Rekomendacja miesiąca 09/2017

ANIOŁY IST­NIEJĄ NAPRAWDĘ. Zaskaku­jąca prawda o aniołach i ich roli w naszym życiu
Ptolemy Tomp­kins, Tyler Bed­does
Wydawnictwo SAM­SARA, Białys­tok 2017

To jedna z najbardziej spek­taku­larnych his­torii w aniel­skim nur­cie świa­towej lit­er­atury ezoterycznej. Wiąże się z głośnym przy­pad­kiem z marca 2015 r., kiedy to w rezulta­cie trag­icznej katas­trofy dro­gowej prowad­zony przez kobi­etę samochód z niewy­jaśnionych przy­czyn wypadł poza bari­ery mostu, przewró­cił się na dach i pogrążył w lodowatych nur­tach rzeki. Oprócz Jen­nifer podróżowała nim jej pół­toramiesięczna córeczka, Lily, która w wypeł­ni­a­jącej auto wodzie przetr­wała 14 godzin. Dzi­ało się to w sytu­acji, gdy matka dziew­czynki, jak stwierd­zono, wskutek odnie­sionych obrażeń zginęła na miejscu (z oględzin wynikało, że — uwaga! — pojazd wylą­dował do góry dnem, na mieliźnie, na ¾ sze­rokości rzeki. Siła uderzenia wysadz­iła przed­nią szybę, a dach zamknął się na przed­niej części ciała Jen­nifer niczym pułapka na myszy, zabi­ja­jąc ją w pier­wszej sekundzie). Mimo to uczest­niczący w akcji ratunkowej czterej polic­janci zgod­nie stwierdzili, że przez cały okres jej trwa­nia z zato­pi­onego w lwiej części pojazdu dob­ie­gał głos dorosłej kobi­ety wzy­wa­jący pomocy (w domyśle: dla dziecka, którego obec­ności w środku nikt początkowo nie był świadom).W tym cza­sie kilku­nas­tu­miesięcznej Lily przyp­iętej pasami na tyl­nym siedze­niu w niewytłu­maczalny sposób udało się uniknąć kon­taktu z wodą o tem­per­aturze 7 stopni.

Do zdarzenia doszło na moś­cie Span­ish Fork w amerykańskim stanie Utah, a cała ta głęboko porusza­jąca his­to­ria jest jedynie punk­tem wyjś­cia do rozważań na temat metafizyki w ogóle i roli w ludzkim życiu aniołów. Przy czym autorzy książki nie wypadli sroce spod ogona, gdyż pis­arz i dzi­en­nikarz, Ptolemy Tomp­kins napisał wcześniej unika­towy tom Niebo ist­nieje naprawdę, druku­jąc również swoje tek­sty w renomowanych tytułach pra­sowych, takich jak: Time i The New York Times. Nato­mi­ast Tyler Bed­does to nie kto inny, jak właśnie jeden z polic­jan­tów uczest­niczą­cych we wspom­ni­anej akcji ratunkowej, absol­went studiów krymi­nal­isty­cznych i dzi­en­nikars­kich. Za swoją pełną ofi­arności postawę, która doprowadz­iła do ocale­nia Lilly został wyróżniony przez bur­mistrza Span­ish Fork oraz Kon­gresu Stanów Zjed­noc­zonych — sic!.

Pod­sumu­jmy: Tyler był naocznym świad­kiem relacjonowanego wydarzenia (doda­jmy, że utr­walonego w postaci zapisu kamery, której ścieżka dźwiękowa zare­je­strowała głos nieżyjącej ofi­ary wypadku!). Nato­mi­ast Ptolemy nadał całej tej his­torii rys pory­wa­jącego repor­tażu, o którym peri­odyk Pub­lish­ers Weekly napisał, że zgrab­nie przeplata his­to­ryczne przy­padki ist­nienia aniołów z opisem roli, jaką odgry­wają one w naszym życiu. Nie ma znaczenia, czy zgadzasz się z jego ide­ologią — his­to­ria ocale­nia Lily jest porusza­jąca. Styl Tomp­kinsa to natch­niony dar dla każdego, kto prag­nie zgłębiać aniel­skie misterium.

Recen­zja: Niez­nany Świat 09/​2017

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.