Mózg odporny na stres / Wielkość wewnętrzna

MÓZG ODPORNY NA STRES. Zapanuj nad emocjon­alną reakcją na stres, wyko­rzys­tu­jąc nat­u­ralne właś­ci­wości mózgu
Melanie Green­berg
Dom Wydawniczy REBIS, Poz­nań 2018

WIELKOŚĆ WEWNĘTRZNA. Dwanaś­cie dźwigni sukcesu
Stephen R. Covey
Dom Wydawniczy REBIS, Poz­nań 2018

Dawno niegoszczący w tej rubryce Dom Wydawniczy REBIS powraca do niej dwiema książkami, których wspól­nym mianown­ikiem jest, by tak rzec, możli­wość wyko­rzysty­wa­nia w codzi­en­nym życiu włas­nych sił psy­chicznych dla poprawy swo­jego zdrowia oraz samopoczu­cia. W książce Mózg odporny na stres… (jej tytuł jest bardziej, być może nad­miernie w sto­sunku do per­cepcji czytel­niczej rozbu­dowany) amerykańska autorka związana z peri­odykiem Psy­chol­ogy Today udziela wskazówek osobom, które bezskutecznie zma­gają się ze stre­sem niejed­nokrot­nie rujnu­ją­cym im życie. Takich książek-​poradników jest na rynku niemało. Walorem tomu Melanie Green­berg okazuje się zwróce­nie w tym kon­tekś­cie uwagi na rolę mózgu (mówi się tu m.in. o sposobach przek­sz­tał­ca­nia negaty­wnych schematów myślowych oraz mody­fikacji pier­wot­nych reakcji mózgu w obliczu sytu­acji, które uzna­jemy za wysoce stre­so­genne). A w środku m.in. o ćwiczeni­ach z udzi­ałem kory przed­c­zołowej i ksz­tał­towa­niu elasty­czności poz­naw­czej, choć nie tylko. Rodzi się tu oczy­wiś­cie pytanie, czy ta książka nie jest jed­nak za trudna dla prze­cięt­nego zjadacza chleba, psy­cholodzy nato­mi­ast powinni przeczy­tać ją obowiązkowo.

Z kolei Wielkość wewnętrzna. Dwanaś­cie dźwigni sukcesu Stephena R. Cov­eya to próba zas­tosowa­nia pewnych istot­nych zasad ety­cznych (nazy­wanych tu wielkoś­cią wewnętrzną) w życiu, przede wszys­tkim zawodowym. I znów: książka ta nie rzu­całaby się w oczy na tle innych, gdyby nie osoba autora (niestety nieżyjącego od 6 lat), który wcześniej napisał świa­towy best­seller 7 nawyków skutecznego dzi­ała­nia, a Time zal­iczył go do najbardziej wpły­wowych Amerykanów we współczes­nym świecie. Covey założył również między­nar­o­dową orga­ni­za­cję Franklin­Covey Co. poma­ga­jącą przed­siębiorstwom w osią­ga­niu lep­szych wyników nie dzięki wyko­rzys­ta­niu mech­a­nizmów stricte eko­nom­icznych, lecz bazu­ją­cych na trans­for­ma­cji ludz­kich postaw.

Recen­zja: Niez­nany Świat 11/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.