Nowości, rekomen­dacje, intere­su­jące pozycje


X3

ImageX3. Uzdrowiciele z bliska i daleka.
Adrian Dvir
Ofi­cyna Wydawnicza MK, Warszawa 2009

Pasjonu­jąca książka. Jej autor, Adrian Dvir, z zawodu – uwaga, uwaga! – inżynier infor­matyki i pro­gramista kom­put­erowy, który pra­cował w amerykańs­kich bazach wojskowych jako pro­jek­tant sys­temów kom­put­erowych właśnie (zmarł w 2004 r.), przed kilku­nastu laty, po wcześniejszym ujawnie­niu się u niego zdol­ności telepaty­cznych, zaczął odbierać infor­ma­cje od pozaziemian oraz bytów ze światów równoległych.

Czy­taj więcej…

Prorok

ImagePro­rok.
Khalil Gibran
Nowy Hory­zont, Warszawa 2008

Pięknie wydana książeczka Khalila Gibrana to zbiór dwudzi­estu sześ­ciu poe­matów prozą, których nar­ra­torem jest pewien fik­cyjny mędrzec. Od pier­wszej pub­likacji w 1923 roku w samych tylko Stanach Zjed­noc­zonych sprzedano ponad dziesięć mil­ionów egzem­plarzy Pro­roka. Ist­nieje wiele szkół nazwanych imie­niem Autora, strofy z tego niewielkiego utworu recy­towano na nie­zlic­zonej ilości ślubów i pogrzebów.

Czy­taj więcej…

Pierwsze próby parapsychicznego sondowania kultur prehistorycznych

ImagePier­wsze próby para­psy­chicznego son­dowa­nia kul­tur pre­his­to­rycznych.
Stanisław Poni­a­towski
Arcanus, Byd­goszcz 2008

Czy to możliwe, by osoba posi­ada­jąca dar jas­nowidzenia mogła poz­nać zaw­iłe szczegóły his­torii znaleziska arche­o­log­icznego jedynie dzięki mocy swo­jego umysłu? Przy­padek znanego jas­nowidza Ste­fana Ossowieck­iego wydaje się udowad­niać, że jest to dzi­ałanie nie tylko realne, ale także bardzo owocne z punktu widzenia badań archeologicznych.

Czy­taj więcej…

Uzdrawiająca siła wody

ImageUzdraw­ia­jąca siła wody.
Masaru Emoto, Jür­gen Fliege
Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2009

Książka, której patronatu medi­al­nego udzielił – jakże by inaczej – Niez­nany Świat (jej współau­tor, Masaru Emoto jest lau­re­atem Hon­orowej Nagrody naszego miesięcznika za 2004 r.). W Uzdraw­ia­jącej sile wody świa­towej sławy japoński badacz wraz ze swoim kolegą – niemieckim duchownym i pub­l­i­cystą telewiz­yjnym Jür­genem Fliege – drąży swój ulu­biony prob­lem: ter­apeu­ty­cznych i duchowych właś­ci­wości wody.

Czy­taj więcej…

Porady zdrowotne dla każdego

ImagePorady zdrowotne dla każdego.
Karol Jóźwiak
Bib­lioteczka Porad­nika Uzdraw­iacza. Wydawnictwo AMBROZJA, Kraków 2009

Poziom książek pisanych przez heal­erów bywa różny. Często nasuwają one wiele zas­trzeżeń, zarówno mery­to­rycznych, jak i zwłaszcza doty­czą­cych ich strony redak­cyjnej. Z tym więk­szą przy­jem­noś­cią wypada zaanon­sować Porady zdrowotne dla każdego pióra Karola Jóźwiaka – jed­nego z najbardziej znanych pol­s­kich natur­oter­apeutów, nazy­wanego uśmiech­nię­tym uzdraw­iaczem (co ma bezpośredni związek z pogod­nym usposo­bi­e­niem człowieka, o jakim mowa), który pon­adto – rzecz nie bez znaczenia – jest również dłu­go­let­nim preze­sem Pol­skiego Cechu Psy­chotron­icznego w Łodzi.

