Niewyjaśnione dolegliwości

NIEWY­JAŚNIONE DOLEGLI­WOŚCI. ZROZU­MIEĆ I ULECZYĆ CHRON­ICZNE BÓLE
Helga Pohl
Vital, Białys­tok 2017

Kiedy ktoś mówi ci, że boli, bo musi, bo to już ten wiek, abso­lut­nie w to nie wierz! – przekonuje dr Helga Pohl – autorka książki Niewy­jaśnione dolegli­wości, w której bierze pod lupę zagadkę bólów chron­icznych. W samej Europie cierpi na nie ok. 100 mil­ionów ludzi i choć dla lekarzy stanowią codzi­en­ność, ustal­e­nie ich przy­czyn bywa bardzo trudne.

Sami pac­jenci również mają prob­lem z rozu­mie­niem sytu­acji, gdy coś boli, a oznak pro­cesu chorobowego brak. Kiedy ktoś skręca się od bólu brzucha, słysząc, że to wszys­tko kwes­tia psy­chiki, ma wraże­nie jakby z niego kpi­ono – dodaje dr Pohl (z zawodu psy­choter­apeutka) i radzi pac­jen­tom, by zami­ast fasze­rowa­nia się lekami prze­ci­w­bólowymi czy umaw­ia­nia na kole­jne wiz­yty u spec­jal­istów, zgłę­bili naturę chron­icznego bólu i his­to­rie włas­nych chorób. W wielu przy­pad­kach odpowiedzial­ność za nie spoczywa na złych nawykach i budowanych przez lata okowach spina­ją­cych mięśnie i ścięgna. Te niewidoczne więzy pow­stają za sprawą niepraw­idłowej postawy ciała, prze­ciążeń jego poszczegól­nych par­tii, braku ruchu oraz stresu. Stąd tylko krok do upor­czy­wych bólów pleców, migren, skur­czów, mrowienia, a nawet takich dolegli­wości, jak wiecznie zatkany nos, kłu­cie w klatce pier­siowej czy nud­ności – wyjaś­nia dr Pohl, która sama zma­gała się z chron­icznym bólem krę­gosłupa. Nie mogąc znaleźć pomocy ze strony kon­wencjon­al­nej medy­cyny, opra­cow­ała autorską ter­apię zwaną sen­so­mo­to­ryczną pracą z ciałem (Sen­sor Motor Body Ther­apy), której celem jest obniże­nie napię­cia mięśniowego i stresu, co lik­widuje przy­czyny dolegli­wości bólowych.

Jak czy­tamy, kluczem do zrozu­mienia tej metody jest uświadomie­nie sobie związku pomiędzy umysłem a cier­pią­cym ciałem. Dłu­gotr­wałe napię­cie mięśni czy ścięgien sprawia, że układ ner­wowy traci nad nimi nadzór i nie jest w stanie przy­wró­cić im nat­u­ral­nego położe­nia. Okazuje się, że ów pro­ces można wspomóc dzięki odpowied­niej sty­mu­lacji i ćwiczeniom (także men­tal­nym) opisanym w książce. Niewy­jaśnione dolegli­wości to jed­nak nie tylko doskon­ały prze­wod­nik po ter­apii dr Pohl, ale również fas­cynu­jąca kro­nika zagadek medy­cyny i his­torii jej pac­jen­tów, w przy­padku których droga do zdrowia rozpoczęła się od odzyska­nia kon­troli nad włas­nym ciałem. I szkoda jedynie, że ta buzia na okładce jakby poży­c­zona z kam­panii reklam­owej kremów odmładzających.

Recen­zja: Niez­nany Świat 09/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.