Przewlekłe zmęczenie

PRZEWLEKŁE ZMĘCZE­NIE, CHRON­ICZNY BÓL. Nowoczesne strate­gie powrotu do zdrowia
Jacob Teit­el­baum
Wydawnictwo Biały Wiatr, Rzeszów 2017

Dok­tor Jacob Teit­el­baum to uznany auto­ry­tet w dziedzinie holisty­cznego pode­jś­cia do zdrowia. Od ponad 30 lat udziela porad pac­jen­tom oraz prowadzi własne bada­nia naukowe doty­czące zespołu przewlekłego zmęczenia oraz fibro­mi­al­gii. Twórca znanej na świecie ter­apii SHINE, której głównym celem jest przy­wróce­nie praw­idłowego – a w punkcie wyjś­cia upośled­zonego – mech­a­nizmu pro­dukcji energii w orga­nizmie, co stanowi pod­sta­wową przy­czynę wspom­ni­anych chorób oraz wielu innych dolegli­wości nęka­ją­cych współczes­nego człowieka. To pozy­cja tym bardziej cenna, że autor, z wyk­sz­tałce­nia internista, zaleca (w zależności od przy­padku) zarówno środki nat­u­ralne, jak i far­mako­log­iczne, ale o jak najm­niejszych skutkach ubocznych dla pac­jenta. Książka, objęta patronatem medi­al­nym Niez­nanego Świata, przynosi bez­cenne infor­ma­cje, które naty­ch­mi­ast można zas­tosować w praktyce.

Recen­zja: Niez­nany Świat 02/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.