Wahadełko a radiestezja

WAHADEŁKO A RADI­ESTEZJA. Nowe spo­jrze­nie. Prak­ty­czne wyko­rzys­tanie wahad­larstwa
Tomasz Sitkowski
Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2017

To książka o radi­estezji odmi­enna od wszys­tkiego, co doty­chczas na ten temat wydano. Sku­pia się bowiem w głównej mierze na metodzie fizy­cznej, pod­czas gdy ogromna więk­szość edy­cji poświę­conych radi­estezji doty­czy tech­nik mentalnych.

Tomasz Sitkowski kreśli nową hipotezę na temat zjawisk radi­estezyjnych, próbu­jąc wyjaśnić je w sposób, by tak rzec, bardziej zracjon­al­i­zowany. Owszem, w takich pozy­c­jach, jak np. Nowoczesna radi­estezja Jerzego Woź­ni­aka, czy Nauka odkrywa fenomen radi­estezji Pio­tra Tyrawy zostały pod­jęte próby opisu mech­a­nizmu odbier­anych przez różdżkarza czy wahad­larza syg­nałów, brak w nich jed­nak wskaza­nia konkret­nych związków tego pro­cesu z ruchami przyrządów radiestezyjnych.

Nato­mi­ast syg­nal­i­zowana książka, anal­izu­jąc metodę fizy­czną w radi­estezji i posługi­wanie się nią w prak­tyce, przekłada nie­jako fizy­czne odd­zi­ały­wa­nia otoczenia na ruchy wahadła. For­mułu­jąc hipotezę istoty odd­zi­ały­wań geopaty­cznych we wspom­ni­anym uję­ciu i sposobu ich wpły­wa­nia na człowieka, skła­nia do pogłębionych prze­myśleń i dyskusji.

Recen­zja: Niez­nany Świat 01/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.