Nowości, rekomen­dacje, intere­su­jące pozycje


Najsłynniejsze duchy świata

ImageNajsłyn­niejsze duchy świata.
Paul Roland
Wydawnictwo Bel­lona, Warszawa 2009

Wydany ostat­nio przez Bel­lonę tom Najsłyn­niejsze duchy świata Paula Rolanda w znakomity sposób uzu­peł­nia inne prace trak­tu­jące o tym zagad­nie­niu, które ukazały się w Polsce, przede wszys­tkim: Leksykon duchów Petera Hain­inga oraz Księgę duchów Johna i Anne Spencer. Autor, który ma na kon­cie ok. 30 książek poświę­conych misty­cyz­mowi, zjawiskom tajem­nym oraz zbrod­niom, tym razem sięgnął po temat obecny w kul­turze od zara­nia dziejów, doty­czący każdego z nas i – w swo­jej pop­u­larnej odsłonie – jeżący włos na głowie.

Czy­taj więcej…

Spotkania z nieznanym

ImageSpotka­nia z niez­nanym. Dlaczego naukowcy lekce­ważą zjawiska para­nor­malne.
Jaime T. Licauco
Wydawnictwo HELION, Gli­wice 2009

Domin­u­jące wciąż pode­jś­cie świata nauki do zjawisk para¬normalnych sprowadza się do apri­o­rycznego zaprzecza­nia ich prawdzi­wości. Prob­lem ten można przed­stawić tak: jeśli ktoś twierdzi, że wydarzyło się zjawisko X, nato­mi­ast prawa znanej nam fizyki nie dają szansy zaist­nienia takiego wydarzenia, odpowiedź jest oczy­wista: świad­kowie wprowadzają nas w błąd, przy czym czynią to albo w sposób świadomy (cyn­icznie kłamią), albo ich ogląd sytu­acji jest po prostu nieprawdziwy.

Czy­taj więcej…

Czarodziejski śpiew

ImageCzar­o­dziejski śpiew. Częs­totli­wości umożli­wia­jące sterowanie pogodą i ludzkim umysłem.
Grażyna Fosar, Franz Blu­dorf
Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2010

Fra­pu­jąca książka. Fra­pu­jąca. Jej pol­skie wydanie trafia na rynek blisko 5 lat po ukaza­niu się niemieck­iej edy­cji i – spowodowanym różnymi przy­czy­nami, w które nie chcemy się wgłębiać – znacznym opóźnie­niem w sto­sunku do pier­wot­nych planów z jed­nej strony, pol­skiego wydawcy, z drugiej zaś autorów – stałych współpra­cown­ików Niez­nanego Świata, a jed­nocześnie redak­torów naczel­nych znanego niemieck­iego mag­a­zynu MATRIX 3000. Najis­tot­niejsze, że Czar­o­dziejski śpiew wresz­cie dotarł do rąk pol­s­kich czytel­ników, z których wielu niecier­pli­wie na ten tom czekało.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.