Nowości, rekomen­dacje, intere­su­jące pozycje


Ostatnie dni Inków

ImageOstat­nie dni Inków.
Kim Mac­Quar­rie
Rebis, Poz­nań 2009

Na bezry­biu i rak… – pomyśleliśmy, biorąc do rąk książkę Kima Mac­Quar­riego. Oczy­wiś­cie byłoby lep­iej, gdyby w Polsce wresz­cie ukazało się wiekopomne dzieło Johna Hem­minga Con­quest of the Incas (Pod­bój Inków), które – jeśli chodzi o tem­atykę połud­niowoamerykańskiej konkwisty – od kilku dziesię­ci­oleci jest niedoś­cigłym wzorcem metra. Skoro jed­nak Hem­ming dla pol­skiego Czytel­nika ma nadal pozostać niedostępny, niech będzie choć McQuarrie.

Czy­taj więcej…

Polska magiczna

ImagePol­ska mag­iczna. Prze­wod­nik po miejs­cach mocy.
Leszek Matela
Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2009

Cudze chwali­cie, swego nie zna­cie – wydaje się, iż takie hasło przyświecało autorowi tej książki, wielo­let­niemu współpra­cown­ikowi Niez­nanego Świata Leszkowi Mateli. Jego prze­wod­nik po miejs­cach mocy ukazuje Pol­skę niezwykłą i tajem­niczą, kraj cud­ownych źródełek, świę­tych gór, mega­l­itów, cza­kramów Ziemi, koś­ciołów, cerkwi, kapliczek i punk­tów kon­cen­tracji energii kosmicznych.

Czy­taj więcej…

Świadomość Chrystusowa

ImageŚwiado­mość Chrys­tu­sowa.
Nor­man Paulsen
Wydawnictwo Light­Plain, Mazury, Gdańsk 2009

Bardzo przy­chylny wstęp Białego Niedźwiedzia – przed­staw­iciela starszyzny Indian Hopi, przewi­ja­jące się przez życie Nor­mana Paulsena sztan­darowe i niez­nane, choć mag­ne­ty­czne posta­cie świata duchowego, roz­mach przed­sięwz­ięć, których real­iza­cji pode­j­muje się autor, jego niezłom­ność, wiara i gor­li­wość jakby nie z tej epoki, a także wielość znaczą­cych wątków poruszanych w tej, liczącej ponad pięćset stron auto­bi­ografii zmuszają do głęb­szej refleksji.

Czy­taj więcej…

The journey

ImageThe jour­ney. Podróż – niezwykły prze­wod­nik ku uzdrowie­niu two­jego życia i osiąg­nię­ciu pełnej wol­ności.
Bran­don Bays
WENA, Stu­dio twór­czej ekspresji, Poz­nań 2009

Patronat medi­alny: Niez­nany Świat

Hasło świa­towy best­seller, którym została opa­tr­zona okładka tej książki, wydrukowanej pod patronatem medi­al­nym Niez­nanego Świata, nie jest obiet­nicą na wyrost. Opisana w niej his­to­ria stanowi bowiem jeden z naj­ciekawszych przy­pad­ków uleczeń z choroby nowot­worowej jedynie za pomocą siły włas­nego umysłu oraz hartu ducha.

Czy­taj więcej…

Reiki dla zwierząt

ImageReiki dla zwierząt. Uzdraw­ianie energią.
Eliz­a­beth Ful­ton, Kath­leen Prasad
Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2009

Unika­towa pozy­cja. Unika­towa dlat­ego, że na rynku jest z jed­nej strony, wiele książek poświę­conych reiki jako metodzie ter­apeu­ty­cznej, z drugiej zaś, zwierzę­tom. Nato­mi­ast z tego, co wiemy, nikt nigdy nie połączył obu tych ele­men­tów w jed­nej edy­cji. Uczyniły to dopiero amerykańskie autorki Eliz­a­beth Ful­ton i Kath­leen Prasad, a ich porad­nik – bo taki charak­ter ma Reiki dla zwierząt.

Czy­taj więcej…

Niezwykłe dzieci naszych czasów

ImageNiezwykłe dzieci naszych cza­sów. Jaki dar i jaką nadzieję przynoszą nam dzieci indygo, dzieci krysz­tałowe, gwiezdne dzieci…
Meg Black­burn Losey
Wydawnictwo MEDIUM, Konstancin-​Jeziorna 2009

Bardzo intere­su­jąca książka – kto wie czy nie najlep­sza spośród wszys­t­kich poświę­conych dzieciom nowej ery, jakie przetłu­mac­zono na język pol­ski. Jej autorka jest dok­torem nauk przy­rod­niczych oraz filo­zofii i już wcześniej napisała na ten temat kilka tomów.

