Nowości, rekomen­dacje, intere­su­jące pozycje


Pole. W poszukiwaniu tajemniczej siły

Pole. W poszuki­wa­niu tajem­niczej siły wszechświata.
Lynne McTag­gart.
Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2009

Autorka tej pozy­cji, Lynne McTag­gart, jest dzi­en­nikarką i pis­arką. Najwięk­szą pop­u­larność zyskała jako założy­cielka oraz redak­torka paru czołowych bry­tyjs­kich i amerykańs­kich biule­tynów zdrowot­nych. Wraz z mężem Bryan’em Hub­bar­dem kieruje firmą What Doc­tor Don’t Tell You Ltd (Czego dok­tor ci nie mówi sp. z o. o.), pub­liku­jącą cza­sopisma i książki na temat alter­naty­wnego pode­jś­cia do zdrowia.

Czy­taj więcej…

Powiedział mi wróżbita

Powiedział mi wróżbita.
Tiziano Terzani
Wydawnictwo Zysk i S-​ka, Poz­nań 2010

Tiziano Terzani (19382004) to włoski Ryszard Kapuś­ciński, jeden z najlep­szych na świecie twór­ców lit­er­atury faktu. Jako wielo­letni kore­spon­dent mag­a­zynu Der Spiegel poświę­cił ponad 30 lat na zgłębianie men­tal­ności i kul­tury ludzi Wschodu, prz­erzu­ca­jąc pomost pomiędzy Europą a Azją – krainą egzo­ty­czną i w dużej mierze dla nas obcą.

Pisał o Saj­go­nie, rapor­tował z oblężonego Phnom Penh, gdzie o mało nie rozstrze­lali go Czer­woni Khmerzy (twierdzi, że na widok wycelowanych w siebie automatów zdobył się na uśmiech – i to go uratowało!).

Czy­taj więcej…

Medytacje i modlitwy

Medy­tacje i mod­l­itwy. Medy­tacje inspiru­jące do życia w miłości i szczęś­ciu.
Don Miguel Ruiz, Janet Mills
Wydawnictwo MEDIUM, Konstancin-​Jeziorna 2010

Książeczka – perełka. Nie tylko dlat­ego, że jej współau­tor, Don Miguel Ruiz napisał kiedyś przetłu­mac­zony na 27 języków best­seller Cztery umowy, który zro­bił świa­towa kari­erę (został m.in. uhonorowany przez redakcję New York Timesa). To klasy­czna pozy­cja duchowa, w krys­tal­icznie czys­tej postaci, której leimo­tivem jest właśnie mod­l­itwa. Jej moc – przekonują Ruis i Mills – może doprowadzić nas do miłości, prawdy i wol­ności wewnętrznej.

Czy­taj więcej…

Urodzeni biegacze

Urodzeni bie­gacze. Tajem­nicze plemię Tarahu­mara, bie­ganie nat­u­ralne i wyś­cig, jakiego świat nie widział.
Christo­pher McDougall
Wydawnictwo GALAK­TYKA, Łódź 2010

Bardzo ciekawa książka napisana przez amerykańskiego dzi­en­nikarza, byłego kore­spon­denta wojen­nego Asso­ci­ated Press, zaj­mu­jącego się sportami ekstremal­nymi. Pod­czas pobytu w Meksyku natrafił on na indi­ańskiego plemię Bie­ga­ją­cych Ludzi, którzy, dzięki zas­tosowa­niu san­dałów o odpowied­niej kon­strukcji i odpowied­niemu przy­go­towa­niu orga­nizmu, potrafią pokony­wać biegiem nawet kilkusetk­ilo­metrowe dys­tanse, i to w cięż­kich, górs­kich warunkach.

