Przebudzenie lisicy

PRZE­BUDZE­NIE LISICY. Uświadomie­nie włas­nej kobiecości dzięki Zwierzę­tom Mocy
Dorota Rosłońska
Wydawnictwo NEW SPACE, Białys­tok 2017

To pozy­cja głównie dla kobiet, ale także mężczyzn, którzy mają w sobie zbyt mało żeńskiej energii, albo chcą zrozu­mieć swoje part­nerki, córki, siostry, matki. Chodzi o prze­wod­nik prowadzący do naszej najskryt­szej istoty, pozwala­jący odkryć, kim jesteśmy, prag­niemy być, by wresz­cie stać się takimi właśnie isto­tami. Daje wskazówki, jak odnaleźć wewnętrzną moc oraz potenc­jał i pozbyć się tego, co w nas destrukcyjne.

Naszym prze­wod­nikiem są tu Zwierzęta Mocy, funkcjonu­jące od setek lat w wielu kul­tur­ach. To bodaj pier­wsza napisana w Polsce książka pokazu­jąca, jak pra­cować z tymi arche­ty­powymi stworzeni­ami. Naw­iązu­jąc do Bieg­nącej z wilkami Clarissy Pinkoli Esles, swego rodzaju bib­lii dla świadomych kobiet, okazuje się jed­nak bardziej przys­tępna i praktyczna.

Gdy wędru­jemy przez las życia, raz przyświeca nam słońce, pozwala­jąc na jas­ność widzenia, to znów gubimy drogę w mroku, błądz­imy. Nie jesteśmy jed­nak osamot­nieni. Magia Natury zakłada naszą z nią jed­ność. Zaglą­da­jąc w głąb siebie, swo­jej kobiecości, otwier­a­jąc się na intu­icję, otrzy­mu­jemy mag­iczne wspar­cie m.in. Przod­ków, którzy obdarzają nas miłoś­cią i mądroś­cią. Na sza­mańskiej ścieżce naszymi prze­wod­nikami stają się Zwierzęta Mocy, które poma­gają odkryć w nas zarówno Cień (wady), jak i Światło oraz Moc (potenc­jał). To ułatwi nam prze­jś­cie na stronę blasku. Widząc w sobie np. Czarną Pan­terę, Wilczycę czy Lisicę, uświadami­amy sobie, jakie ich cechy dają nam siłę, a jakie sprowadzają do nis­kich wibracji.

Dora Rosłońska pokazuje, że zbyt często naszym życiem sterują nieprawdziwe infor­ma­cje bloku­jące pro­gramy umysłowe, które warto zauważyć, uwol­nić, by zacząć żyć według włas­nych zasad.

Jedna z sza­mańs­kich metod uzdraw­ia­nia, jaką są Zwierzęta Mocy, pięknie łączy się z pro­ce­sem oczyszcza­nia Rodu, z którym wiążą nas nici losu. Gdy do głosu dojdzie miłość, prze­bacze­nie, radość, do Serca i Duszy popłynie mądrość oraz wspar­cie Przod­ków. Odkry­jemy naszą dziką naturę (rozu­mi­aną jako pier­wotną, spon­tan­iczną, nieskrępowaną), własny potenc­jał, wartość oraz wewnętrzną moc. Otworzymy się na boskość i kreatywność.

Dzięki tej książce poz­na­jemy Zwierzęta Urodzeniowe, Białe, Zwierzęta Ognia, Wody, Ziemi i Powi­etrza. Ich Duch i nasz wymieni­ają się doświad­czeni­ami. Jeśli trzeba, pomogą przekroczyć granice czasu i przestrzeni, przepra­cować wspom­nienia, a nawet inkar­nacje, odwiedzić miejsca mocy. Szanu­jmy je. Zgod­nie z prośbą czy pytaniem przeprowadzą przez potrzebną lekcję. Jeśli zaś któreś zwierzę jest nam szczegól­nie bliskie, otacza­jmy się jego podobiznami.

Wilczyca to odwaga, wyższy wymiar per­cepcji i świado­mości, intu­icja, szósty zmysł. Pomaga odnaleźć siebie, pozosta­jąc z nami na każdym poziomie świado­mości. Dzięki niej nie będziemy czuli się samot­nie. Foka pokaże, jak pro­gram uza­leżnienia od innych zmienić w odwagę i wiarę w siebie. Ćma, przemieni­a­jąc się w Motyla, wydobędzie nasze wewnętrzne światło, mądrość. Wielo­ryb pomoże w głębi zachować spokój, gdy na powierzchni oceanu życia sza­leją fale. Jeleń to sym­bol wewnętrznego ducha, Lisica zaś uos­abia dojrzałą kobiecą świado­mość, kipi energią, odwagą. Pewna swoich zalet i mocy (ale nie wojown­iczka) nie jest jeszcze mądrą staruchą – Sową. Białe Zwierzęta, reprezen­tu­jące Ducha i jego czystą świado­mość, otwier­ają na wszech­wiedzę i infor­ma­cje z innych galaktyk.

Zdaniem D. Rosłońskiej nie ma zewnętrznego matrixu. Wraz z całym ludzkim Rodem tworzymy go kolek­ty­wnie jako pro­gramy, nie zda­jąc sobie sprawy z naszej mocy i obec­ności w nas Ducha. A z jego pomocą, uświadami­a­jąc sobie dzi­ałanie żywiołów, możemy nimi kierować. Aby je zhar­mo­ni­zować, wystar­czy miłość, czyli wdz­ięczność za ist­nie­nie na świecie. Nie odd­awaj decyzji o sobie innym.

Recen­zja: Niez­nany Świat 07/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.