Nowości, rekomen­dacje, intere­su­jące pozycje


Spotkania z nieznanym

ImageSpotka­nia z niez­nanym. Dlaczego naukowcy lekce­ważą zjawiska para­nor­malne.
Jaime T. Licauco
Wydawnictwo HELION, Gli­wice 2009

Domin­u­jące wciąż pode­jś­cie świata nauki do zjawisk para¬normalnych sprowadza się do apri­o­rycznego zaprzecza­nia ich prawdzi­wości. Prob­lem ten można przed­stawić tak: jeśli ktoś twierdzi, że wydarzyło się zjawisko X, nato­mi­ast prawa znanej nam fizyki nie dają szansy zaist­nienia takiego wydarzenia, odpowiedź jest oczy­wista: świad­kowie wprowadzają nas w błąd, przy czym czynią to albo w sposób świadomy (cyn­icznie kłamią), albo ich ogląd sytu­acji jest po prostu nieprawdziwy.

Czy­taj więcej…

Czarodziejski śpiew

ImageCzar­o­dziejski śpiew. Częs­totli­wości umożli­wia­jące sterowanie pogodą i ludzkim umysłem.
Grażyna Fosar, Franz Blu­dorf
Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2010

Fra­pu­jąca książka. Fra­pu­jąca. Jej pol­skie wydanie trafia na rynek blisko 5 lat po ukaza­niu się niemieck­iej edy­cji i – spowodowanym różnymi przy­czy­nami, w które nie chcemy się wgłębiać – znacznym opóźnie­niem w sto­sunku do pier­wot­nych planów z jed­nej strony, pol­skiego wydawcy, z drugiej zaś autorów – stałych współpra­cown­ików Niez­nanego Świata, a jed­nocześnie redak­torów naczel­nych znanego niemieck­iego mag­a­zynu MATRIX 3000. Najis­tot­niejsze, że Czar­o­dziejski śpiew wresz­cie dotarł do rąk pol­s­kich czytel­ników, z których wielu niecier­pli­wie na ten tom czekało.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.