Instrukcje przebudzenia

INSTRUKCJE PRZE­BUDZENIA. Tom 9 i 10: UPADEK BABILONU oraz UKRY­WANE KORZE­NIE CHRZEŚ­CI­JAŃSTWA, a także ANTY­DU­CHOWOŚĆ. Prze­stroga na czas wiel­kich przemian
Wydanie rozsz­er­zone. Autor wszys­t­kich trzech tomów: Igor Witkowski
Wydawnictwo VIS-​2, Warszawa 2017

Ciąg dal­szy tri­um­fal­nego pochodu pis­arskiego i wydawniczego lau­re­ata Nagrody Hon­orowej Niez­nanego Świata za 2016 r. Igora Witkowskiego. Dwa kole­jne tomy kul­towych poniekąd Instrukcji Prze­budzenia - serii, która od kilku lat gości na liś­cie najlepiej sprzeda­ją­cych się książek w Księ­garni — plus na dokładkę rozsz­er­zone wydanie Anty­du­chowości — pozy­cji, trzeba powiedzieć wprost, szoku­jącej, na temat funkcjonowa­nia Państwa Koś­ciel­nego w XVIII wieku.

Pier­wsza z wymienionych edy­cji poświę­cona jest Stanom Zjed­noc­zonym, a tak naprawdę schyłkowi całej cywiliza­cji Zachodu, której mocarstwo to jest uoso­bi­e­niem (wizja okazuje się dość ponura). Ukry­wane korze­nie chrześ­ci­jaństwa przynoszą z kolei zaskaku­jące infor­ma­cje doty­czące pogańs­kich inspiracji leżą­cych u pod­staw tej wielkiej świa­towej religii (tu zwracają szczególną uwagę rozdzi­ały na temat „Kultu Mitry jako głównego źródła zniek­sz­tałceń przekazu Chrys­tusa”, „Niez­nanych okoliczności tworzenia Nowego Tes­ta­mentu” oraz chrześ­ci­jańskiego okul­tyzmu — sic!).

Nato­mi­ast Anty­du­chowość, mająca formę powieści, wydaje się najbardziej bul­w­er­su­jącą książką I. Witkowskiego w całym jego dorobku wskutek ujawnienia w niej krwawych prak­tyk Koś­cioła z odległej przeszłości, które skrywa zasłona milczenia.

Trudno przy tym przeoczyć, że w miarę upływu czasu i ukazy­wa­nia się kole­jnych tomów ich ton się zaostrza. Ich — czyli książek I. Witkowskiego, czy stanowi to rezul­tat zaostrzenia się ogól­nej sytu­acji, jakiej doty­czą? Dobre pytanie. Ważne zaś o tyle, że autor zapowiada wydanie już wkrótce (w lutym 2018 r.) dwóch kole­jnych części (11 i 12) Instrukcji Prze­budzenia, gdzie będzie mowa o Mega­l­i­tach — duchowości Natury i religii Kos­mosu oraz Nowej Kul­turze.

Recen­zja: Niez­nany Świat 01/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.