rian Sza­lkiewicz tworzą unikalny zespół ter­apeu­ty­czny wykonu­jąc masaż na cztery ręce. Dobier­a­jąc opty­malne tech­niki usuwają blokady, napię­cie i bóle ciała, wprowadza­jąc har­monię w naszą psy­che i phi­sis.
Nad całoś­cią dzi­ałań medy­cznych i pro­fi­lak­ty­cznych czuwa szef Insty­tutu „BIONET” lekarz Walde­mar Pawłowski i lek. med. Grażyna Duszkiewicz, a kon­sul­tacji far­ma­ceu­ty­cznych udziela mgr farm. Bożena Suwińska-​Daniluk.
Wprowadza­jące do jogi sesje oraz medy­tacje dla każdego (również dla seniorów) fir­muje Andrzej Daniluk.

Bada­nia: wywiad lekarski, badanie serca NURSE ECG, dobór home­opatii, diag­nos­tyka sys­te­mowa MORA — test wg dr. Cornalissena.

Zabiegi: prze­ci­w­bak­teryjne, antyniko­tynowe, zabiegi za pomocą aparatu MORA, biore­zo­nans, homo­toksykolo­gia, chelat­acja, hydrokolonoter­apia, zespoły bólowe, elek­tro­fono­foreza, prądy lecznicze, laser, ultradźwięki.

Rabaty:

 • ter­mi­nowy
 • rodzinny
 • towarzyski
 • przy­ja­ciel­ski
 • dla dzieci
 • dla Czytel­ników „ (z numerem „5/​2013 pyta­j­cie na tur­nusach, którym patronu­jemy o spec­jalne losowane promocje).

Tur­nusy:

 • diete­ty­czny wg dr Ewy Dąbrowskiej
 • autorski z dr Grażyną Duszkiewicz
 • bioter­apeu­ty­czny z Ewą Wolską
 • odchudzająco-​oczyszczający
 • przeciw-​alergiczny
 • akty­wny senior
 • dla osób z wysiłkowym nietrzy­maniem moczu
 • dla chorych z miażdżycą
 • week­endy z jogą (joga dla starsza­ków, ale też joga dla ludzi biznesu).

Podz­iękowa­nia:

Proszę o przyję­cie wyrazów wdz­ięczności za okazaną nam życ­zli­wość i gościn­ność pod­czas wiz­yty w Państwa Hotelu pani dr Zofii Dziewianowskiej z USA i pana Zbig­niewa Mieczkowskiego z Wielkiej Bry­tanii.
Stale pow­ięk­sza­jąca się oferta turysty­czna, rekreacja, zdrowotna i kul­tur­alna Hotelu jest niezwykle intere­su­jąca, a zaprezen­towany pro­gram per­spek­ty­wiczny budzi sza­cunek nie tylko Polonii…
Dyrek­tor Muzeum Dyplo­macji Uchodźctwa Pol­skiego dr hab. Adam Sudoł prof. nadzw. UKW

Podz­iękowa­nia … dla Wszys­t­kich osób pracu­ją­cych tutaj, a w szczegól­ności zaj­mu­ją­cych się medy­cyną nat­u­ralną za spraw­ie­nie, iż — w moim przy­padku — niemożliwe stało się możli­wym. Po dwu­ty­god­niowych wcza­sach leczniczych wyjeżdżam z Hotelu Wel­skiego mniej scep­ty­czny, zdrowszy, z lep­szym nastaw­ie­niem do świata i ludzi…
Marek Ś. z Częstochowy

Serdecznie dzięku­jemy za piękne chwile w saloniku kominkowym … za pobyt, opiekę, zaan­gażowanie, a także za wspani­ałą atmos­ferę, którą emanuje cały hotel…
Halina i Ste­fan — Gdynia

Kon­takt:
HOTEL WEL­SKI — Zespół Pro­fi­lak­tyki Zdrowia
Cibórz 1A, 13230 Lidzbark
tel. (23) 696 30 13, 654 10 87
tel. kom. 692 400 924, 503 015 686
e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
strona inter­ne­towa: www​.wel​ski​.pl

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.