Rekomendacja miesiąca 06/2018

PODRÓŻE DO ŚWIATA DUSZ. Trans­for­mu­jące doświad­czenia. Na pod­stawie sesji prowad­zonych metodą LBL dr. Michaela New­tona
Elis­a­beth Iwona Röpcke
Wydawnictwo POLIGRAF, Brzezia Łąka 2018

Sądząc z tego, z jakim zain­tere­sowaniem Czytel­ników spotkała się wydrukowana w nr. 11 i 12 z 2015 r. dwuczęś­ciowa pub­likacja Mał­gorzaty Stępień Regresja LBL: duchowa ekspedy­cja do sfery między wcie­le­ni­ami, poświę­cona mieszka­jącej w Niem­czech pol­skiej ter­apeutki Iwonie Kupisz-​Röpcke, która prowadzi unika­towe sesje metodą LBL dr. Michaela New­tona, znów będzie się dzi­ało, a wydana przed kilkoma tygod­ni­ami książka (z nieco zmody­fikowanym nazwiskiem autorki) okaże się z pewnoś­cią best­sellerem. Nie tylko dlat­ego, że — uwaga — dołąc­zona jest do niej płyta, a sama edy­cja dodatkowo została zilus­trowana obrazami (szkoda, że są one tu czarno-​białe, ale taką decyzję pod­jął wydawca — w szkice Iwony Elis­a­beth Röpcke, wyko­nane przez nią na pod­stawie przekazów uczest­ników sesji LBL, pokaza­l­iśmy w kolorze). Przede wszys­tkim jed­nak mamy tu do czynienia z unika­towym mate­ri­ałem poz­naw­czym, łączą­cym ele­menty fak­to­log­iczne z doz­na­ni­ami duchowymi odnoszą­cymi się do życia między wcie­le­ni­ami. Nie dziwi więc, że Niez­nany Świat objął tę książkę swoim patronatem medi­al­nym.

Sesje regresyjne do świata dusz stają się tu równie pasjonu­ją­cym, co porusza­ją­cym doświad­cze­niem, a prze­bieg niek­tórych z nich okazuje się przeży­ciem nieporówny­wal­nym z żad­nym innym. Jak pisze redak­tor naczelny , Marek Rymuszko, który tę niezwykłą edy­cję opa­trzył oso­bistą notą: Metoda LBL wielu ludziom, którzy borykają się z poważnymi prob­le­mami życiowymi, może pomóc w (…) zrozu­mie­niu źródła codzi­en­nych kłopotów wraz z przeanal­i­zowaniem ich przy­czyn na płaszczyźnie duchowej. Zaletą pub­likacji na temat regresyjnych ter­apii Iwony Röpcke oraz doświad­czeń z sesji LBL są przy­toc­zone w tomie konkretne przykłady świad­czące o tym, że autorka i zarazem ceniona ter­apeutka skutecznie pomaga licznym osobom.

Odno­tu­jmy wresz­cie i to, że zapisy poszczegól­nych sesji regresji do sfery między wcie­le­ni­ami, jakie znalazły się na kar­tach Podróży do świata dusz, wywier­ają głębokie wraże­nie, a ich lek­tura pozwala sobie uświadomić, jak mało wiemy o niewidzial­nej rzeczy­wis­tości, w której jesteśmy zanurzeni, i jak potężnym, trans­for­mu­ją­cym bodźcem może okazać się jej pen­e­tracja pod kierunk­iem doświad­c­zonego, odpowiedzial­nego ter­apeuty. Bardzo, ale to bardzo intere­su­jąca książka, której lek­turę gorąco polecamy!

Recen­zja: Niez­nany Świat 06/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.