Kody naszych wcieleń Integracja ciała i duszy

Dr Mał­gorzata Stępień zaprasza na autorski kurs

M.StępieńJestem wykład­owcą aka­demickim i dzi­en­nikarzem, spec­jal­izu­ją­cym się w tem­atyce sze­roko pojętej świado­mości. Od lat pasjonuje mnie zagad­nie­nie reinkar­nacji i wpływu przeszłych wcieleń na nasze obecne życie. Wielo­let­nia prak­tyka ter­apeutów, zaj­mu­ją­cych się regresją w poprzed­nie żywoty dowiodła, że trau­maty­czne przeży­cia sprzed setek lat mają istotny wpływ na jakość naszego obec­nego życia: ten­dencji do zapada­nia na określone choroby, wys­tępowa­nia lęków, fobii i depresji, kosz­marów sen­nych a nawet wypad­ków. Dopiero świadome ziden­ty­fikowanie wzor­ców karmicznych, zrozu­mie­nie płyną­cych zeń lekcji i zin­te­growanie ich z naszą aktu­alną osobowoś­cią pozwala żyć pełnią tu i teraz, oraz rozwi­jać swą duchowość.

W tym celu opra­cow­ałam pro­gram week­endowego kursu©, który dzięki nat­u­ral­nym tech­nikom autoanal­izy pomoże łagod­nie prze­jść przez ten pro­ces i pozbyć się obciążeń z przeszłości. Mate­riał, zgro­mad­zony w trak­cie kursów oraz relacje jego uczest­ników będą pod­stawą przy­go­towywanej przeze mnie książki.

W pro­gramie między innymi:

 • wprowadze­nie w zagad­nienia reinkarnacji
 • różnorodne relacje międzyludzkie
 • iden­ty­fikowanie prob­lemów i wzor­ców karmicznych
 • tech­niki dociera­nia do przeszłych wcieleń
 • pułapki podróży w głąb siebie
 • autorskie narzędzia
 • prak­ty­czne ćwiczenia
 • 30-​stronicowy skrypt.

Ter­miny kursu:

soboty-​niedziele, godz. 10.0017.00

 • 1920 października 2013, Warszawa
 • 2627 października 2013, Katowice
 • 23 listopada 2013, Kraków
 • 1617 listopada 2013, Warszawa
 • 2324 listopada 2013, Wrocław

KODY NASZYCH WCIELEŃ ©
INTE­GRACJA CIAŁA I DUSZY

I dzień: sob­ota, 10.0017.00

1. Moc poprzed­nich wcieleń

 • definicje, poglądy, hipotezy
 • bada­nia naukowe
 • korzyści ze zgłębia­nia przeszłych wcieleń
 • ujawnie­nie przy­czyn chorób, fobii, traum, wypad­ków, blokad, kosz­marów sennych
 • odkrycie mech­a­nizmów powraca­ją­cych schematów
 • złagodze­nie lub zmi­ana nieko­rzyst­nego przeznaczenia
 • prz­erwa na herbatę

2. Przykład­owe zapisy sesji regresyjnych

 • Dr Ray­mond Moody
 • Dr Dick Sutphen

3. Karma, dusza i ciała energetyczne

 • prz­erwa na obiad

4. Ślady pamięci przeszłych wcieleń

 • autorski for­mu­larz testowy

II dzień: niedziela, 10.0017.00

1. Tech­niki dociera­nia do poprzed­nich wcieleń

 • prz­erwa na herbatę

2. Spotka­nia reinkarnacyjne

 • różnorodne relacje międzyludzkie
 • związki miłosne i part­nerzy z przeszłych wcieleń
 • iden­ty­fikowanie prob­lemów i wzor­ców karmicznych
 • prz­erwa na obiad

3. Tech­niki dociera­nia do poprzed­nich wcieleń

 • kierowana wiz­ual­iza­cja
 • sko­jarzenia słowne
 • pułapki podróży w głąb siebie
 • zabez­pieczenia: oczyszczanie intencji, afir­ma­cje, modlitwy

4. Dzi­en­nik wcieleń

 • autorski notat­nik

Narzędzia, które otrzy­masz, pomogą ci:

 • ziden­ty­fikować dręczące Cię prob­lemy i wzorce karmiczne
 • odkryć przy­czyny chorób, lęków, fobii, kosz­marów sen­nych itp.
 • zrozu­mieć złożoność relacji międzyludzkich
 • uzdrowić nieko­rzystne sytu­acje z przeszłości
 • pogłębić samoświado­mość
 • zin­te­grować osobowość
 • poprawić jakość życia

Infor­ma­cje i zapisy: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.,
Tel. (pn-​pt. w godz. 17.0020.00) — 605 744 603

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.