Dlaczego nasz dzieci chorują?

DLACZEGO NASZE DZIECI CHO­RUJĄ?
Michelle Perro, Vin­canne Adams
Wydawnictwo Galak­tyka, Łódź 2018

Lekarze z ros­ną­cym niepoko­jem zauważają, że tam, gdzie domin­uje tzw. dieta zachod­nia, rośnie zapadal­ność dzieci na choroby przewlekłe, które u wcześniejszych pokoleń nie wys­tępowały z takim natęże­niem. Chodzi m.in. o alergie pokar­mowe, astmę, której cicha epi­demia postępuje od lat 80-​tych, atopowe zapale­nie skóry, cukrzycę, celi­akię, refluks oraz wiele innych schorzeń wyma­ga­ją­cych dłu­gotr­wałych ter­apii, które często nie przynoszą oczeki­wanych efektów.

Co się dzieje z najmłod­szymi? – pytają zatr­wożeni rodz­ice i lekarze. Czy możliwe, że mamy do czynienia z nien­azwanym kryzy­sem zdrowot­nym, którego skutki mogą mieć fatalny wpływ na przyszłość rodzaju ludzkiego?

Na to pytanie próbują odpowiedzieć dr Michelle Perro – pedi­atra z kilkudziesię­ci­o­let­nim doświad­cze­niem oraz prof. Vin­canne Adams – spec­jal­istka od zdrowia pub­licznego i his­torii medy­cyny. Ich zdaniem winowa­jcą są toksyny, jakimi ludzkość skaz­iła środowisko: Dzieci cho­rują, ponieważ są wys­taw­ione na dzi­ałanie zanieczyszczeń w wodzie, powi­etrzu, a także przy kon­tak­cie z meblami czy plas­tikiem. Pon­adto ilość chemikaliów wyko­rzysty­wanych w gospo­darst­wach domowych wzrosła w ostat­nich dziesię­ci­ole­ci­ach niepomiernie – tłu­maczą autorki, doda­jąc, że w dużym stop­niu za kondy­cję najmłod­szych odpowiada również dieta złożona z wysoko przetwor­zonych produktów.

Jed­nak nawet tzw. zdrowa żywność może być skażona meta­lami ciężkimi, anty­bio­tykami i pesty­cy­dami, mają­cymi destruk­cyjny wpływ na rozwój młodego orga­nizmu, poprzez zaburzanie odpowiedzi odpornoś­ciowej komórek oraz wywoły­wanie per­ma­nent­nego stanu zapal­nego (patrz: Fast food to choroba, nr 3 z 2018 r.). Mówiąc wprost, dzieci cho­rują, bo chłoną więcej chemii niż przed laty ich rodz­ice czy dzi­ad­kowie. Jak wpłynie to na ich dal­sze funkcjonowanie, nie wiemy.

Perro i Adams apelują do środowiska aka­demick­iego oraz poli­tyków o wprowadze­nie odpowied­nich środ­ków zarad­czych, zanim będzie za późno. Poprawę stanu zdrowia dzieci należy zacząć od… więk­szej dbałości o środowisko nat­u­ralne i to, co jemy. Dzieci stały się bowiem niewin­nymi ofi­arami dekad ekspery­men­tów z chem­iza­cją w rol­nictwie – wyjaś­ni­ają autorki, które pod­pier­ają swoje wnioski bogatą doku­men­tacją naukową. Zwracają także uwagę na przyszłoś­ciowe ter­apie z dietą w roli głównej, w myśl starej zasady Hipokratesa niech jedze­nie będzie twoim lekarstwem.

Recen­zja: Niez­nany Świat 01/​2019

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.