Czy­taj więcej…

Ostatnie dni Inków

ImageOstat­nie dni Inków.
Kim Mac­Quar­rie
Rebis, Poz­nań 2009

Na bezry­biu i rak… – pomyśleliśmy, biorąc do rąk książkę Kima Mac­Quar­riego. Oczy­wiś­cie byłoby lep­iej, gdyby w Polsce wresz­cie ukazało się wiekopomne dzieło Johna Hem­minga Con­quest of the Incas (Pod­bój Inków), które – jeśli chodzi o tem­atykę połud­niowoamerykańskiej konkwisty – od kilku dziesię­ci­oleci jest niedoś­cigłym wzorcem metra. Skoro jed­nak Hem­ming dla pol­skiego Czytel­nika ma nadal pozostać niedostępny, niech będzie choć McQuarrie.

Czy­taj więcej…

Polska magiczna

ImagePol­ska mag­iczna. Prze­wod­nik po miejs­cach mocy.
Leszek Matela
Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2009

Cudze chwali­cie, swego nie zna­cie – wydaje się, iż takie hasło przyświecało autorowi tej książki, wielo­let­niemu współpra­cown­ikowi Niez­nanego Świata Leszkowi Mateli. Jego prze­wod­nik po miejs­cach mocy ukazuje Pol­skę niezwykłą i tajem­niczą, kraj cud­ownych źródełek, świę­tych gór, mega­l­itów, cza­kramów Ziemi, koś­ciołów, cerkwi, kapliczek i punk­tów kon­cen­tracji energii kosmicznych.

Czy­taj więcej…

Świadomość Chrystusowa

ImageŚwiado­mość Chrys­tu­sowa.
Nor­man Paulsen
Wydawnictwo Light­Plain, Mazury, Gdańsk 2009

Bardzo przy­chylny wstęp Białego Niedźwiedzia – przed­staw­iciela starszyzny Indian Hopi, przewi­ja­jące się przez życie Nor­mana Paulsena sztan­darowe i niez­nane, choć mag­ne­ty­czne posta­cie świata duchowego, roz­mach przed­sięwz­ięć, których real­iza­cji pode­j­muje się autor, jego niezłom­ność, wiara i gor­li­wość jakby nie z tej epoki, a także wielość znaczą­cych wątków poruszanych w tej, liczącej ponad pięćset stron auto­bi­ografii zmuszają do głęb­szej refleksji.

Czy­taj więcej…

The journey

ImageThe jour­ney. Podróż – niezwykły prze­wod­nik ku uzdrowie­niu two­jego życia i osiąg­nię­ciu pełnej wol­ności.
Bran­don Bays
WENA, Stu­dio twór­czej ekspresji, Poz­nań 2009

Patronat medi­alny: Niez­nany Świat

Hasło świa­towy best­seller, którym została opa­tr­zona okładka tej książki, wydrukowanej pod patronatem medi­al­nym Niez­nanego Świata, nie jest obiet­nicą na wyrost. Opisana w niej his­to­ria stanowi bowiem jeden z naj­ciekawszych przy­pad­ków uleczeń z choroby nowot­worowej jedynie za pomocą siły włas­nego umysłu oraz hartu ducha.

Czy­taj więcej…

Reiki dla zwierząt

ImageReiki dla zwierząt. Uzdraw­ianie energią.
Eliz­a­beth Ful­ton, Kath­leen Prasad
Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2009

Unika­towa pozy­cja. Unika­towa dlat­ego, że na rynku jest z jed­nej strony, wiele książek poświę­conych reiki jako metodzie ter­apeu­ty­cznej, z drugiej zaś, zwierzę­tom. Nato­mi­ast z tego, co wiemy, nikt nigdy nie połączył obu tych ele­men­tów w jed­nej edy­cji. Uczyniły to dopiero amerykańskie autorki Eliz­a­beth Ful­ton i Kath­leen Prasad, a ich porad­nik – bo taki charak­ter ma Reiki dla zwierząt.

Czy­taj więcej…

Niezwykłe dzieci naszych czasów

ImageNiezwykłe dzieci naszych cza­sów. Jaki dar i jaką nadzieję przynoszą nam dzieci indygo, dzieci krysz­tałowe, gwiezdne dzieci…
Meg Black­burn Losey
Wydawnictwo MEDIUM, Konstancin-​Jeziorna 2009

Bardzo intere­su­jąca książka – kto wie czy nie najlep­sza spośród wszys­t­kich poświę­conych dzieciom nowej ery, jakie przetłu­mac­zono na język pol­ski. Jej autorka jest dok­torem nauk przy­rod­niczych oraz filo­zofii i już wcześniej napisała na ten temat kilka tomów.

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.