Prognoza astrologiczna dla Polski i świata na rok 2017

Spis treści

Prezy­dent na pasku Księżyca

Kluczem do zrozu­mienia zachowań prezy­denta jest jego horoskop z domin­u­jącą pozy­cją Księżyca, który pełni rolę dys­pozy­tora zaw­iadu­jącego resztą wpły­wów plan­e­tarnych. Księżyc ujaw­nia uległość wobec sil­niejszego, pod­porząd­kowanie, chęć dopa­sowa­nia się, ustę­pli­wość itp. Można powiedzieć, że im głośniej Andrzej Duda pod­kreśla swą niezłom­ność, tym bardziej czuje się uległy i bezradny. Nie liczmy więc na to, że wys­tąpi on z jakąkol­wiek inic­jatywą, która okaza­łaby się niez­godna z linią par­tii lub wizją prezesa. Prezy­dent pod­pisze wszys­tko, co położy mu się na biurku, i powie dokład­nie to, czego w danej chwili będą oczeki­wać jego par­tyjni koledzy. Tak było w min­ionym roku i tak samo będzie to wyglą­dało pod­czas kole­jnych dwu­nastu miesięcy. W tej kwestii niewiele się zmieni, gdyż Andrzej Duda nie stanie się kimś, na kogo próbuje się kreować.

Również w horoskopie zaprzysięże­nia na urząd prezy­denta odna­j­du­jemy silny Księżyc – pojawia się on w wywyższe­niu, a nawet blisko stop­nia swo­jego wywyższenia (3°51´ Byka). Prezy­den­tura umocni zatem przeko­nanie, że jedynie na uległości można coś zyskać. Ale, jak to w życiu bywa, także stracić.

Co może opozycja?

Ryszard Petru swoje pięć minut ma już za sobą. W min­ionym roku Słońce w jego horoskopie było tranzy­towane przez Plu­tona, który ofi­arował mu władzę nie­ofic­jal­nego przy­wódcy opozy­cji. I – jak na razie – nic się pod tym wzglę­dem nie zmieni. Najpraw­dopodob­niej lider Nowoczes­nej na tym poprzes­tanie, gdyż to, czego nie udało mu się osiągnąć w min­ionym roku, w następ­nym jest nie do odro­bi­enia. Może bazować na wypra­cow­anej już pozy­cji, lecz nowych wybor­ców do siebie nie przekona. Niem­niej, przy­na­jm­niej do lipca 2017, dopóki przynoszący pop­u­larność Jow­isz będzie przemierzał w jego kos­mo­gramie dom pier­wszy, na pop­u­larności nie straci, a pozyska więk­szą jeszcze sym­pa­tię elek­toratu. Jedno jest pewne: rzeczy najważniejszych Petru nie powinien odkładać na drugą połowę roku.

Z kolei Grze­gorz Schetyna, który urodził się ze Słońcem w ostat­nich stop­ni­ach Wod­nika, zmaga się z poczu­ciem poniże­nia, jed­nocześnie mając przeko­nanie, że stać go na więcej. Nawet gdyby tak było, podobna postawa pociąga za sobą konkretne skutki. Teraz, gdy Schetyna został lid­erem Plat­formy Oby­wa­tel­skiej, będzie postępował tak, aby władzy nigdy nie utracić. Możemy więc oczeki­wać dal­szej elim­i­nacji tych, którzy są mu w stanie zagrozić. Przy czym im bardziej zaan­gażuje się on w wojny wewnętrzne, tym więcej jego par­tia straci w son­dażach. Jed­nak przy­wódca PO, mający Księżyc w Strzelcu oraz Urana w opozy­cji do Słońca, spec­jal­nie się tym nie prze­jmie. Ten błąd sprawi, że nie zdoła w porę rozpoz­nać zagrożenia.

Don­ald Tusk strat w Plat­formie nie nadrobi, gdyż będzie się zma­gał z Sat­urnem prze­chodzą­cym w jego horoskopie przez ascen­dent, co oznacza nie tylko obniże­nie nas­troju i utratę sił wital­nych, lecz także przepra­cow­anie, prob­lemy zdrowotne i niechęć do angażowa­nia się w walkę polityczną.

