Nowości, rekomen­dacje, intere­su­jące pozycje


Rzeczywista Astrologia

Rzeczy­wsita astrolo­gia.
John Fraw­ley
Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2010

John Fraw­ley to jeden z bardzo nielicznych trady­cyjnych astrologów, a jed­nocześnie najlep­szych na świecie spośród tych, którzy astrologię trady­cyjną prak­tykują. W swo­jej książce o znami­en­nym tytule Rzeczy­wista Astrolo­gia przed­stawia tę dziedz­inę wiedzy jako rzemiosło skutecznie upraw­iane już w starożyt­nej Chaldei i Babilonie, a potem przez starożyt­nych Egipc­jan, Per­sów, Hin­dusów, Greków i Rzymian. Autor na wielu konkret­nych przykładach ukazuje, czym zaj­mowała się astrolo­gia trady­cyjna i dlaczego przez niemal trzy tysiące lat była tak cenionym źródłem infor­ma­cji o świecie.

Czy­taj więcej…

2012. Początek końca czy radość początku?

2012. Początek końca, czy radość początku? Kom­pendium na przyszłe lata.
Hanna Kotwicka
Wydawnictwo PUL­SAR, Warszawa 2010

Na tak fachową pub­likację o roku 2012 na grun­cie wiedzy Majów czytel­nicy czekali od dawna. Nie musimy też przy­pom­i­nać, że Hanna Kotwicka jest wybitną znaw­czynią tej tem­atyki i jed­nocześnie prekur­sorką kos­mologii Majów w Polsce. W książce 2012: Początek końca czy radość początku? autorka dzieli się własną wiedzą i spostrzeże­ni­ami, jak również przy­bliża Czytel­nikowi wizje innych autorów, przy­tacza frag­menty wypowiedzi badaczy, kapłanów Majów, ich pro­roctwa, przesła­nia i prze­strogi, pozostaw­ia­jąc jed­nak przestrzeń do for­mułowa­nia włas­nych, nieza­leżnych wniosków.

Czy­taj więcej…

Galaktyczna Rodzina

Galak­ty­czna rodz­ina, czyli bardzo starożytna his­to­ria ludzkości.
Woj­mus
Wydawnictwo STOCH­ENE. Warszawa 2009

Oj, będzie się dzi­ało, bo ta, licząca ponad 500 stron (sic!) książka jest kole­jną z serii zapisów chan­nelin­gowych, a doty­czy kon­tak­tów z cywiliza­c­jami pozaziem­skimi oraz isto­tami z innych wymi­arów. Jej wiodący temat to: kos­miczny człowiek, początki Wszechświata, pow­stanie pier­wszych cywiliza­cji – najpierw w całym Kos­mosie, później zaś w Układzie Słonecznym i wresz­cie na Ziemi. W ostat­nim przy­padku mowa jest zarówno o Hyper­bornei (taka pisow­nia u Woj­musa), jak o kul­tur­ach Mu oraz Atlantydy, ale nie tylko.

Czy­taj więcej…

Emil

ImageEmil, czyli kiedy szczęśliwe są psy – Szczęśliwy jest cały świat.
Jędrzej Fijałkowski
Wydawnictwo Zysk i S-​ka, Poz­nań 2009

Cud­owna (naprawdę taka!) erudy­cyjna, pełna sub­tel­nego humoru i niekon­wencjon­al­nego spo­jrzenia na otacza­jący świat książka, napisana przez Jędrzeja Fijałkowskiego, czyli niez­nanoświa­towego BYKA, o której dok­tor Dorota Sum­ińska – postać w kręgu miłośników zwierząt kul­towa (m.in. prowadzi od lat, kiedyś w TOK FM, a obec­nie w jedynce rewela­cyjne audy­cje radiowe) – powiedzi­ała, że to najlep­szy tom poświę­cony naszym czworonożnym przy­ja­ciołom, jaki kiedykol­wiek czy­tała.

Czy­taj więcej…

X3

ImageX3. Uzdrowiciele z bliska i daleka.
Adrian Dvir
Ofi­cyna Wydawnicza MK, Warszawa 2009

Pasjonu­jąca książka. Jej autor, Adrian Dvir, z zawodu – uwaga, uwaga! – inżynier infor­matyki i pro­gramista kom­put­erowy, który pra­cował w amerykańs­kich bazach wojskowych jako pro­jek­tant sys­temów kom­put­erowych właśnie (zmarł w 2004 r.), przed kilku­nastu laty, po wcześniejszym ujawnie­niu się u niego zdol­ności telepaty­cznych, zaczął odbierać infor­ma­cje od pozaziemian oraz bytów ze światów równoległych.