Czy­taj więcej…

Od nauki do Boga

Od nauki do Boga. Podróż fizyka do Mis­terium Stworzenia.
Peter Rus­sell
Wyd. Bib­lioteka Nowej Ziemi, Kraków 2010

Gdy naukowcy piszą o Bogu i – co istotne – robią to nie opuszcza­jąc obszaru nauki, mamy zwykle do czynienia z książkami, które warto pole­cić. Po prostu jest rzeczą intere­su­jącą, jak umysł pro­fesjon­al­nie przy­go­towany do anal­i­ty­cznego myśle­nia radzi sobie z tem­atem, który niewiele ma wspól­nego z twardą materią. Peter Rus­sell nie należy w tym względzie do wyjątków. Fizyk, infor­matyk, ale również ktoś, kto dogłęb­nie poz­nał psy­chologię ekspery­men­talną, próbuje zgłębić w swej książce zagad­nie świado­mości. Stawia przy tym tezę, że poz­nanie natury ludzkiego umysłu zaowocuje odkryciem, iż świado­mość stanowi pomost między nauką a duchem.

Czy­taj więcej…

Alchemia obfitości

Alchemia obfi­tości. Sztuka real­iza­cji marzeń.
Dr Rick Jarow
WENA. Stu­dio twór­czej ekspresji, Poz­nań 2010

Rick Jarow 27 maja spotkał się w Warsza­wie z Czytel­nikami Niez­nanego Świata, który udzielił jego książce patronatu medi­al­nego. Wygłosił znakomity, erudy­cyjny wykład połąc­zony z dwoma medy­tac­jami i porusza­ją­cym duchowym kon­certem w wyko­na­niu Bog­dana Hal­ick­iego (instru­menty perkusyjne) i Ireny Gal­ińskiej (gongi). Z tego, co sły­chać, równie fra­pu­jące okazały się warsz­taty, jakie Rick poprowadził w Polsce, do której przy­jechał po raz drugi, a jego pach­nąca jeszcze farbą drukarską (abso­lutna „nówka”) Alchemia obfi­tości, fir­mowana przez poz­nańską WENĘ przy­puszczal­nie okaże się kole­jnym best­sellerem po wydanej w lat­ach 90. i przetłu­mac­zonej na wiele języków Antykari­erze.

Czy­taj więcej…

Rok 2012. Apokalipsa nadchodzi?

ROK 2012. Apokalipsa nad­chodzi?
Piotr Kitrasiewicz
Wydawnictwo Jirafa Roja, Warszawa 2010

Im bliżej grud­nia 2012 roku tym więcej książek i pub­likacji poświę­conych dacie oznacza­jącej – zdaniem niek­tórych – kres obec­nej cywiliza­cji, co ma być związane ze słyn­nym końcem kalen­darza Majów, zaś w opinii innych zwias­tu­jącej po prostu ważne, przeło­mowe, często bur­zliwe wydarzenia, zamyka­jące pewien etap w his­torii Ziemi. Warto w tym kon­tekś­cie po raz kole­jny przy­pom­nieć, że strach przed końcem świata towarzyszy ludzkości od zara­nia dziejów. Co jakiś czas w przeszłości pojaw­iały się roz­maite wróżby i pro­roctwa przepowiada­jące masowe zagrożenie.

Czy­taj więcej…

Taniec z wiatrem

Taniec z wia­trem.
Joanna Pawłow­icz
Wydawnictwo NOWA ZIEMIA, Kraków 2010

Znakomita książka. Znakomita. Jej autorką jest wytrawna reporterka, ezoteryczka i ekolożka, Joanna Pawłow­icz, stała współpra­cown­iczka Niez­nanego Świata, pub­liku­jąca niegdyś jako Joanna Osajda (przed kilku lat powró­ciła do swo­jego panieńskiego nazwiska). I choć czyn­imy to bardzo rzadko, w tym przy­padku, zami­ast for­mułowa­nia włas­nych prze­myśleń, odwołamy się do wstępu, jakim Taniec z wia­trem opa­trzył szef (wys­tępu­jący tu jed­nocześnie w roli prezesa orga­ni­za­cji pol­s­kich repor­tażys­tów) Marek Rymuszko, gdyż jego reflek­sje w nader istotny sposób odd­ają istotę oraz kli­mat tego tomu.