Europa, Rosja i USA

Pomimo powol­nego wyco­fy­wa­nia się Wielkiej Bry­tanii z Unii Europe­jskiej, ta ostat­nia byna­jm­niej nie roz­pad­nie się. Wręcz prze­ci­wnie – w 2017 roku Wspól­nota Europe­jska może poważnie się wzmoc­nić, ponieważ przez pier­wszy dom kos­mo­gramu UE prze­chodzi przynoszący dobrobyt i powodze­nie Jow­isz. Zmi­any są więc nie­u­niknione, ale będą one zmierzać w dobrym kierunku – odrodzenia się i pozby­cia dużej części kłopotów. Z drugiej strony nastąpi zamknię­cie cyklu Sat­urna, który wyz­naczy czas pod­sumowań, rekon­strukcji oraz wyz­nacza­nia nowych planów i strategii.

Mówiąc szcz­erze, bać powin­niśmy się raczej Rosji, niż upadku UE, ponieważ w his­to­rycznym horoskopie tego państwa Plu­ton ustawi się w opozy­cji do Słońca, co ostat­nio miało miejsce w roku 1771, za cza­sów panowa­nia Katarzyny Wielkiej, kiedy to doszło do rozbioru Pol­ski. Możemy więc spodziewać się prób odrodzenia potęgi Rosji: kraj ten będzie usiłował wpły­wać na inne państwa, aby je pod­porząd­kować. Plan­ety Uran i Plu­ton kon­tynu­ują kon­fig­u­racje z ważnymi punk­tami w horoskopie Władimira Putina, dlat­ego wiele wskazuje na to, że przy­wódca Rosji nie ugnie się, ani też przed niczym nie cofnie. Władimir Władimirow­icz obranego kursu nie zmieni, w związku z czym jego poli­tyka może budzić słuszne obawy, choć niek­tórzy będą ją podziwiać.

Stany Zjed­noc­zone nie są teraz w najlep­szej kondy­cji. Sat­urn w 2016 roku rozpoczął wędrówkę przez dom pier­wszy horoskopu tego państwa, co wskazuje na kryzys, spowol­nie­nie, prob­lemy wewnętrzne, niemoc, trud­ności w nakreśle­niu dłu­go­falowej strate­gii oraz brak elasty­czności w sprawach, na które amerykańscy poli­tycy powinni teraz bardziej się otworzyć i uwrażli­wić. Sat­urn ujaw­nia także wzrost popar­cia dla idei kon­ser­waty­wnych, stąd niezwykła pop­u­larność Don­alda Trumpa i jego wygrana.

Prezy­dent USA urodził się z ascen­den­tem na królewskiej gwieździe Reg­u­lus, co dało mu przewagę w star­ciu z Hillary Clin­ton o fotel w Białym Domu. Jed­nak szczyt horoskopu Trumpa zna­j­duje się na ści­na­jącej głowę gwieździe Algol (prezy­dent Duda ma ją na Słońcu), co zapowiada wprawdzie ofensywno-​wojenną poli­tykę przy­wódcy Ameryki, lecz ostate­cznie może przy­czynić się do klęski jego urzę­dowa­nia. Kryzys syg­nal­izuje Sat­urn, który już w sty­czniu 2017 roku, a później także od lipca do wrześ­nia utworzy w horoskopie Trumpa opozy­cję do Słońca. Wiele wskazuje na to, że z jed­nej strony, plan­eta ta pow­strzyma rebe­lianckie zapędy poli­tyka, wynika­jące z eks­cen­trycznego Urana tworzącego w jego kos­mo­gramie twarde aspekty ze Światłami, z drugiej nato­mi­ast, wywoła prob­lemy zdrowotne i zauważalny spadek formy.

Z Archi­wum Niez­nanego Świata 01/​2017

Źródło zdjęć: internet

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.