Czy­taj więcej…

Prorok

ImagePro­rok.
Khalil Gibran
Nowy Hory­zont, Warszawa 2008

Pięknie wydana książeczka Khalila Gibrana to zbiór dwudzi­estu sześ­ciu poe­matów prozą, których nar­ra­torem jest pewien fik­cyjny mędrzec. Od pier­wszej pub­likacji w 1923 roku w samych tylko Stanach Zjed­noc­zonych sprzedano ponad dziesięć mil­ionów egzem­plarzy Pro­roka. Ist­nieje wiele szkół nazwanych imie­niem Autora, strofy z tego niewielkiego utworu recy­towano na nie­zlic­zonej ilości ślubów i pogrzebów.

Czy­taj więcej…

Pierwsze próby parapsychicznego sondowania kultur prehistorycznych

ImagePier­wsze próby para­psy­chicznego son­dowa­nia kul­tur pre­his­to­rycznych.
Stanisław Poni­a­towski
Arcanus, Byd­goszcz 2008

Czy to możliwe, by osoba posi­ada­jąca dar jas­nowidzenia mogła poz­nać zaw­iłe szczegóły his­torii znaleziska arche­o­log­icznego jedynie dzięki mocy swo­jego umysłu? Przy­padek znanego jas­nowidza Ste­fana Ossowieck­iego wydaje się udowad­niać, że jest to dzi­ałanie nie tylko realne, ale także bardzo owocne z punktu widzenia badań archeologicznych.

Czy­taj więcej…

Uzdrawiająca siła wody

ImageUzdraw­ia­jąca siła wody.
Masaru Emoto, Jür­gen Fliege
Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2009

Książka, której patronatu medi­al­nego udzielił – jakże by inaczej – Niez­nany Świat (jej współau­tor, Masaru Emoto jest lau­re­atem Hon­orowej Nagrody naszego miesięcznika za 2004 r.). W Uzdraw­ia­jącej sile wody świa­towej sławy japoński badacz wraz ze swoim kolegą – niemieckim duchownym i pub­l­i­cystą telewiz­yjnym Jür­genem Fliege – drąży swój ulu­biony prob­lem: ter­apeu­ty­cznych i duchowych właś­ci­wości wody.

Czy­taj więcej…

Porady zdrowotne dla każdego

ImagePorady zdrowotne dla każdego.
Karol Jóźwiak
Bib­lioteczka Porad­nika Uzdraw­iacza. Wydawnictwo AMBROZJA, Kraków 2009

Poziom książek pisanych przez heal­erów bywa różny. Często nasuwają one wiele zas­trzeżeń, zarówno mery­to­rycznych, jak i zwłaszcza doty­czą­cych ich strony redak­cyjnej. Z tym więk­szą przy­jem­noś­cią wypada zaanon­sować Porady zdrowotne dla każdego pióra Karola Jóźwiaka – jed­nego z najbardziej znanych pol­s­kich natur­oter­apeutów, nazy­wanego uśmiech­nię­tym uzdraw­iaczem (co ma bezpośredni związek z pogod­nym usposo­bi­e­niem człowieka, o jakim mowa), który pon­adto – rzecz nie bez znaczenia – jest również dłu­go­let­nim preze­sem Pol­skiego Cechu Psy­chotron­icznego w Łodzi.

Czy­taj więcej…

Ostatnie dni Inków

ImageOstat­nie dni Inków.
Kim Mac­Quar­rie
Rebis, Poz­nań 2009

Na bezry­biu i rak… – pomyśleliśmy, biorąc do rąk książkę Kima Mac­Quar­riego. Oczy­wiś­cie byłoby lep­iej, gdyby w Polsce wresz­cie ukazało się wiekopomne dzieło Johna Hem­minga Con­quest of the Incas (Pod­bój Inków), które – jeśli chodzi o tem­atykę połud­niowoamerykańskiej konkwisty – od kilku dziesię­ci­oleci jest niedoś­cigłym wzorcem metra. Skoro jed­nak Hem­ming dla pol­skiego Czytel­nika ma nadal pozostać niedostępny, niech będzie choć McQuarrie.

Czy­taj więcej…

Polska magiczna

ImagePol­ska mag­iczna. Prze­wod­nik po miejs­cach mocy.
Leszek Matela
Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2009

Cudze chwali­cie, swego nie zna­cie – wydaje się, iż takie hasło przyświecało autorowi tej książki, wielo­let­niemu współpra­cown­ikowi Niez­nanego Świata Leszkowi Mateli. Jego prze­wod­nik po miejs­cach mocy ukazuje Pol­skę niezwykłą i tajem­niczą, kraj cud­ownych źródełek, świę­tych gór, mega­l­itów, cza­kramów Ziemi, koś­ciołów, cerkwi, kapliczek i punk­tów kon­cen­tracji energii kosmicznych.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży
Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.