Czy­taj więcej…

Rzeczywista Astrologia

Rzeczy­wsita astrolo­gia.
John Fraw­ley
Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2010

John Fraw­ley to jeden z bardzo nielicznych trady­cyjnych astrologów, a jed­nocześnie najlep­szych na świecie spośród tych, którzy astrologię trady­cyjną prak­tykują. W swo­jej książce o znami­en­nym tytule Rzeczy­wista Astrolo­gia przed­stawia tę dziedz­inę wiedzy jako rzemiosło skutecznie upraw­iane już w starożyt­nej Chaldei i Babilonie, a potem przez starożyt­nych Egipc­jan, Per­sów, Hin­dusów, Greków i Rzymian. Autor na wielu konkret­nych przykładach ukazuje, czym zaj­mowała się astrolo­gia trady­cyjna i dlaczego przez niemal trzy tysiące lat była tak cenionym źródłem infor­ma­cji o świecie.

Czy­taj więcej…

2012. Początek końca czy radość początku?

2012. Początek końca, czy radość początku? Kom­pendium na przyszłe lata.
Hanna Kotwicka
Wydawnictwo PUL­SAR, Warszawa 2010

Na tak fachową pub­likację o roku 2012 na grun­cie wiedzy Majów czytel­nicy czekali od dawna. Nie musimy też przy­pom­i­nać, że Hanna Kotwicka jest wybitną znaw­czynią tej tem­atyki i jed­nocześnie prekur­sorką kos­mologii Majów w Polsce. W książce 2012: Początek końca czy radość początku? autorka dzieli się własną wiedzą i spostrzeże­ni­ami, jak również przy­bliża Czytel­nikowi wizje innych autorów, przy­tacza frag­menty wypowiedzi badaczy, kapłanów Majów, ich pro­roctwa, przesła­nia i prze­strogi, pozostaw­ia­jąc jed­nak przestrzeń do for­mułowa­nia włas­nych, nieza­leżnych wniosków.

Czy­taj więcej…

Galaktyczna Rodzina

Galak­ty­czna rodz­ina, czyli bardzo starożytna his­to­ria ludzkości.
Woj­mus
Wydawnictwo STOCH­ENE. Warszawa 2009

Oj, będzie się dzi­ało, bo ta, licząca ponad 500 stron (sic!) książka jest kole­jną z serii zapisów chan­nelin­gowych, a doty­czy kon­tak­tów z cywiliza­c­jami pozaziem­skimi oraz isto­tami z innych wymi­arów. Jej wiodący temat to: kos­miczny człowiek, początki Wszechświata, pow­stanie pier­wszych cywiliza­cji – najpierw w całym Kos­mosie, później zaś w Układzie Słonecznym i wresz­cie na Ziemi. W ostat­nim przy­padku mowa jest zarówno o Hyper­bornei (taka pisow­nia u Woj­musa), jak o kul­tur­ach Mu oraz Atlantydy, ale nie tylko.

Czy­taj więcej…

Emil

ImageEmil, czyli kiedy szczęśliwe są psy – Szczęśliwy jest cały świat.
Jędrzej Fijałkowski
Wydawnictwo Zysk i S-​ka, Poz­nań 2009

Cud­owna (naprawdę taka!) erudy­cyjna, pełna sub­tel­nego humoru i niekon­wencjon­al­nego spo­jrzenia na otacza­jący świat książka, napisana przez Jędrzeja Fijałkowskiego, czyli niez­nanoświa­towego BYKA, o której dok­tor Dorota Sum­ińska – postać w kręgu miłośników zwierząt kul­towa (m.in. prowadzi od lat, kiedyś w TOK FM, a obec­nie w jedynce rewela­cyjne audy­cje radiowe) – powiedzi­ała, że to najlep­szy tom poświę­cony naszym czworonożnym przy­ja­ciołom, jaki kiedykol­wiek czy­tała.

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.