Biologia przekonań

BIOLO­GIA PRZEKONAŃ. UWOL­NIĆ MOC ŚWIADO­MOŚCI, MATERII I CUDÓW
Bruce Lip­ton
Wydawnictwo Tu i Teraz, Exmouth, UK

Dok­tor Bruce Lip­ton – uznany w świecie nauki cytolog, napisał książkę niezwykłą, która burzy fun­da­menty starej biologii. Jego trwa­jące 25 lat bada­nia na grun­cie epi­gene­tyki udowad­ni­ają, iż dog­mat zakłada­jący, że to geny i DNA kon­trolują nasz rozwój, jest błędny. To odkrycie o wielkiej skali doniosłości, być może krok milowy na drodze do znalezienia braku­jącego ogniwa pomiędzy świado­moś­cią a życiem bio­log­icznym człowieka.

Lip­ton, jak sam pisze, przez wiele lat był trady­cyjnym biolo­giem, dla którego ludzka egzys­tencja stanow­iła skutek ślepego przy­padku lub przy­pad­kowego rzutu gene­ty­cznymi kośćmi. Jed­nak anal­izu­jąc wyniki włas­nych doświad­czeń z mech­a­niz­mami kon­trolu­ją­cymi fizjologię i zachowanie komórki, doszedł do wniosku, że istota rzeczy nie leży w dar­winowskim dyk­ta­cie genów, a we wpły­wie fizy­cznym i ener­gety­cznym otoczenia organizmu.

Geny są jedynie moleku­larnymi matrycami, według których budowane są komórki, tkanki i narządy. Środowisko dzi­ała jak „przed­siębiorca”, który zapoz­naje się z tymi gene­ty­cznymi planami i jest ostate­cznie odpowiedzialne za charak­ter życia komórki.

Co wynika z tych rewolucyjnych wniosków?

Przede wszys­tkim to, że umysł może wpły­wać na struk­turę DNA. Epi­gene­tyka, zaj­mu­jąca się badaniem pozagenowej kon­troli życia, pokazuje, że plany zawarte w DNA, przekazy­wane przez geny, nie są byna­jm­niej niezmi­enne od chwili nar­o­dzin. Trudno zatem trak­tować je jak deter­min­u­jące wszys­tko przez­nacze­nie. Takie wpływy środowiskowe, jak odży­wianie, stres i emocje, mogą w znaczny sposób zmody­fikować nasze geny, bez zmieni­a­nia ich zasad­niczego schematu.

Log­iczne wnioski wynika­jące z tego odkrycia prowadzą do kon­stat­acji, że medy­cyna nat­u­ralna, pod­kreśla­jąca znacze­nie odd­zi­ały­wa­nia na orga­nizm leczniczych energii, opiera się na znacznie głęb­szej wiedzy o funkcjonowa­niu wszechświata, niż medy­cyna alopaty­czna, która ogranicza swe dzi­ała­nia do gaszenia ognisk pożaru. Rzecz nie w tym, by sto­su­jąc środki far­mako­log­iczne popraw­iać zabur­zoną równowagę chemiczną ustroju, lecz by zająć się ciałem, umysłem i duchem człowieka jako całością.

Od początku Wieku Gene­tyki zostal­iśmy zapro­gramowani, by akcep­tować, że jesteśmy pod­porząd­kowani mocy naszych genów – pisze Bruce Lip­ton. – Świat jest przepełniony ludźmi żyją­cymi w ciągłym stra­chu, iż jed­nego nieoczeki­wanego dnia ich geny zwrócą się prze­ci­wko nim. Przyjrzyj się masom ludzi myślą­cych, że są zegarowymi bom­bami – czekają, aż nowotwór eksplo­duje w ich życiu, tak jak eksplodował w życiu ich matki, brata, siostry, ciotki czy wujka.

Dobra Now­ina, jaką przekazuje nam dr Lip­ton, brzmi: Wszys­tko, co powiedziano ci o dyk­ta­cie genów, nie jest prawdą. Nic nie jest zde­ter­mi­nowane! To od two­jego umysłu zależy, jak pok­ieru­jesz swoim życiem.

Recen­zja: Niez­nany Świat 12/​2017

W sprzedaży



Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.