Rekomendacja miesiąca 11/2017

PSY­CHOTRON­IKA. WSPÓŁCZESNA NAUKA O ŚWIADO­MOŚCI. Telepa­tia, tele­por­tacja, prekog­nicja, cud­owne uzdrowienia
Dr Danuta Adamska-​Rutkowska
Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2017

Pogranicze nauki to nie pseudonauka – przy­pom­ina w mot­cie do swo­jej najnowszej książki dr Danuta Adamska-​Rutkowska, zaprasza­jąc czytel­nika do odby­cia poucza­jącej i fas­cynu­jącej podróży w poszuki­wa­niu namacal­nych dowodów tzw. zjawisk para­nor­mal­nych. Stop! – mówi jed­nak na samym początku. Prze­drostek para jest w ich nazewnictwie zbędny. Takie zjawiska, jak telepa­tia, postrze­ganie pozazmysłowe, lecze­nie energią itp. mieszczą się w grani­cach przy­rodoz­naw­stwa i są abso­lut­nie nat­u­ralne, a dziedz­ina, która się nimi zaj­muje, to psy­chotron­ika.

Ten nieco zapom­ni­any ter­min pow­stał w lat­ach 70-​tych, odnosząc się do badań nad doświad­czeni­ami, które wykraczają poza kanon­iczne zmysły. Choć rozwój cywiliza­cyjny przytłu­mił u Homo sapi­ens sferę PSI, nieustan­nie rodzą się prze­cież ludzie z pon­ad­prze­cięt­nymi zdol­noś­ci­ami – zauważa dr Adamska-​Rutkowska. Ba, niek­tóre z nich obudzić może w sobie każdy – dodaje, przy­tacza­jąc ciekawy podział stosowany przez psy­chotron­ików w Chi­nach. W Państ­wie Środka uważa się, że szósty zmysł może mieć postać yang albo ying. Ta pier­wsza obe­j­muje uzdol­nienia, które można w sobie rozwi­jać dzięki medy­tacji czy treningowi duchowemu (to np. widze­nie na odległość), druga to dary wrod­zone, których ekstrasensi często nie kontrolują.

Syg­nal­i­zowana książka nie jest jed­nak kole­jną pub­likacją z serii jak obudzić w sobie zdol­ności PSI. Pamię­ta­jmy, że autorka to naukowiec z krwi i kości, potrafiący łączyć scjen­tyzm z otwartoś­cią umysłu (a to nieczęste). Psy­chotron­ika – współczesna nauka o świado­mości to więc zarówno edy­cja o kon­frontacji świata nauki z tem­atami, którym od ponad ćwierćwiecza zaj­muje się Niez­nany Świat, jak i lekkos­trawny podręcznik zaw­ier­a­jący esencję wiedzy o tzw. fenom­e­n­ach z pogranicza, gdzie autorka dużo miejsca poświęca nie tylko badaczom-​eksperymentatorom, ale też mniej lub bardziej znanym ekstrasen­som (np. słyn­nym PSI-szpiegom).

Co więcej, dzięki doskon­ałemu rozez­na­niu w dziedz­i­nach ścisłych dr Adamska-​Rutkowska udowad­nia, że nauka nie jest z gruntu mate­ri­al­isty­czna i niechętna poszuki­wan­iom związków ducha i materii. Prob­lem tkwi w ludzi­ach nauki, którzy często nie mają w sobie dość odwagi i samoza­parcia, by zapoz­nać się z wynikami badań wskazu­ją­cymi, że lewitacja, der­moop­tyka, jas­nowidze­nie czy tele­por­tacja to zjawiska mieszczące się w grani­cach Wszechświata, w obrę­bie którego funkcjonu­jemy. Wszys­tkie łączy jeden ele­ment: świado­mość, która tworzy most między codzi­enną egzys­tencją, a tym, co znany fizyk David Bohm określał mianem ukry­tego porządku.

Psy­chotron­ika – współczesna nauka o świado­mości stanowi kole­jny etap w podróży, której celem jest zrozu­mie­nie niez­nanego od strony racjon­al­nej. To zarazem trze­cia część tetralogii, w której kole­jnej odsłonie autorka pójdzie o krok dalej, pro­ponu­jąc nową wizję nauki łączącą nasz świat z tym niewidocznym, którego czu­jniki i przyrządy pomi­arowe nie potrafią (jeszcze) wykryć.

Recen­zja: Niez­nany Świat 11/​2017

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.