Homeopatia

HOME­OPA­TIA. Skuteczny sposób na dobre zdrowie
Agnieszka Kam­ska
Wydawnictwo „AMBROZJA”, Kraków 2017

Piąta książka na temat home­opatii Agnieszki Kam­skiej – jed­nej z najlep­szych w Polsce ter­apeutek zaj­mu­ją­cych się tą metodą leczenia. Doskon­ały prze­wod­nik doty­czący prak­ty­cznego stosowa­nia preparatów home­opaty­cznych w różno­ra­kich dolegli­woś­ci­ach i schorzeni­ach. Będąc redakcją, która od początku propaguje home­opatię jako w pełni wartoś­ciowy i skuteczny środek ter­apii, gorąco ten znakomity porad­nik polecamy.

Recen­zja: Niez­nany Świat 02/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.