Rekomendacja miesiąca 01/2019

MAGIA SZA­MAN­IZMU. UZDROWICIEL­SKA MOC SZA­MAŃS­KICH PODRÓŻY
Avrick Baghramian
Wydawnictwo Galak­tyka, Łódź 2015.

Książkę Avrick Baghramian otwiera motto, zacz­erp­nięte z dzieła Lewisa Car­rolla O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lus­tra. Już bowiem XIX-​wieczny pis­arz prowadził naszych pradzi­ad­ków ścieżkami sza­mańs­kich wta­jem­niczeń. Uzdrowiciel tkwi w każdym z nas i kiedy będziesz na to gotowa, na pewno objawi się w tobie – usłyszała mała dziew­czynka. Ten prosty, nat­u­ralny i uni­w­er­salny sposób wglądu w inne wymi­ary naszego jestestwa stanowi najs­tarszą prak­tykę duchową i leczniczą, jaką zna ludzkość.

Omaw­iana edy­cja nie jest pracą naukową ani porad­nikiem – raczej zaprosze­niem do mag­icznej podróży. Avrick, irańska Ormi­anka żyjąca na Zachodzie, splotła tu przegląd fachowej lit­er­atury, doty­czącej sza­man­izmu (m.in. M. Eli­ade, C. G. Jung, M. Harner, C. Cas­taneda) oraz różnych teorii psy­cho­log­icznych z włas­nymi doświad­czeni­ami uzdrowicielki i relac­jami swych klien­tów. Pokazała, że każdy może wyko­rzysty­wać tę metodę w lecze­niu ciała, psy­che i duszy, gdyż wszyscy rodz­imy się z umiejęt­noś­cią wewnętrznych wędrówek.

Jako położna i urzęd­nik soc­jalny, pracu­jący z dziećmi wyko­rzysty­wanymi sek­su­al­nie i dorosłymi po trau­mach dzieciństwa, stosowała różne tech­niki lecznicze. Jed­nak dopiero w trak­cie włas­nych kłopotów zdrowot­nych odkryła ter­apie alter­naty­wne: NLP, reiki i sza­man­izm. Pod­czas warsz­tatów (prowadz­iła je m. in. w Polsce, Wielkiej Bry­tanii, Stanach Zjed­noc­zonych, Izraelu, Hisz­panii i kra­jach skan­dy­naws­kich) uczy podróżowa­nia do górnego, środ­kowego i dol­nego świata. Jego echami są świadome sny, śnie­nie o zmarłych i o niez­nanych miejs­cach, a także NDE (zjawiska z pogranicza śmierci), czy OOBE (ekste­ri­o­ryza­cja poza ciało fizyczne).

Prak­tykowany współcześnie neosza­man­izm (core shaman­ism) jest coraz powszech­niej akcep­towany jako alter­naty­wna i skuteczna metoda uzdraw­ia­nia. Podróż sza­mana to forma inter­wencji ter­apeu­ty­cznej, pozwala­jąca zdi­ag­no­zować prob­lem, wyko­rzys­tać odpowied­nie narzędzia i tech­niki, a dzięki temu ulżyć w cier­pi­e­niu i przy­wró­cić wewnętrzną równowagę między psy­che, ciałem i duszą. Pere­gry­nacje czarown­ika plemi­en­nego, jak i neosza­mana mają trzy etapy: przy­go­towanie, podróż oraz powrót. Rytu­ały, odby­wane przed i po wyprawie, stanowią klucze do bram innych stanów bytu.

Ta książka z pewnoś­cią wyjaśni wiele mitów na temat sza­man­izmu, a także różnic między pode­jś­ciem do leczenia w nim oraz w zachod­niej medy­cynie. W odróżnie­niu bowiem od współczes­nego lekarza sza­man nie leczy chorób, ale uzdrawia człowieka jako całość. Uważa, że wszys­tkie dolegli­wości ciała powoduje utrata mocy lub dyshar­mo­nia w duszy. W chwili ich odzyska­nia następuje nat­u­ralny powrót do zdrowia. Dla zachod­niego medyka zgon pac­jenta zawsze jest porażką, ale nie dla sza­mana, jeśli ulec­zona została jego dusza. Śmierć bowiem – obok życia – stanowi jedynie inne doświad­cze­nie na jed­nym kon­tin­uum istnienia.

Zadzi­wia­jący skutecznoś­cią fenomen sza­man­izmu – gdyż udoku­men­towano przy­padki wyleczenia m.in. z nowot­worów, cukrzycy, astmy, traum, uza­leżnień od narko­tyków i alko­holu – nauka tłu­maczy na różne sposoby: auto­sug­estią, efek­tem placebo, a nawet hip­nozą. Jak jed­nak wyjaśnić fakty uzdrowienia tą metodą niemowląt, dzieci czy zwierząt? Prob­lem w tym, że zjawisko, zachodzące w sferze ducha, usiłu­jemy badać narzędzi­ami paradyg­matów materii. Z paradok­sem tym mierzy się sama Avrick Baghramian, przy­go­towu­jąc dok­torat na temat prak­tyk sza­mańs­kich na ang­iel­skim Uni­w­er­syte­cie New­cas­tle. Na szczęś­cie w sukurs przy­chodzi fizyka kwan­towa, łącząca obie te dziedziny. I właśnie z jej pomocą możemy zrozu­mieć ten pradawny fenomen.

Recen­zja: Niez­nany Świat 01/​2019

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.