Dowód na życie po śmierci

TEST. DOWÓD NA ŻYCIE PO ŚMIERCI
Stéphane Allix
Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2018

Stéphane Allix (ur. 1968) pochodzi z inteligencko-​artystycznej rodziny. Jego ojciec był pro­fe­sorem geografii i malarzem, matka rzeźbiarką. Stéphane i brat nie pos­zli w ich ślady, chcąc zas­makować prawdzi­wego życia. Razem spędzili wiele lat w Afgan­istanie, gdzie autor pra­cował m.in. jako kore­spon­dent wojenny.

W 2001 r. jego doty­chcza­sowe życie zmieniło się o 180 stopni. Pod wpły­wem trag­icznej śmierci brata, Allix zaczął poszuki­wać odpowiedzi na pytanie, co dzieje się ze świado­moś­cią, gdy ustają funkcje mózgu. Chciał także zbadać wiary­god­ność ekstrasen­sów twierdzą­cych, że potrafią komu­nikować się ze zmarłymi.

W 2013 r. zde­cy­dował się na równie śmi­ały, co kon­trow­er­syjny krok. Do trumny swo­jego ojca włożył kilka należą­cych do niego przed­miotów i wszys­tko dokład­nie udoku­men­tował. Następ­nie ruszył na spotkanie z medi­ami spiry­tysty­cznymi, chcąc sprawdzić, czy prze­jdą one tytułowy test, odgadu­jąc, jakie to rzeczy.

Książka jest relacją z dzi­en­nikarskiego śledztwa Allixa, który namówił do współpracy najbardziej utal­en­towanych fran­cus­kich ekstrasen­sów. Ludzie ci, pen­etru­jąc zaświaty dzięki wrod­zonym zdol­noś­ciom, opowiedzieli mu nie tylko o tym, jak wygląda prze­chodze­nie na drugą stronę z per­spek­tywy duszy, ale opisali też wiele zaskaku­ją­cych szczegółów „poza­grobowej” egzys­tencji. Np. od medium Chris­telle Dubois autor dowiedział się, że po śmierci czekają nas różne poziomy wibra­cyjne – strefy, gdzie nowoprzy­byli prze­chodzą swoistą ener­gety­czną regen­er­ację. Owa ener­gia (choć inna od tej, o jakiej uczono nas na lekc­jach fizyki) to według innego bohat­era książki – paryskiego medium Pierre’a Yonasa sym­bol­iczny klucz do świata duchów.

U Allixa zna­jdziemy fas­cy­nację fran­cuskim spiry­tyzmem jak i odniesienia do badań współczes­nych para­psy­chologów, np. dr Julie Beis­chel (patrz 11/​2013). Dla wielu osób miłym zaskocze­niem będzie potwierdze­nie przez autora, że takie media, jak Daniel Dun­glas Home czy Chico Xavier, dzi­ałają nadal, tylko w nieco innej otoczce. Dziś są to ter­apeuci poma­ga­jący ludziom upo­rać się ze stratą blis­kich (choć w książce zna­jdziemy kry­ty­czne głosy na temat takiej formy przeży­wa­nia żałoby). W swoim ory­gi­nal­nym, prze­jrzystym, a miejs­cami prowoku­ją­cym dziele Allix pyta też, czy dar komu­nikacji z zaświatami to bło­gosław­ieństwo czy przek­leństwo. W nieskry­wanej fas­cy­nacji medi­u­mizmem nie zapom­ina jed­nak o pod­sta­wowej kwestii, jaką jest opra­cow­any przez niego test.

Recen­zja: Niez­nany Świat 06/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.