Magiczne dwudziestolecie

MAG­ICZNE DWUDZIESTOLE­CIE
Prze­mysław Sem­czuk
Wydawnictwo PWN, Warszawa 2016

Epi­demia wiru­ją­cych sto­lików dotarła do Pol­ski w 1853 roku. Ekspery­menty z meblami rozpoczęto w Krakowie, przy życ­zli­wym zain­tere­sowa­niu uni­w­er­sytec­kich wykład­ow­ców. Na łamach Czasu można było przeczy­tać, że pro­fe­sorowie Emil­ian Czyr­ni­ański (chemik), Ste­fan Kuczyński (fizyk) i Edward Fierich (prawnik) zasiedli do stołu, by samemu sprawdzić nowinki docier­a­jące zza oceanu.

Była godz­ina 5 minut 30 po połud­niu – relacjonowali z naukową dokład­noś­cią. – Po dziesię­ciu min­u­tach uczuliśmy najpierw lekki wiatr, idący od pal­ców do łok­cia w ręce lewej, potem drże­nie w rękach i rodzaj prądu wewnętrznego, który przy­pom­i­nał wstrząśnienia spraw­iane przez słabe prądy magneto-​elektryczne… po 25 min­u­tach południowo-​zachodnia noga stołu posunęła się z trza­sk­iem o 1,5 cala na wschód… Po 40 min­u­tach stół skrę­cił się gwał­townie obok nogi północno-​zachodniej… O godzinie 6.45, w pięć kwad­ran­sów od rozpoczę­cia posiedzenia, stół zaczął dość nagle for­malny obrót od zachodu do północy…

W ten sposób wiru­jące sza­leństwo zyskało immu­nitet faktu naukowego i bez przeszkód zaczęło zadamaw­iać się w Warsza­wie, Poz­na­niu czy we Lwowie. Wkrótce w Krakowie wys­tąpiły również panny Czechówny, córki pewnego księ­garza, udowad­ni­a­jąc, że roz­mowy z duchami, to nie tylko przy­wilej Amerykanów, od których cała ta moda się zaczęła.

Prze­mysław Sem­czuk, znany dzi­en­nikarz zaj­mu­jący się m.in. sprawami krymi­nal­nymi, przy­go­tował raport z mag­icznego dwudziestole­cia, przenosząc czytel­nika w czasy, gdy nad Wisłą królował spiry­tyzm, Naczel­nik Państwa kon­sul­tował się z czołowym jas­nowidzem w kraju, pol­skie media testowano w paryskim Insty­tu­cie Mat­apsy­chicznym, a na seansach fotografowano mate­ri­al­izu­jące się widma. Ezoteryczno-​magiczny kli­mat tamtej epoki miał w sobie coś niepow­tarzal­nego. Autor znakomi­cie odd­aje realia II Rzeczy­pospo­litej, w której tropi­e­nie zjawisk niewy­jaśnionych stało się, można rzec, naszym nar­o­dowym sportem. Sza­cunek budzi ilość mate­ri­ałów archi­wal­nych, z jakimi zapoz­nał się pub­l­i­cysta. Obok postaci dobrze znanych z his­torii, takich jak Julian Ochorow­icz, Teofil Mod­rze­jew­ski, Ste­fan Ossowiecki, na łamach książki pojaw­iają się też osoby, o których mało kto dziś pamięta, np. jas­nowidząca Sabira Chu­ramow­icz czy Rafał Scher­mann – detektyw-​grafolog, a poza tym autor powieści krymi­nal­nych (sic!).

Poza wszys­tkim Mag­iczne dwudziestole­cie to edy­torski cymes: książkę wydrukowano na pięknym papierze, w twardych okład­kach, ilus­tru­jąc ją dużą iloś­cią archi­wal­nych zdjęć.

To pozy­cja dla każdego miłośnika his­torii, szczegól­nie zaś dla osób zain­tere­sowanych dzie­jami pol­skiego spiry­tyzmu i medi­u­mizmu. Gorąco polecamy!

Recen­zja: Niez­nany Świat 01/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.