Czy­taj więcej…

Roswell

ImageRoswell. Prawdziwa his­to­ria.
Jesse Mar­cel Jr, Linda Mar­cel
Wydawnictwo AMBER, Warszawa 2009

Książek o tem­atyce ufo­log­icznej ostat­nio na rynku jak na lekarstwo, a szkoda, bo nadal jest o czym mówić. Recen­zowaną pozy­cję wydawca zach­wala wybitym na okładce stwierdze­niem: Zatus­zowane fakty naresz­cie ujawnione w relacji jedynego świadka.

Czy­taj więcej…

Zakazana nauka

ImageZakazana nauka. Jakich kon­trow­er­syjnych odkryć nie uznaje ortodoksyjna nauka.
Wybór i redakcja J. Douglas-​Kenyon
Amber, Warszawa 2008

W his­torii nauki od zawsze pojaw­iali się ludzie, którzy nie pasowali do obow­iązu­ją­cych stan­dardów zachowań szanu­ją­cych się scjen­tys­tów. Albo odb­ie­gali od obrazu nobli­wego naukowca z tytułem pro­fe­sorskim i marsem na twarzy, który każdego dnia zdaje sobie sprawę z igno­rancji swoich niedok­sz­tał­conych bliźnich, albo też głosili teorie woła­jące o pom­stę do nieba, próbu­jąc wmówić swym kole­gom po fachu coś, co po prostu nie mogło być prawdą.

Czy­taj więcej…

Mowa zwierząt

ImageMowa zwierząt. Duchowe moce zwierząt.
Ted Andrews
Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2009

Zwierzęta nie mówią ludzkim głosem ani w wig­ilię, ani żad­nego innego dnia, ale – to abso­lut­nie pewne – mówią do nas i trzeba tylko umieć zrozu­mieć ich język, za pomocą którego wyrażają swoją miłość i przy­wiązanie, radość i smutek, ból i strach.

Czy­taj więcej…

Podróże z dreszczykiem

ImagePodróże z dreszczykiem.
Piotr Małyszko
Wydawnictwo PUB­LI­CAT, Poz­nań 2009

Książka opowiada­jąca o miejs­cach, które warto odwiedzić i z którymi wiążą się dzi­wne, niewy­jaśnione wydarzenia. Jej autor, Piotr Małyszko, absol­went Insty­tutu His­to­rycznego Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, ma już na swoim kon­cie kilka prac o podob­nym charak­terze, w tym wydany z Pas­calem album Wielkie podróże.
To nie własne podróże, ale zna­jo­mość his­torii zde­cy­dowała o tym, że znalazłem się w gronie autorów „Pas­cala” – mówi Małyszko. – Warto sprawdzić, co jest za hory­zon­tem.

Czy­taj więcej…

Próbowałam już tylu diet

ImagePróbowałam już tylu diet… przeło­mowy pro­gram uzdraw­ia­jący – cud równowagi pH oraz Próbowałam już wszys­tkiego, żeby schud­nąć… przeło­mowy pro­gram odchudza­jący – cud równowagi pH.
Autorzy obu książek: Robert O. Young, Shel­ley Red­ford Young
Wydawnictwo MEDIUM, Konstancin-​Jeziorna 2009

I znów nadarza się okazja, by pogłębić wątki zapoc­zątkowane niegdysiejszą pub­likacją w Niez­nanym Świecie poprzez lek­turę poświę­conej im obsz­ernej książki, a ściślej mówiąc, całej ich serii. Chodzi o głośną teorię Nowej Biologii dr. Roberta O. Younga, którą przed­staw­iliśmy jako pier­wszy peri­odyk w Polsce w nr. 2 z 2007 r.

Czy­taj więcej…

O psach, kotach i aniołach

ImageO psach, kotach i aniołach.
Wydawnictwo Lit­er­ackie, Kraków 2009

Urocza, piękna książka, na którą składają się roz­mowy przeprowad­zone przez Jana Strza­łkę z jede­nas­toma oso­bis­toś­ci­ami znanymi z życia pub­licznego – poczy­na­jąc od Anny Dym­nej, Katarzyny Gro­choli, Marka Kon­drata i Woj­ciecha Manna poprzez Monikę Ole­jnik i Dorotę Sum­ińską, a na Oldze Tokar­czuk, Grze­gorzu Tur­nau, księdzu Janie Twar­dowskim (cóż to był za cud­owny człowiek!), Stanisławie Tymie i Krystynie Za-​chwatowicz-​Wajdzie kończąc.

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.