5-ta droga

5-​ta Droga. Abåhar
Tomek Wojtek Łągiewka
Wydawnictwo LFK, Warszawa 2017

Ostat­nia już część cyklu Zarażanie Miłoś­cią (Aber­ag­iba, Jaiwa, Thenahå) Tomasza Łągiewki. W prze­ci­wieńst­wie do poprzed­nich tomów znacznie krót­sza, prost­sza, łatwiejsza do czy­ta­nia i zrozu­mienia. Abåhar odsła­nia przed czytel­nikiem niebez­pieczne związki człowieka zarówno z nim samym, jak i Obcymi. Stanowi wizję cywiliza­cji pogrążonej w glob­al­nej, narzu­conej siłą, kwan­towej psycho-​iluzjo-​nierzeczywistości, kosz­marnego pomiesza­nia zmysłów, społeczeństwa, które zmierza do rządów zau­roc­zonych Wredą wybrańców nad pod­danymi dzi­ała­niu ich hiper­wymi­arowej tech­nologii masami – pozbaw­ionymi świado­mości, ogłu­pi­ałymi, posłusznymi.

W świecie obłud­nej, bru­tal­nej gry zaz­drości, zaw­iści, nien­aw­iści i śmierci trudno o Miłość. Cóż więc może zro­bić istota ludzka? Warunk­iem ocale­nia – i unieszkodli­wienia Wredy – jest naty­ch­mi­as­towe uczynie­nie siebie Człowiekiem Kochanym. Jeśli to się nie uda, nastąpi ponowny, tym razem jed­nak defin­i­ty­wny The End – zagłada na wszys­t­kich poziomach rzeczy­wis­tości: Tu i Teraz, ale również Tam i Wtenczas.

Abåhar kon­tynu­uje upor­czy­wie natrętne, wręcz neu­roty­czne nawoły­wanie do naprawy człowieka – jedynego ziem­skiego stworzenia obdar­zonego rozumem, równocześnie zaś pozbaw­ionego przez Wredę Miłości, Dobroci i Współod­czuwa­nia, skutkiem czego zna­j­du­jącego radość tylko w bru­tal­nym wyko­rzysty­wa­niu oraz niszcze­niu innych. To opowieść o jej odd­zi­ały­wa­niu na życie innych oraz całej plan­ety, a także o tych, których nie da się zakazić żadną hipery­wmi­arową wre­dotą, ani przy­musić do zaraża­nia innych, o ich wpły­wie i… zaraża­niu Miłością.

Ten niewielki tomik pod­waża wszelką zasad­ność z taką troską hodowanych w naszych wnętrzach i zawz­ię­cie utrzymy­wanych przy życiu nie tylko wred­nych poglądów czy przekonań, ale wynika­ją­cych z nich równie wred­nych postanowień oraz czynów.

Uwaga: w formie papierowej książka dostępna jest tylko w Księ­garni Niez­nany Świat w Warszawie.

Recen­zja: Niez­nany Świat 02/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.