Wybieram zdrowie

WYBIERAM ZDROWIE
Beata Peszko
Wydawnictwo LEW Sła­womir Usiel­ski Nowy Dwór 2018

Kole­jna książka niez­mor­dowanej Beaty Peszko, która kon­sek­went­nie drąży prob­lemy związane z nat­u­ral­nymi ter­api­ami i suple­men­tacją diety (w nr. 11 z ub.r. wydrukowal­iśmy jej ważny artykuł poświę­cony wspom­ni­anym zagad­nieniom wraz z prezen­tacją sześ­ciu okładek doty­chcza­sowych książek autorki). W najnowszej pisze m.in. o diecie opra­cow­anej przez Insty­tut Żywności i Żywienia (a także tzw. Piramidzie Zdrowego Żywienia), zak­wasze­niu orga­nizmu, wzmac­ni­a­niu odporności po 40 roku życia, ter­api­ach wit­a­minowych, nat­u­ral­nej detoksykacji, epi­gene­tyce jako wiedzy wartej wyko­rzys­ta­nia w pro­ce­sie zdrowienia, a nawet o stanowisku Jana Pawła II w sprawie upor­czy­wej ter­apii. To tylko niek­tóre wątki składa­jące się na tę ważną i wartoś­ciową edycji.

Naszą szczególną uwagę zwró­ciły m.in. reflek­sje autorki na temat manip­u­lowa­nia tzw. nor­mami w wynikach badań. Chodzi o kwestię dającą o sobie powszech­nie znać w wielu dziedz­i­nach wpły­wa­ją­cych na ludzkie zdrowie (np. przy zanieczyszczeni­ach wody czy powi­etrza); gdy okazuje się, że sytu­acja jest nieko­rzystna, zami­ast jej prze­ci­wdzi­ałać, koryguje się właśnie normy. Jak pisze B. Peszko, Obec­nie wyniki badań np. mor­fologii krwi inter­pre­towane są na zasadzie — czy pomiar mieści się w normie. Pamię­ta­jmy jed­nak, że normy ule­gają zmi­anom, tak jest w przy­padku norm wit­a­miny D3 (norma została posz­er­zona), cho­les­terolu (norma została obniżona) i innych wartości. Trzeba o tym pamię­tać i nie zaw­ierzać obec­nej inter­pre­tacji takich wyników badań. (…) Warto zapy­tać lekarzy, dlaczego wynik, który dwa lata temu był w normie, obec­nie świad­czy o choro­bie czy złym stanie zdrowia? (…) Nat­u­ral­nie niewielu intere­suje się takimi „bła­hostkami”. A prze­cież sprawa jest poważna, bo chodzi o nasze zdrowie i jakość dal­szego życia. Jeśli normy są tak drasty­cznie zaniżane i gdy z osoby ZDROWEJ sta­jemy się osobą CHORĄ, ma to określone kon­sek­wencje. Takie skutki doty­czą przede wszys­tkim naszego zdrowia i… port­fela. O tzw. mafii cho­les­terolowej, dzi­ała­niu leków obniża­ją­cych poziom cho­les­terolu i skutkach ubocznych tych leków napisałam w mojej książce „Wit­a­miny mój sposób na zdrowie”.

Dobra, godna polece­nia książka.

Recen­zja: Niez­nany Świat 05/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.